^Atgal į viršų

 

Molėtų gimnazija

Lietuvių English (UK)

Istorija

Svarbiausi faktai

1980 m. Įkurta Molėtų 2-oji vidurinė mokykla, kuriai vadovavo matematikos mokytoja Danguolė Umbrasienė.

1981 m. Vykdytas sustiprintas matematikos mokymas. Mokykla garsėjo aukštais akademiniais ir stojimo į aukštąsias mokyklas rodikliais.

1992 m. Mokyklos direktore paskirta geografijos mokytoja Aušra Narbutaitė, kuri kartu su kūrybingu mokytojų kolektyvu pradėjo mokyklos veiklos kaitą kuriant gimnaziją.

1993 m. Mokytojai gimnazijos klasėms paruošė programas ir mokymo planus, kuriuos patvirtino ŠMM.

1994 m. Atidarytos dvi pirmosios gimnazijos klasės – humanitarinio ir realinio profilio. Trejus metus vykdytas tarptautinis eksperimentas „Psichologinio klimato gerinimas mokykloje“ bendradarbiaujant su Danijos mokytojais

1995 m. Remiantis B. Bloom‘o taksonomija, sukurta mokinių pasiekimų vertinimo sistema. Pradėjo veiklą maironiečiai.

1996 m. Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su VGTU

1997 m. LR Kultūros ir švietimo ministerijos kolegijos nutarimu mokyklai suteiktas gimnazijos statusas. Molėtų visuomenei pradėtas organizuoti koncertas, skirtas Kovo 11-ajai, įvyko pirmosios gimnazijos pirmokų krikštynos.

1998 m. Gimnazija įsitraukė į profilinio mokymo eksperimentą, su kitomis Lietuvos mokyklomis nuolat dalijosi savo veiklos patirtimi šioje srityje. Geografijos mokytoja ir direktorė Aušra Narbutaitė tapo Metų mokytoja.

2000 m. Įvestas profilinis mokymas. Atlikta gimnazijos pastato išorės renovacija. Kai GO žaidimą gimnazijos bendruomenei pristatė profesionalas Shinichiro Okada iš Tokijo, įkūrė GO klubas.

2001 m. Gimnazija įtraukta į Lietuvos sveikatą stiprinančių mokyklų tinklą, prisidėta rengiant sveikatą stiprinančių mokyklų audito metodiką.

2002 m. Gimnazija tampa Šiuolaikinių didaktikų centro Kritinio mąstymo ugdymo skaitant ir rašant metodiniu centru. Pradedama bendradarbiauti su A. Adamkienės paramos ir labdaros fondu. Kasmet naujomis knygomis papildomas bibliotekos fondas, mokiniai turėjo galimybę dalyvauti Verslo, Lyderių, Dailininkų mokyklose, mokinių darbai publikuoti kalendoriuje.

2003 m. Vykdomas Dreifuso sveikatos fondo projektas ,,Taisyklinga laikysena – sveikatos pagrindas”.

2004 m. Direktorės pareigoms paskirta matematikos mokytoja – metodininkė Rimutė Guobienė, iki tol dirbusi direktorės pavaduotoja ugdymui. Gimnazija „išgryninta“, joje mokosi tik I-IV gimnazijos klasių mokiniai. Gimnazijos mokytojų bendruomenė dalyvavo rengiant Bendrojo lavinimo mokyklos vidaus audito metodikos III dalį. Suburtas gamtosauginis komitetas, gimnazija įsitraukė į tarptautinio Aplinkosauginio švietimo fondo (FEE) gamtosauginių mokyklų tinklą, pradėtos organizuoti tradicinės „Bičių nominacijos“. Per trejus metus atliktas 1–4 aukštų, 3–4 aukštų kabinetų, medicinos kabineto, mokinių tarybos ir psichologo kabinetų, mokytojų kambario, administracijos patalpų, aktų salės kapitalinis remontas. Devynerius metus mokytojai dalyvavo Microsoft, LR ŠMM ir ITC organizuotame konkurse „Virtuali kelionė klasėje“. Vykdomas sveikatinimo projektas ,,Moksleivių netaisyklingos laikysenos ir skoliozės prevencija Molėtų gimnazijoje”

2005 m. Pradėtas organizuoti tradicinis Talentų konkursas. Pradėtas vykdyti sveikatinimo projektas ,,Jodo deficito profilaktika Molėtų gimnazijoje”, kuris tęsėsi dvejus metus. Organizuota ekspedicinė stovykla „Išminties ieškome senelių patirty“, prevencinė stovykla „Atsigręžk į mane“. Vykdytas socializacijos projektas „Žalioji mokykla“.

2006 m. Pradėtas leisti gimnazijos laikraštis „Jaunimo gatvė“, mokinių kūrybos almanachai: ,,Baltas mokyklos langas”, ,,Ir neškis mano širdį su savim…” (2007 m.), „Mokinių kūrybos almanachas“ (2008 m.), ,,Ir mus aplanko mūzos…” (2010 m.), ,,Prie kūrybos versmės” (2011, 2012 m.). Vykdytas tarptautinis projektas su Slovėnijos Kočevje gimnazija „Kuo mūsų kraštas patrauklus Europai“. Gimnazija pirmą kartą už gamtosauginę veiklą apdovanota Žaliąja. Vykdytas socializacijos projektas „Už save ir už draugą“, mokinių mainų projektas su Utenos A. Šapokos ir Vilniaus Užupio gimnazija. Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Vilniaus rajono Pagirių vidurine mokykla.

2007 m. Įkurta gimnazijos internetinė svetainė. Parengtas gimnazijos priestato projektas. Mokiniai ėmė aktyviai dalyvauti meninių fotografijų konkursuose. Vykdyti projektai: ,,Lytiškumo ugdymas Molėtų gimnazijoje”, „Už save ir už draugą“.

2008 m. Su Lenkijos Makovo gimnazija vykdytas tarptautinis projektas „Atstumai skiria – tradicijos vienija“. Vykdytas pilietinio ir tautinio ugdymo projektas „Iš senolių lobyno“, gabių vaikų ir jaunimo projektas „Žvaigždės žiba ne tik danguje“,  psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos programa ,,Sveikas aš - sveika visuomenė”. Grupė mokinių ir mokytojos dalyvavo istorinio – literatūrinio rašinio „Rezistencijos ir partizanų pramintais takais“ ir laimėjo kelionę į Briuselį.

2009 m. Gimnazijos delegacija pakviesta į pasaulinę gamtosauginę konferenciją Kopenhagoje. Trejus metus dalyvavome NEC projekte „Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo ir brandos egzaminų sistemos tobulinimas“, kūrėme Brandos darbo metodiką, išbandėme pilotinius brandos darbus. Ketverius metus dalyvavome Ugdymo plėtotės centro projekto „Mokymosi krypties pasirinkimo galimybių didinimas 14 – 19 metų mokiniams, II etapas: gilesnis mokymosi diferencijavimas ir individualizavimas siekiant ugdymo kokybės, reikalingos šiuolaikiniam darbo pasauliui“ veiklose, išbandėme modulinį mokymą. Pagal Europos Sąjungos finansuojamus projektus „Bendrojo lavinimo mokyklų modernizavimas“ bei „Technologijų, menų ir gamtos mokslų infrastruktūros gerinimas“ atnaujinta gamtos mokslų, menų ir technologijų kabinetų įranga, sukurtos mokytojų darbo vietos. Įkurtas pilietinio ir tautinio ugdymo klubas „Mes – gimnazistai“. Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su M Romerio universitetu, Raseinių rajono Ariogalos gimnazija, keturšalė sutartis su Ignalinos , Zarasų „Ąžuolo“, Visagino Verdenės gimnazijomis. Su šiomis ugdymo įstaigomis ir Zarasų Salako pagrindine mokykla dalyvauta gabių vaikų ir jaunimo meninių fotografijų kūrimo projekte „Menas teikia džiaugsmą“.

2010 m. Vykdytas daugiašalis Comenius projektas su Anglijos Welingore jaunimu „S.O.S. Nature“. Pradėtas organizuoti tradicinis krepšinio turnyras „Aš, tėtis (mama), draugas (-ė)“. Pirmą kartą dalyvaujame akcijoje „Darom“.

2011 m. Dalyvavome projekte „11–12 klasių mokinių verslumo ugdymas taikant netradicines ugdymo formas“. Išleista gimnazijos knyga „Molėtų gimnazija – ieškojimai ir atradimai“. Dalyvaujame PIC ir UPC „Pedagogų stažuočių Lietuvoje programų parengimo ir įgyvendinimo paslaugos“ projekte. Pradėti leisti fotoalbumai: ,,Molėtų gimnazija 2011-2012 m. m.“, ,,Molėtų gimnazija 2012-2013 m. m. Išleistas vienetinis meninių nuotraukų albumas ,,O, stabtelėk, akimirksni” (2012 m), ,,Abiturientų laiškai“. Gimnazistai ėmė vilkėti uniformas. Vykdytas neformaliojo ugdymo projektas „Kuriame Molėtų gimnazijos televiziją“. Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Vilniaus universitetu ir LR Seimu.  

2012 m. Įsitraukėme į Europos socialinio fondo projektą ESF Akademija, Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro projektą „Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme“, AKIM (Aukštosios kultūros impulsai mokykloms) projektą. Užbaigtas ir atiduotas gimnazijos bendruomenei priestatas, kuriame įsikūrė valgykla ir informacinis centras. Įvyko gimnazijos priestato atidarymo šventė. Įsteigtas debatų klubas. VU Teisės fakulteto Alumni stipendija pradėta teikti geriausiam abiturientui. Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su ISM vadybos ir ekonomikos universitetu.

2013 m. Tapome UNESCO asocijuotųjų mokyklų tinklo nariais. Dalyvaujame ŠMM Švietimo aprūpinimo centro, VšĮ Mokyklų tobulinimo centro ir ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto įgyvendinamo ESF projekto „Lyderių laikas 2“ Neformaliųjų švietimo lyderystės studijų programos mokymuose. Dalyvaujame Šiuolaikinių didaktikų centro vykdomame projekte „Kritinio mąstymo kompetencijų plėtojimas neformalaus ugdymo veiklose“. Pradėta organizuoti Padėkos diena. Vykdytas neformaliojo ugdymo projektas „ Kuriame menines fotografijas“. Išleista esamų ir buvusių gimnazistų bei jų mokytojų meninių fotografijų knyga „Sustabdyti akimirksniai“.

2014 m. Įkurtas mokyklos muziejus. Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Pasvalio rajono Vaškų mokykla. VU Alumni stipendija įteikta abiturientei Monikai Kazlauskaitei. Vykdyti projektai: „Auginkime vieni kitus“, „Skrydis verslo klase“, „ESF Akademija (III kursas)“. Dalyvauta A.Adamkienės labdaros ir paramos fondo uždaryme. Dvi gimnazistės tapo respublikinio meninio projekto „Knyga“ laureatėmis. Gimnazijos choras dainavo jubiliejinėje Dainų šventėje „Čia mano namai“. Valdovų rūmuose apdovanota Ūla Urbonavičiūtė – viena geriausių 2014 m. Lietuvos abiturientų. Dvi abiturientės gimnaziją baigė su pagyrimu.

2015 m. įsteigta VGTU klasė. Organizuota Refleksijos diena.

Gimnazija tapo Sąžiningų mokyklų tinklo nare. Gamtosauginė veikla įvertinta devinta Žaliąja vėliava.

Laimėjimai respublikinėse olimpiadose, konkursuose, turnyruose: B.Dranseikaitė istorijos olimpiadoje laimėjo antrąją vietą, J.Kaminskaitė jaunųjų filologų konkurse laimėjo trečiąją vietą, G.Bržozauskaitė tapo „Pavasario balsų “ poezijos konkurso laureate, rašinių konkurse „Mano kišenpinigių istorija“ V.Čivaitė laimėjo antrąją vietą, „Basketnews.lt Lietuva“ turnyre užimta trečioji vieta. Mokyklų futbolo žaidynėse „Ežiogolas“ laimėta antroji vieta apskrityje.

Širvintų krašto jaunųjų matematikų komandiniame konkurse mokytojo A.Kuliešiaus taurei laimėti gimnazijos II klasių komanda laimėjo trečiąją vietą.

B.Dranseikaitei įteikta VU Teisės fakulteto ir advokato V.Markevičiaus kontoros „Marger“ stipendija.

Abiturientės plaukikės R.Kraujelytės biografija publikuota leidinyje „Kas bus kas. Lietuvos ateitis“.

Vykdomi projektai: tarptautinis projektas „Open the door“ su Estija, su Švenčionių Mindaugo, Ignalinos, Kupiškio Lauryno Stuokos – Gucevičiaus, Zarasų Ąžuolo gimnazijomis socializacijos projektas „Vienykimės po gerumo sparnu“, su Molėtų krašto muziejumi - Kultūros paveldo departamento projektas „Pamilk kraštą jį pažindamas“. Vykdyti devyni neformaliojo ugdymo projektai: Etno klubas, „Molėtų krašto keliais“, Lietuvos etnografinių regionų pažinimas per keliautojų sąjungos ir savarankiškai organizuotus pėsčiųjų žygius, „Maironiečiai – savo krašto piliečiai“, „Intelektualiojo žaidimo GO populiarinimas“, „Dainuoju Lietuvai lietuviškai“, „Biocheminės technologijos arčiau mūsų“, „Planuok karjerą atsakingai“, „Sportas visiems“. Vyko tarptautinio projekto „Dieta žaliajai planetai“ konferencija. 

Trys mokytojos savo kvalifikaciją kėlė tarptautinėse stažuotėse Estijoje, Bulgarijoje, Suomijoje.

Vyko rajoninė konferencija „Sąjūdžio dvasia gyva“. ŠMM ir LMNŠC organizuoto konkurso „Pilietiškumo sėkmės istorija“ baigiamajame renginyje pristatyti keturi pilietiškumo ugdymo projektai.

Molėtų dailės galerijoje eksponuota meninių fotografijų paroda „Čia Lietuva“.

Gimnazistai dalyvavo iniciatyvoje „Lietuvai ir man“ - ant Gediminaičių stulpų Nacionalinėje dailės galerijoje užrišo 200 draugystės apyrankių.

Gimnazijoje lankėsi ŠMM ministrė A.Pitrėnienė.

2016 m. 

IIId klasės mokinė Vaida Čivaitė dalyvavo rašinio konkurse „Laiškas bendraamžiui“. Jos rašinys „Mano drauge iš Lietuvos, rašo tau šešiolikmetė/is iš Gruzijos...“ pateko tarp geriausiai įvertintų rašinių ir buvo susegtas į knygą, kurią įteikė Lietuvos Respublikos Užsienio reikalų ministerijai ir VU bibliotekai.

Vasario 16 – ąją, švenčiant Lietuvos Nepriklausomybės dieną, Molėtų gimnazijoje buvo surengtas respublikinis GO turnyras „Foras 2016“. 

22-osios Lietuvos mokinių ekonomikos ir verslo regioninio etapo olimpiadoje II vietą laimėjo  IVd klasės gimnazistė Violeta Skinderytė.   

IVc klasės mokinė Skaistė Tamoševičiūtė 48-ajame Lietuvos mokinių jaunųjų filologų konkurse apdovanota Švietimo ir mokslo ministerijos III laipsnio diplomu už gerą prozą.

Debatų komanda tapo nacionalinio debatų turnyro nugalėtoja.

Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo šventei paminėti  gimnazijos mokiniai kvietė  į kasmetinį –  jau dvidešimtąjį - gimnazijos koncertą „Žiburys laimei“.

Gimnazija dalyvavo Nordplus Junior projekto "Open the door"  veiklose.

Dešimtąjį kartą buvo įteikta Žalioji vėliava ir Tarptautinės gamtosauginių mokyklų programos sertifikatas.

Molėtų gimnazijos komanda dalyvavo respublikinėje viktorinoje „Kazys Grinius ir demokratinių tradicijų kūrimasis Lietuvoje“.

Respublikiniame moksleivių integruotame technologijų ir literatūros konkurse „Kūrybos paukštė“ IIId klasės mokinė Danielė Jogėlaitė už eilėraščius laimėjo trečią vietą.

Id klasės mokinei  Luknei Kraujelytei epistolinio konkurso „Parašyk laišką sau – 45-erių metų žmogui“ nacionaliniame etape skirta antroji vieta.

Bragoje (Portugalija) vyko tarptautinis programos „eTwinning“ profesinės raidos seminaras „Programavimas ir robotika: ateitis yra dabar“ („Coding and Robotics: The Future is now!“), kuriame dalyvavo gimnazijos mokytoja V. Janušienė.

Molėtų gimnazija  rengė Lietuvos jaunimo iki 20 metų GO čempionatą, kuriame Luknė Kraujelytė laimėjo antrąją vietą, o Ieva Sireikaitė buvo trečia.

Olimpinės fotografijos 2016 konkurse laureatais tapo  Agnė Kazlauskaitė ir Arnas Strumila.

Švietimo ir mokslo ministrė A. Pitrėnienė apdovanojo gimnaziją padėka, ŠMM dovana  už aktyvų  dalyvavimą Mokyklos bendruomenės metų konkurse. 

Vaikų gynimo dieną gimnazistai dalyvavo II  respublikinėje sporto ir meno šventėje „Adamkiada“.

Organizuota paskutinė mokslo metų netradicinė pamoka – akordeono muzikos koncertas „Muzika draugams“.

Sėkmingai „studijavome“  ESF Akademijoje.

Molėtų gimnazijos debatų komanda - Nacionalinės debatų akademijos 2016 dalyvė.

Įgyvendintas projektas „Giedraičių giminės keliais: nuo gimtinės Giedraičiuose iki Varnių“.

Mokytoja R. Kavaliauskaitė  dalyvavo tarptautinėje eTwinning teminėje konferencijoje Florencijoje (Italija). Konferencijos tema - „Pilietiškumas: nauja etika 21-ajam amžiui - eTwinning indėlis“ (Citizenship: A new ethic for the 21st Century – the contribution of eTwinning”).

Gimnazijoje lankėsi žymus istorikas, daugelio istorinių knygų ir straipsnių autorius, TV laidų kūrėjas ir vedėjas, Lietuvos nacionalinės premijos laureatas, Vilniaus universiteto profesorius Alfredas Bumblauskas. 

Molėtų gimnazija, kaip partnerė, dalyvavo programos „Erasmus+“ 2 pagrindinio veiksmo bendrojo ugdymo 2016 m. strateginių tarpmokyklinių partnerysčių projekte ,,Innovative Generation“, kurio koordinatorius yra Collegio Rotondi (Italija).

Gimnazijos biblioteka vykdė  projektą „Atverk vasarai duris“.

Vokiečių kalbos mokytoja V. Zapolskienė ir biologijos mokytoja R. Mongirdienė su pirmų klasių gimnazistų grupe dalyvavo Goethe’s instituto vykdomame tarptautiniame projekte CLILIG @ LITAUEN.

Baigėsi  „Bendruomeniškumo kaleidoskopas“ projektas.

Vykdytas projektas „Būkime kartu“ su Pabradės ir Paberžės mokyklomis.

Dominykas Repečka pelnė pagyrimo raštą, Arnas Strumila, Agnė Kazlauskaitė – padėkos raštus  Kauno moksleivių techninės kūrybos centro  ir Kauno jaunimo žiniasklaidos centro rengtame respublikiniame jaunimo fotoreportažų konkurse „Krištolinis objektyvas“.

2017 m.

Metų mokytoja 2016 tapo biologijos mokytoja ekspertė Regina Mongirdienė. Jai įteiktas Molėtų rajono savivaldybės padėkos ženklas.

Mokytojų dienos proga Mero apdovanojimas įteiktas matematikos mokytojai ekspertei Ritai Kavaliauskaitei.

Padėkos angelą Molėtų rajono meras Stasys Žvinys įteikė gimnazistui Arturui Cesiuliui.

Mokytoja Valentina Zapolskienė stažavosi Goeth‘es institute, Vokietijoje.

Organizuota metodinė diena „Ugdymas asmeninei pažangai“.

Pirmą kartą Lietuvos etnokosmologijos muziejuje organizuotas Lietuvos moksleivių etnokultūrinis festivalis - konkursas „Pasveikink Saulę”.

Antrokai dalyvavo integruotos dienos „Epochos. Renesansas“ veiklose.

Pristatytas dešimtas mokinių kūrybos almanachas „Pro kūrybos langą...“

Vienuoliktą kartą įteikta Žalioji vėliava bei tarptautinis Gamtosauginių mokyklų sertifikatas.

Laimėjimai konkursuose. Komanda „BioMGindikatoriai“ tapo pirmosios nacionalinės „Žaliosios olimpiados“ nugalėtoja ir laimėjo kelionę į Vokietiją. Ugnė Berdiajevaitė pateko į Nacionalinio pradedančiųjų debatų turnyro geriausių kalbėtojų dešimtuką. Konstantinas Misiūnas ir Erika Vidžiūnaitė tapo respublikinės jaunųjų astronomų viktorinos „Po žvaigždėtu dangum“ I ir II vietų laimėtojais. Mykolas Laurinavičius laimėjo piešinių konkurso „Piešiu Jeruzalę“ pirmąją vietą. II klasių komanda matematikų komandiniame konkurse mokytojo Antano Kuliešiaus taurei laimėti iškovojo III vietą.

Sportiniai laimėjimai. Molėtų rajono mokinių, gim. 2001 m., žaidynių krepšinio varžybose gimnazijos sportininkai užėmė pirmąją vietą ir dalyvavo zoninėse varžybose, kuriose laimėjo antrąją vietą. Gimnazistas Kajus Miltenis už aktyvumą, gerą mokymąsi, sportinius rezultatus reprezentuojant savo mokyklą visuomenėje pelnė apdovanojimą „Adamkiados garbė“.

Veikė fotografijų parodos: „Nueinantys...“ ir „Molėtai sportuoja“. Agnė Kazlauskaitė ir Dominykas Repečka tapo Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro organizuoto „Olimpinės fotografijos 2017“ konkurso laureatais.

Mokinių taryba su Molėtų kultūros centru surengė labdaringą Valentino dienos koncertą „Dalinkis meile“.

Molėtų gimnazijoje rekordas – 42 donorai dovanojo kraujo Nacionaliniam kraujo centrui. Gimnazijoje steigiama jaunųjų maltiečių grupė.

Savivaldybės organizuotame renginyje „Idėja+ “, skirtame Europos jaunimo savaitei paminėti, dalyvavo ir Molėtų gimnazija, registravusi tris idėjas.

Gimnazistų grupė „Actas“ muzikavo respublikiniame Andriaus Mamontovo dainų festivalyje. Gimnazistų komanda dalyvavo LR Seime vykusioje viktorinoje „Valstybingumo link: lietuvių politiniai siekiai 1914–1917 m.“.

Vykdytas programos „Erasmus+“ 2 pagrindinio veiksmo bendrojo ugdymo 2016 m. strateginių tarpmokyklinių partnerysčių projektas ,,Innovative Generation”mobilumas (Learning, Teaching and Training Activities) Lenkijoje, Belgijoje, Ispanijoje, Lietuvoje. Vykdytos programos „Erasmus+“ 2 pagrindinio veiksmo bendrojo ugdymo 2017 m. strateginių tarpmokyklinių partnerysčių projekto ,,My career in Europe“ veiklos Makedonijoje.

Vokiečių kalbos mokytoja Valentina Zapolskienė ir biologijos mokytoja Regina Mongirdienė dalyvavo Goethe‘s instituto vykdomame tarptautiniame projekte „Integruoto dalyko ir vokiečių kalbos mokymas Lietuvos mokyklose“.

Vykdyti šalies projektai: Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos organizuotas projektas „Pokalbiai apie emigraciją 2“, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos organizuotas pilotinis jaunimo pilietiškumo ir socialinės atsakomybės ugdymo projektas „Nepamiršk parašiuto“, Nekilnojamojo kultūros paveldo projektas „Piliakalniai, menantys karaliaus Mindaugo laikus“.

Dalyvauta ESF Akademijos studijose, kurių tema „Išbandyk savanorystę su ESF Akademija“.

Bendradarbiavimas su aukštosiomis mokyklomis. Organizuota VGTU diena. „Makaronų tiltų 2017“ čempionate gimnazistų komanda laimėjo „Gražiausio tilto“ nominaciją FB socialiniame tinkle. Paula Meškėnaitė ir Akvilė Višniauskaitės konferencijoje „Kurkime ateitį kartu su VGTU“ skaitė pranešimą ,,Gamtinio vandens kietumas ir jo minkštinimas“. Dalyvauta VGTU projekte „Kūrybinės industrijos: nuo idėjos iki produkto“, mokslo festivalyje „Erdvėlaivis Žemė 2017”.

Organizuota tradicinė Vilniaus universiteto diena gimnazijoje. Prof. habil. dr. Vytauto Nekrošiaus rūpesčiu šeštąjį kartą Teisės fakulteto Alumni draugija skyrė stipendiją, kuri įteikta abiturientui Mantui Ramonui. Vyko Mobilios bioklasės – Vilniaus universiteto ir Thermo Fischer scientific - bendras projektas.

LR Seimo narys Petras Čimbaras dovanojo išvyką į Seimą ir Valstybės pažinimo centrą. Gimnazijoje lankėsi svečiai: poezijos knygos „Singerstraum“ autorė Giedrė Kazlauskaitė, psichologas Evaldas Karmaza, lengvaatletis, disko metikas, Olimpinių žaidynių čempionas, dukart pasaulio čempionas Virgilijus Alekna, politinis veikėjas, Seimo narys Gabrielius Landsbergis, Power Hit Radio laidų vedėja Raminta Vyšniauskaitė-Vasiliauskienė, VU Biotechnologijos instituto biochemikas profesorius Virginijus Šikšnys, aktorius Raimondas Lukšas, studentai.

Gimnazistė Ieva Sireikaitė tapo Lietuvos GO jaunimo čempione. Gimnazijos GO klubas suorganizavo respublikinį šio intelektualaus žaidimo turnyrą „FORAS 2017“.

2018 m.

2018 m. iškilmingai paminėjome valstybės šimtmetį – organizuota akcija „Žydintys Molėtų tiltai“.

Tradiciškai minėta Sausio 13-oji, organizuotas Šimtadienis, Kovo 11-osios koncertas Molėtų visuomenei,  Bičių nominacijos, Paskutinio skambučio šventė.

Dalyvauta pilietinėje iniciatyvoje „Atminties kelias“, skirtoje žydų genocido dienai paminėti. 

Vyko Muzikos vakaras,  pamokos ir edukaciniai užsiėmimai VU, Refleksijos diena, netradicinės pamokos, veiklos rajono įmonėse,  matematikos savaitės debatai „Matematika - tai galimybė įveikti iššūkį“, gamtos mokslų savaitė su pradinukais, mokytasi gamtoje ir iš gamtos Labanoro regioniniame parke, edukacija Valstybės pažinimo centre, integruota diena – Renesansas, judrioji mankšta „Vyturėlio“ darželyje, „Makaronų tiltai“. 

Gauta Lietuvos policijos padėka už dalyvavimą konkurse, skirtame Tarptautinei antikorupcijos dienai.

Dvylikta Žaliąja vėliava ir gamtosauginių mokyklų sertifikatu įvertinta gimnazijos gamtosauginė veikla.

Dalyvauta Šimtmečio dainų šventėje.

Pristatytas mokinių kūrybos almanachas „Pro kūrybos langą“.

Įkurta jaunųjų maltiečių grupė.

Gimnazijoje svečiavosi VU dėstytojai, aktorius Vidas Bareikis, politikai Audronius Ažubalis, Paulius Saudargas, Valentinas Stundys, poetė Greta Ambrazaitė, KTU žygeivių klubo „Ąžuolas“ nariai Liepa Julija Pusvaškytė ir Jonas Bajorūnas, sociolingvistė Loreta Vaicekauskienė.

Vykdyti projektai:  „Būk pilietiškas ir atsakingas“, „Nepamiršk parašiuto“, „Erasmus+" 2 tarpmokyklinių strateginių partnerysčių projektas „Innovative Generation“, „Erasmus+“ 2 tarpmokyklinių strateginių partnerysčių projektas „My career in Europe“. 

Mokytojos Valentina Zapolskienė ir Regina Mongirdienė su  gimnazistais dalyvavo Goethe’s instituto projekte CLILIG @LITAUEN.

Gimnazijoje veikė Dominyko Repečkos fotoparoda „Aštuoniolika“.

Mokinių taryba organizavo Utenos ir Molėtų mokyklų mokinių mainus.

Vyko LMS inicijuotas renginys „Laiko kapsulė“.

Grupė sportininkų dalyvavo bėgime aplink Želvų ežerą, skirtame Sausio 13-ajai. Organizuotas 5-asis Solidarumo bėgimas.

52 pirmokai dalyvavo gabių ir žingeidžių mokinių tyrime.

Kovo 13 dieną užfiksuotas gimnazijos skaičiaus π rašymo iš atminties rekordas. Pirmąja Molėtų gimnazijos čempione tapo Izabelė Makūnaitė, iš atminties parašiusi 206 skaičiaus π skaitmenis.

VU Teisės fakulteto stipendininke tapo abiturientė Lina Jamantaitė. 

Molėtų savivaldybės padėkos ženklas įteiktas Klaudijui Mackoniui už labai gerus mokymosi rezultatus, aktyvų dalyvavimą krašto kultūriniame gyvenime bei Molėtų garsinimą šalyje ir pasaulyje. 

Mero padėkos raštu už puikius mokymosi rezultatus, pasiekimus olimpiadose, aktyvią visuomeninę veiklą apdovanota Monika Leišytė. 

Molėtų rajono jaunimo reikalų tarybos padėka už aktyvų jaunimo politikos formavimą rajone įteikta Adui Oleinik.

 Kultūros ir švietimo skyriaus vedėjos padėkos raštai įteikti Miglei Urbonaitei, Linai Jamantaitei, Giedrei Narsevičiūtei, Urtei Pumputytei, Žiedūnei Dubnikovaitei.

Gimnazijos baigimo proga abiturientai apdovanoti rėmėjų stipendijomis. Monika Leišytė ir Klaudijus Mackonis pelnė biotechnologinės farmacijos UAB „Sicor Biotech“ gamyklos direktoriaus Giedriaus Žundos stipendiją.  

Visuomenės veikėjo, švietimo draugijos „Rytas“ pirmininko, kunigo, profesoriaus Petro Kraujalio (Vieštauto) vardo stipendija, kurią įsteigė artimas giminaitis, Vilniaus universiteto Tarybos pirmininkas Rimantas Kraujalis,  paskirta Žiedūnei Dubnikovaitei. 

Mingailei Adelei Maželytei skirta Angonitos Rupšytės – LR Seimo  parlamentarizmo istorinės atminties skyriaus vedėjos stipendija. 

Asociacijos „Molėtų krašto iniciatyvos“ stipendija atiteko Medai Petrošiūtei. 

LR Seimo nario P. Čimbaro padėkos ir dovanos skirtos Tomui Klevui, Domui Kazlui, Miglei Urbonaitei, Gabrielei Dirmaitei, Arturui Cesiuliui.

Pirmą kartą gimnazijos istorijoje abiturientų brandos egzaminai įvertinti net devyniais šimtukais: 4 anglų kalbos (mokytojos Danguolė Dirmienė, Vita Maželienė, Stasė Stundienė, Elinga Šimkūnaitė), 5 informacinių technologijų (mokytoja Valentina Janušienė). Klaudijus Mackonis gavo du šimtukus.

Šeši abiturientai gimnaziją baigė puikiai ir labai gerai. Miglei Urbonaitei įteiktas Brandos atestatas su pagyrimu.

Mokytojos Stasė Stundienė ir Vita Maželienė apdovanotos Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondo Garbės raštais.

Aurita Petrulytė (mokytoja  Skaidrina Laurinavičienė) dalyvavo nacionaliniame konkurse „Lietuvos istorijos žinovas“.

Aurita Petrulytė (mokytoja Lina Urbanavičienė) tapo Kazimiero Simonavičiaus universiteto esė konkurso „Ateities lingvistas“ nugalėtoja  ir pelnė I laipsnio diplomą.

Molėtų gimnazijos komanda „Bio MG indikatoriai“ - pirmosios nacionalinės „Žaliosios olimpiados“ nugalėtoja – lankėsi Vokietijoje (mokytoja Regina Mongirdienė).

Žiedūnė Dubnikovaitė (mokytoja Jolanta Žalalienė) - Lietuvos mokinių meninio skaitymo konkurso nugalėtoja. 

Agnė Jurgelėnaitė pateko į Lietuvos mokinių istorijos olimpiados geriausiųjų dešimtuką ir svečiavosi Briuselyje.

Ieva Narauskaitė (mokytoja Daiva Sičiūnienė), Ia klasė pelnė Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijos pagyrimo raštą už gerą prozos kūrinį, pristatytą Lietuvos mokinių vieno kūrinio konkurse „Labas“.

Karolina Gaižutytė dalyvavo „Kalbų kengūros“ lyderių ture. 

II c klasės mokinys Titas Lesnikauskas  nacionaliniame „Matmintinio “ 7-12 klasių konkurse užėmė IV vietą ir  dalyvavo tarptautiniame konkurse, kuris vyko Lvove (Ukraina). 

Dominykas  Repečka laimėjo II vietą  respublikiniame jaunimo fotoreportažų konkurse „Krištolinis objektyvas“, Motiejus  Laurinavičius pelnė nominaciją už kūrybinius ieškojimus.

Dominykas  Repečka tapo Lietuvos mokinių fotografijos konkurso  prizininku (mokytoja Jolanta Liubeckaitė).

Kornelija  Baltuškaitė respublikiniame renginyje „Moksleivių teisinio švietimo programa“ laimėjo III vietą (mokytoja  Skaidrina Laurinavičienė).

Kipras  Mongirdas  respublikiniame projekte „Giminės medis – 2018“ laimėjo I vietą (mokytoja  Virginija Petrauskienė).

Respublikinėje viktorinoje „Po žvaigždėtu dangum“ I vietą laimėjo Konstantinas  Misiūnas, II vietą - Titas  Stelmokas (mokytoja Irena Jančionytė).

Gimnazistų komanda „Liuosybės frakcija“ respublikinėje viktorinoje „Vieni iš daugelio: 1918 m. vasario 16-osios Lietuvos Nepriklausomybės  Akto signatarai – valstybės kūrėjai“  laimėjo III vietą (mokytoja  Skaidrina Laurinavičienė).

Nacionalinio konkurso „Pamoka gamtoje: svajokime drauge“ prizininkai: Elinga Jurkūnaitė, Izabelė Makūnaitė, Toma Misiulytė, Justina Židonytė, Eimantas Višumirskas (mokytoja Regina Mongirdienė).

Agota Dranseikaitė su broliais tapo Lietuvos švietimo įstaigų vaikų ir mokinių vokiškų dainų festivalio 2018 laureatais.

Rajono mero padėkos angelas įteiktas abiturientei Justinai Židonytei.

2019 m. 

Vyko mokinių kūrybos almanacho „Sielos deimančiukai“ pristatymas, Muzikos vakaras, tradicinis šaškių turnyras, Lietuvos GO mėgėjų turnyras „Foras 2019“, Sąmoningumo didinimo mėnuo BE PATYČIŲ ne tik gimnazijoje, bet ir tėvų darbovietėse, Užgavėnės, renginių ciklas „Lietuvai ir man“, Talentų vakaras, virtuali viktorina „Lietuvai 101“, kurią organizavo mokinių taryba, Menų savaitė, Šimtadienis, netradicinė istorijos pamoka, integruota pamoka „Ar Čiurlionis įkvepia?“, geografijos pamoka Molėtų TVIC, π -ragų šventė matematikos savaitėje, Makaronų tiltai, integruota diena – Renesansas, Prevencinė diena antrokams, Paskutinis skambutis, „Bičių“ nominacijos, XXII laidos abiturientų išleistuvės, Europos kalbų diena, Rudens lygiadienio minėjimo šventė, Mokytojų diena, Žalingų įpročių prevencinė savaitė, Košės diena, Pirmokų krikštynos, Šiaurės šalių bibliotekų savaitės renginiai, Tolerancijos diena,  renginys, skirtas antikorupcijai, Advento padėkos popietė „Angelo delnuose“, „Gerumo Kalėdų“ akcija.

„Šeimadienyje“, kurį organizavo Molėtų kultūros centras, gimnazistai su mokytojomis Ramute Mikalauskiene ir  Egle Žaliene vedė edukacinius užsiėmimus.

Molėtų viešojoje bibliotekoje veikė gimnazistų darbų paroda „Molėtų ženklai“.

Kas mėnesį apdovanotos geriausiai lankiusios klasės.

Organizuota solidarumo su turinčiais Dauno sindromą akcija #nenurašykopalaikyk.

Dalyvauta iniciatyvoje „Aktyviai, draugiškai, sveikai“ ir pilietinėje iniciatyvoje „Atminties kelias“, mokslo šventės „Tyrėjų naktis - 2019” renginiuose.

Trečią kartą vyko gimnazijos organizuojamas Lietuvos moksleivių etnokultūrinis festivalis - konkursas „Pasveik Lietuvą“.

Gimnazistai mokėsi kurti dieninėje kino stovykloje „Kinometras“.

Tėvų komiteto iniciatyva įkurta dar viena poilsio erdvė.

Pavasarį už 2018 metų gamtosauginę veiklą įteikta12-oji Žalioji vėliava, rudenį – už 2019 metus – 13-oji Žalioji vėliava.

Vyko Kultūros paso renginiai.

Gimnazijoje svečiavosi profesorius Liudas Mažylis, Pasaulio sveikatos organizacijos  Europos regiono biuro Vaikų ir jaunimo sveikatos programos vadovas Dr .Martin Weber,  Pasaulio sveikatos organizacijos atstovė Lietuvoje Ingrida Zurlytė bei Sveikatos apsaugos ministerijos Visuomenės sveikatos priežiūros departamento Rizikos sveikatai valdymo skyriaus vedėja dr. Rita Sketerskienė, VU ir VDU dėstytojai, archeologė Elena Pranckėnaitė, grupė Gelgaudiškio mokytojų, Ukmergės rajono socialinės pedagogės, Švenčionėlių Mindaugo gimnazijos VGK nariai ir mokinių taryba, LMSU atstovai, žurnalistė, LRT laidų vedėja Audra Girijotė, Nacionalinio Kauno dramos teatro aktoriai Saulė Sakalauskaitė ir Marius Karolis Gotbergas, fotomenininkas Jonas Danauskas.

MRU profesorė dr. Odeta Merfeldaitė ir docentė dr. Asta Railienė mokymuose klasių vadovams, pagalbos mokiniui specialistėms pristatė programos „Savu keliu“ projektinės veiklos modelį 11-12 (3-4 gimnazinėse) klasėms.

Vykdyti tarptautiniai projektai: Erasmus+“ projektas  „Inovatyvūs ugdymo metodai - mokinio ir mokytojo sėkmei“ Portugalijoje ir Molėtuose su mokytojomis iš Lenkijos. „Erasmus+“ 2  projektas „My career in Europe“ Bulgarijoje, Graikijoje, Ispanijoje, Molėtuose ir VU Gyvybės mokslų centre,  „Erasmus+“ KA2  projektas „Security in ICT“ Čekijoje ir Ispanijoje, „Erasmus+“  projekto „Inovatyvūs ugdymo metodai - mokinio ir mokytojo sėkmei“ kursai „CLIL - Content and Language Integrated Learning“ Graikijoje ir Čekijoje. „Erasmus+“ projekto „Inovatyvūs ugdymo metodai - mokinio ir mokytojo sėkmei“ kursai „CLIL - Technology & ICT Tools for Teachers working with CLIL“ Maltoje, „Erasmus+ KA1“ projektas  „Inovatyvūs ugdymo metodai - mokinio ir mokytojo sėkmei“ Graikijoje ir Lenkijoje.

Vykdant projektą „Erasmus+“ KA2  „Security in ICT“, Molėtuose lankėsi Čekijos, Ispanijos, Portugalijos bei Slovakijos mokinių ir mokytojų grupės.

Gimnazistai dalyvavo Policijos departamento projekte „Būk pilietiškas ir atsakingas“,  „Sodros“ projekte „Nepamiršk parašiuto“,  projektuose „Kodas – Nemunas“, „Jogailaičių giminės pėdsakais Lietuvoje“ ir „Išjudink kitus“. Dalyvauta tarptautinio projekto „Medžių asmens sargybiniai“ veiklose, projekte „O kaip vokiškai?“.

Akvilė Vorobjovaitė tapo respublikinio kūrybinių darbų konkurso - parodos „Padovanok man angelą“ III vietos laimėtoja (mokytoja Zita Spranginienė).

Aurita Petrulytė ir Danielė Arlickaitė Lietuvos ir užsienio lietuviškų mokyklų mokinių lietuvių kalbos ir literatūros olimpiadoje laimėjo II vietą (mokytojos Lina Urbanavičienė bei Daiva Sičiūnienė).

Viltautė Valeikaitė, Akvilė Vorobjovaitė, Airidas Kabelis, Jonė Sakalauskaitė, Gytis Šermukšnis, Gedvilė Prušinskaitė tapo gamtos mokslų varžytuvių „Žemė, ugnis, vanduo, oras ir mes“ prizininkais.

Augustė Tūbaitė - XII kasmetinio Europos mokinių rašinio konkurso, skirto DNR dienai, nugalėtoja bei respublikinio mokinių integruoto technologijų ir literatūros konkurso „Kūrybos paukštė – 2019“ laureate.

Deividas Šaltenis – Lietuvos moksleivių liaudies dailės konkurso „Sidabro vainikėlis“ zoninio turo laureatas, respublikinio turo prizininkas (mokytojas Dalius Kavoliūnas).

Akvilė Višniauskaitė tapo Lietuvos mokinių meninio skaitymo konkurso zoninio etapo II vietos laimėtoja (mokytoja Jolanta Žalalienė).

Luknė Kraujelytė - 51 - ojo Lietuvos mokinių jaunųjų filologų konkurso II vietos laimėtoja, respublikinio jaunųjų dramaturgų konkurso „Išskleisk kūrybos sparnus“ laureatė (mokytojos Lina Kraujelienė, Jolanta Žalalienė).

Akvilė Vorobjovaitė - mokinių konkurso „Kūrybos pavasaris“ laureatė (mokytoja Daiva Sičiūnienė).

Aurita Petrulytė ir Agnė Jurgelėnaitė - mokinių konkurso „Kūrybos pavasaris“ laureatės (mokytoja Lina Urbanavičienė).

Komanda „Ekostazė“, parengta mokytojos Reginos Mongirdienės, dalyvavo nacionalinės „Žaliosios olimpiados 2019“ finale ir užėmė ketvirtą vietą.

Gimnazistų komanda, parengta mokytojos Irenos Jančionytės, dalyvavo konkurse „UKTech@s 2019“.

Viltautė Valeikaitė, dalyvavo respublikinio anglų kalbos konkurso šalies etape  ir buvo apdovanota diplomu bei atminimo dovana (mokytoja Vita Maželienė).

Dominykas Repečka, Judita Rameikaitė ir Motiejus Laurinavičius dalyvavo tarptautiniame piešinių ir fotografijos darbų konkurse  „Trijų spalvų istorija“ ir pelnė padėkos raštus.

Agnė Žvinytė tapo respublikinio portfolio konkurso „Auksinis kadras“ nugalėtoja (mokytoja Jolanta Liubeckaitė).

Mišrus jaunimo choras „MG“ dainavo Lietuvos moksleivių ir jaunimo chorų festivalyje - konkurse „Mes Lietuvos vaikai”, tarptautinėje moksleivių mišrių chorų šventėje „Dainuoju Lietuvą kaip džiaugsmą“ (mokytoja Rūta Vekerotienė).

Enija Šlikaitė ir Emilija Macijauskaitė, vadovaujamos chemijos mokytojos Irmos Kiliuvienės, atliko tiriamąjį darbą „Cheminis eksperimentas virtuvėje“ ir jo rezultatus pristatė universitetinėje moksleivių konferencijoje „Kurkime ateitį kartu su VGTU“.

Abiturientai Justina Židonytė ir Eimantas Višumirskas (mokytoja Irma Kiliuvienė) skaitė pranešimą Nacionalinėje mokinių A. Basalyko aplinkotyros darbų konferencijoje.

Viltautė Valeikaitė ir Jūrita Kaušinytė dalyvavo Jungtinių Tautų Vaiko teisių konvencijos 30-mečio renginyje „Vaikų forumas“.

Aurelija Šiškaitė tapo respublikinės astronomų viktorinos „Po žvaigždėtu dangum“ laureate (mokytoja Irena Jančionytė).

Jūratė Grigelevičiūtė ir mokytoja Eglė Žalienė dalyvavo parodoje - konkurse  „Dūzgiam Kalėdos sode“.

Parodoje „Žiemos puokštė“ Kauno MAIK Augustės Pernavaitės ir Viltautės Valeikaitės adventinis vainikas „Metų pėdos“ nominuotas už jautriai perteiktą temą, Indrės Kernagytės ir Deimantės Stankevičiūtės adventinis vainikas „Pelytės sapnas“ - už originalius kompozicinius sprendimus (mokytoja Zita Spranginienė).

Gimnazistai su mokytoja Skaidrina Laurinavičiene dalyvavo viktorinoje „Teisė ir pareiga: LR Seimo rinkimai  1920-1940 m.“, vykusioje  Seime.

Respublikiniame jaunimo fotoreportažų konkurse„Krištolinis objektyvas 2019“ Motiejus Laurinavičius pelnė nominaciją  „Už kūrybinius ieškojimus“, Medeinė Šeštokaitė - padėką.

Konkurso „Raštingiausias rajono mokinys“ nugalėtojai: Urtė ( Ib ) – pirmoji vieta tarp rajono devintokų, Miglė ( Ia ) ir Gustas ( Ic ) – antrosios vietos laimėtojai, Simona ( Ib ) – trečiosios vietos laimėtoja, Ilona ( IIc ) – pirmosios vietos laimėtoja, Kamilė ( IIa ) – trečiosios vietos laimėtoja.

Girmantas Pečiulis, Agnė Jurgelėnaitė ir mokytoja Virginija Petrauskienė lankėsi Strasbūre.

Grupė gimnazistų turistavo Taline, dalyvavo kruize Baltijos jūros keliais.

Gimnazijos mokytojai dalyvavo regioninėje švietimo parodoje „Sužinokime. Tobulėkime. Veikime“, keliavo po Pietryčių Lietuvą, svečiavosi Ignalinos gimnazijoje.

Grupė mokytojų skaitė pranešimus Molėtų progimnazijoje vykusioje rajono mokytojų metodinėje dienoje – pedagoginių idėjų mugėje „Geros mokyklos link“.

Metodinės tarybos iniciatyva buvo organizuotas gimnazijos mokytojų metodinis pasitarimas „Idėjų mugė“.

Gimnazijos pedagogai ir darbuotojai dalyvavo LEAN mokymuose.

Gimnazijos komanda tapo mokyklų lyderystės  projekto „Lyderių laikas 3“ dalyve.

Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Molėtų progimnazija.

Gimnazistai dalyvavo Lietuvos mokyklų sporto žaidynių zoninėse vaikinų stalo teniso varžybose,  Lietuvos merginų salės futbolo žaidynių „Ladygolas“ finaliniame etape. Pirmokai tapo rajono  mokinių žaidynių krepšinio varžybų nugalėtojais. Komanda „Vibracija“ pasipuošė  Juventus krepšinio lygos bronzos medaliais, gimnazistės laimėjo pirmą vietą rajono smiginio varžybose ir atstovavo rajonui finalinėse varžybose.

Organizuotas futbolo turnyras, skirtas Pasaulinei dienai be tabako.

Gimnazijos komanda - Lietuvos mokyklų futbolo žaidynių „Golas“ U17 apskrities finalo nugalėtoja, superfinalo dalyvė.

Vaikinų salės futbolo komanda dalyvavo U16 Lietuvos mokyklų vaikinų FUTSAL žaidynių „Mrgolas“ superfinale.

VU Teisės fakulteto stipendija įteikta abiturientei Auritai Petrulytei. Aštuoni abiturientai vidurinio ugdymo programą baigė labai gerai, gauti trys aukščiausi brandos egzaminų įvertinimai. Dviem abiturientams stipendijas skyrė „Eksmos“ grupės prezidentas Rimantas Kraujalis, UAB „Biotechpharma“ generalinis direktorius Giedrius Žunda įsteigė penkias stipendijas.

Danielė Arlickaitė tapo Lietuvos maximaliste 2019 ir pelnė pažangos stipendiją.

Gimnazija antrus metus tapo mokslo festivalio „Erdvėlaivis Žemė“ partnere.

Molėtų eglučių alėjoje miestą puošė Ia ir klasės vadovės Onutės  išmanioji eglutė, IIIb ir klasės vadovės Kristinos  eglutė „Dovanėlė“ bei gimnazijos eglutė „Žvaigždė“.

2020 m.

Tradiciškai vyko Sausio 13-osios minėjimas, Šimtadienis, Užgavėnės, Muzikos vakaras, Menų savaitė. Vasario 16-oji, Valentino diena, Kovo 11-oji, Mokytojų dienos šventė, pirmokų krikštynos „Toksiškas virusas“.

Nuo kovo 13 dieną ugdymo procesas gimnazijoje buvo sustabdytas dėl Covid 19 pandemijos. Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu 2020 m. kovo 13-27 dienomis mokiniams buvo skirtos  pavasario atostogos. Nuo kovo 30 dienos gimnazijoje, kaip ir visoje Lietuvoje, pradėtas nuotolinis mokymas.

Nuotoliniu būdu dėl karantino organizuota Paskutinio skambučio šventė. 

Egzaminų sesija vyko birželio 22-liepos 21 dienomis.

Neįprastu metu, rugpjūčio 7 dieną, miesto vasaros estradoje 95 XXIII abiturientų laidos gimnazistams įteikti atestatai. Austėja Lukošiūtė gavo brandos atestatą su pagyrimu.  Net septyni abiturientai mokėsi labai gerai: Karolina Karvelytė, Gabija Aleksiejūnaitė, Austėja Trimonytė, Neringa Andrejevaitė, Viltė Stažytė, Augustė Bareikytė, Dovydas Umbrasas. Anglų kalbos šimtukus gavo Austėja Lukošiūtė, Augustė Bareikytė, Elinga Jurkūnatė, Gustas Petkevičius, Viltė Stažytė, Gabija Šeškauskaitė, Dovydas Umbrasas, Gabija Žvinytė (mokytoja Stasė Stundienė); biologijos šimtuku džiaugėsi Austėja Lukošiūtė (mokytoja Regina Mongirdienė).

Rugsėjo 1-osios šventė dėl pandemijos organizuota netradiciškai. Gimnazijos ąžuolų alėjoje susitiko tik I bei IV klasių gimnazistai, kitos klasės bendravo nuotoliniu būdu.

Rugsėjo, spalio mėnesiais ir lapkričio paskutinę savaitę mokytasi kontaktiniu būdu srautais, lapkričio tris savaites ir nuo gruodžio 4 dienos pamokos vyko nuotoliniu būdu. 

Spalio mėnesį prasidėjo gimnazijos vidaus patalpų remontas. Pamokos vykdavo gimnazijos I, II aukštuose, priestate ir progimnazijoje.

Akcijos metu  „Dalijamės knyga – dalijamės gerumu“ gimnazijos bibliotekai padovanota 41 knyga.

Tėvų komiteto iniciatyva už gimnazistų tėvelių lėšas nupirkta 10 fotelių ir įkurtos dvi poilsio zonos.

Mokytojos Kristina Knezienė ir Ramutė Mikalauskienė organizavo tradicinę akciją, kurios metu grupei gimnazistų Kalėdų Senelis dovanojo saldainius. Saldumynai nupirkti iš akcijoje  „Pyragų diena“ surinktų lėšų. 

Gimnazistai su istorijos mokytoja Genovaite Marcinkėniene dalyvavo Pasaulio žydų kongreso inicijuotoje pasaulinėje akcijoje „We remember“ - „Mes prisimename“. 

Rugsėjo 23 – iąją - Lietuvos žydų genocido aukų atminimo dieną -  mokytojos Virginija Petrauskienė ir Rasa Čekuolienė vedė netradicinę pamoką Molėtų krašto žydų sušaudymo vietoje.

Minint Pasaulinę ligonių dieną, grupė savanorystės klubo mokinių su sveikatos priežiūros specialiste Dalia Burneikiene Molėtų ligoninės pacientams dovanojo iš popieriaus išlankstytus vilties paukštelius. 

Dalyvauta akcijoje beglobiams gyvūnas paremti „Mes - ne pliušiniai žaisliukai“.

Vyko akcija „Knygų Kalėdos“.

Organizuoti  susitikimai su įvairių profesijų atstovais: lankėsi BAA Training aviacijos akademijos atstovai, kurie pristatė piloto profesiją bei aviacijos rinkos ateities perspektyvas. 

Grupė mokinių dalyvavo VDU „Sumanaus moksleivio akademijos“ užsiėmime.  

Pasirašyta gimnazijos bei Alantos technologijos ir verslo mokyklos bendradarbiavimo sutartis. Pirmokai pasirinko technologijų modulių (automobilių techninės priežiūros ir svečių aptarnavimo) užsiėmimus. 

LAMA BPO konsultantė pristatė 2020 metų bendrąjį priėmimą į Lietuvos aukštąsias mokyklas.

11/12 klasės mokiniai išklausė   nuotolinę ISM universiteto pamoką „Karjerą planuoju AŠ“.

Grupė gimnazistų su mokytoja Regina Mongirdiene lankėsi VDU Žemės ūkio akademijoje.

Tarpininkaujant Vilniaus universiteto Teisės fakulteto profesoriui Vytautui Nekrošiui, pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Žaliosios politikos institutu (VšĮ direktorė Ieva Budraitė). 

Gimnazija prisijungė prie Lietuvos EKO mokyklų tinklo. Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su EKO mokyklų tinklo koordinatoriais – Prezidento Valdo Adamkaus gimnazija.

Antrus metus gimnazistai su mokytoja Regina Mongirdiene dalyvavo tarptautiniame projekte „Medžių asmens sargybiniai“. Tarptautinė mokslininkų komanda, naudodamasi projekto partnerių surinkta medžiaga, išspausdino straipsnį moksliniame ekologijos žurnale. 

Aktyvi ir prasminga 2019-2020 mokslo metų aplinkosauginė Molėtų gimnazijos veikla keturioliktą kartą įvertinta  Žaliąja vėliava ir sertifikatu.

Grupė gimnazistų: Danielė Arlickaitė, Enija Šlikaitė, Kotryna Burneikaitė, Gabija Putnaitė, Miglė Sirevičiūtė, Emilija Knezytė, Gustas Braškys, Jokūbas Rinkevičius,  dalyvavo misijoje „Švari vasara“, į kurią pakvietė „Žaliosios olimpiados“ organizatoriai. Gimnazistai, įveikę vasaros iššūkį, pateko į olimpiados pusfinalį.

Gimnazijos komanda „Molekuliozė“ (kapitonė D.Arlickaitė, nariai: E.Šlikaitė, A.Vorobjovaitė, M.Sirevičiūtė, G.Putnaitė, G.Braškys) puikiai pasirodė respublikinės „Žaliosios olimpiados“ pusfinalyje, pateko tarp 10 geriausių ir  laimėjo 3 vietą finale. Vėliau ši komanda Vilniaus Žirmūnų gimnazijos organizuotame respublikiniame nuotoliniame gamtosauginiame konkurse iškovojo 3 vietą, priėmė Roberto Petrausko iššūkį dalyvauti  „EKO PROTŲ“ viktorinoje ir iškovojo garbingą 16 vietą bei buvo pirmi Utenos apskrityje.

Konkurse „Gamtos herojai 2020“ draugiškiausio gamtai mokinio nominacijai pristatyta gimnazijos IVa klasės mokinė Danielė Arlickaitė laimėjo papildomą prizą ekologiškiausio mokinio kategorijoje ir tapo antra Lietuvoje.

Gimnazijoje svečiavosi Vilniaus universiteto Teisės fakulteto profesorius Vytautas Nekrošius, knygos „Kalinio riba“ autoriai Paulius Saudargas ir Goda Krukauskienė, VU docentas Rimantas Vaitkus, VU Chemijos instituto profesorius Aivaras Kareiva, JAV ambasados kultūros atašė Meghan Luckett, Vytauto Didžiojo universiteto Filosofijos katedros dėstytojai, Vilnius Tech atstovai  bei buvę gimnazistai, dabar šalies aukštųjų mokymo įstaigų studentai.

Trečiokams gimnazistams nuotolines teatro pamokas vedė Lietuvos nacionalinio dramos teatro aktorius Gediminas Rimeika ir režisierė Eglė Švedkauskaitė.

Vyko nuotolinis susitikimas su Kūrybingumo mokyklos įkūrėjais ir lektoriais  Tomu Ramanausku ir Kristupu Saboliumi.

Vykdytas projektas „Erasmus+ KA1“ projektas  „Inovatyvūs ugdymo metodai - mokinio ir mokytojo sėkmei“. Mokytojos Rita Kavaliauskaitė ir Rūta Vekerotienė dalyvavo darbo stebėjimo vizite IES Ausiàs March mokykloje (Gandia, Ispanijoje).

Grupė gimnazistų su mokytojomis Rita Kavaliauskaite ir Loreta Valbasaite, dalyvaudami „Erasmus+“ KA2  projekte „Security in ICT“, lankėsi

Portugalijoje.

Mokytojų komanda (Danguolė Dirmienė, Rasa Čekuolienė, Rita Kavaliauskaitė) teikė paraišką 2020 m. programos „Erasmus+“ bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir suaugusiųjų švietimo 1 pagrindinio veiksmo (asmenų mobilumas mokymosi tikslais) projektų konkursui ir laimėjo projekto „Inovatyvus ugdymas su STEAM“ finansavimą.

Gimnazijos pirmokai vykdė projektą „Pažink profesijas kitaip“, kurį parengė ugdymo karjerai koordinatorė Valerija Mateikienė, finansavo Molėtų rajono savivaldybė bei LR Kultūros ministerijos Kultūros pasas.

Dvi grupės gimnazistų su mokytojomis Kristina Kneziene ir Ramute Mikalauskiene vykdė projektą „Gintaro kelias“, kurį finansavo Molėtų rajono savivaldybė.

Gimnazistai su mokytojomis Virginija Petrauskiene, Rasa Čekuoliene, Regina Dragūniene įvykdė Nekilnojamo kultūros paveldo projektą „Architektūros stilių kaita Panemunės pilyse“.

Gimnazistai dalyvavo  projekte „Kartų namai Molėtuose“, kurį parengė rajono savivaldybės viešoji biblioteka,  finansavo Europos Sąjungos struktūriniai fondai.

Vyko programos „Erasmus+“ 2 pagrindinio veiksmo bendrojo ugdymo 2017 m. strateginių tarpmokyklinių partnerysčių projekto „My career in Europe“ vietos veiklos. Ia klasės mokiniai, lydimi mokytojų Rimos Andriukonienės ir Elvyros Dirmaitės, dalyvavo edukacinėje – apžvalginėje ekskursijoje Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekoje.

Gimnazija dalyvauja programos „Erasmus+“ KA2 2017 m. strateginių tarpmokyklinių partnerysčių projekte ,,My career in Europe”. Kartu su Kalba.lt vietos veikla - Karjeros ugdymo pamoka: profesinių kompetencijų lavinimas organizuotos nuotolinės praktinės pamokos „Pasitikėjimas savimi“ ir „Komandinis darbas“ I klasių mokiniams ir nuotoliniai užsiėmimai mokytojams „MNLIFE. Mokymai, kaip gyventi darnoje“, kuriuos vedė lektorė Asta Blažinskienė.

Gimnazija, kaip partnerė, įsitraukė į naują  programos „Erasmus+“ 2020 m. Bendradarbiavimas inovacijų ir keitimosi gerąja patirtimi tikslais strateginių tarpmokyklinių partnerysčių projektą. 2020 - 2023 metais dalyvausime projekte „Debating as a new Approach to Learning“, kurio koordinatorius yra Società Nazionale Debate Italia (Italija). Gimnazijoje projektą koordinuoja mokytoja Rita Kavaliauskaitė.

Liudas Baronas ir Gustas Braškys dalyvavo Lietuvos televizijos laidoje „Tūkstantmečio vaikai“.

Informatikos ir informatinio mąstymo konkurso Bebras II etape dalyvavo 10 gimnazistų.  Jaunių grupėje (9-10 kl.) geriausiai sekėsi Nojui Šikšniui,   Kolegų grupėje (11-12 kl.). - Vilmantui Mackevičiui (mokytoja Gražina Žalienė).

35 gimnazistai rašė Nacionalinį diktantą. 

Silvija Tūbaitė (mokytoja Ramutė Mikalauskienė) tapo Lietuvos mokinių dailės olimpiados rajono etapo nugalėtoja ir dalyvavo respublikinėje olimpiadoje.

Tarptautinėje konferencijoje „STE(A)M veiklos mokykloje“ Greta Kuveikaitė pristatė savo tiriamąjį darbą (mokytoja Regina Mongirdienė). 

Lietuvos mokinių meninio skaitymo konkurso regioninio turo nugalėtoju tapo Žygimantas Vainauskas (mokytoja Jolanta Žalalienė).

Ieva Narauskaitė  respublikiniame mokinių esė konkurse „Kaip supranti žodžius „Kultūra prasideda nuo kiekvieno iš mūsų?“ laimėjo III vietą (mokytoja Daiva Sičiūnienė). 

Akvilė Vorobjovaitė  šalies mokinių kūrybos konkurse „Labas - 16“ paskatinta už gerą prozą (mokytoja Daiva Sičiūnienė).  

Simas Narušis  52 - ajame Lietuvos mokinių jaunųjų filologų konkurse už publicistiką  laimėjo III vietą (mokytoja Lina Kraujelienė).

Penkiolika gimnazistų, dalyvaudami Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondo Vertimų ir iliustracijų projekte ,,Tavo žvilgsnis – 2020“, vertė tekstus iš anglų, rusų bei vokiečių kalbų, piešė iliustracijas ir tapo nugalėtojais (mokytojos Vita Maželienė, Stasė Stundienė, Danguolė Dirmienė ir Valentina Zapolskienė).

Penki gimnazistai „Užsienio kalbų Kengūros 2020“ konkurse gavo Auksinės Kengūros diplomus, viena mokinė gavo Sidabrinės Kengūros diplomą, dvi mokinės - Oranžinės Kengūros diplomus. 

Tarptautiniame matematikos konkurse ,,Kengūra 2020“ dalyvavo 42 gimnazijos I-IV klasių mokiniai. Geriausiai sekėsi trečiokei Silvijai Tūbaitei (Lietuvoje užimta103 vieta, mokytojas Jonas Kraujelis). Į rajono geriausiųjų dešimtukus pateko 35 mūsų gimnazijos mokiniai.

Grupė mokinių mokėsi VGTU klasėse ir gilino žinias matematikos bei chemijos moduliuose.

Danielė Arlickaitė respublikiniame konkurse „DNR diena“  (mokytoja Regina Mongirdienė) bei respublikinėje Lietuvių kalbos ir literatūros olimpiadoje (mokytoja Daiva Sičiūnienė) pelnė pagyrimo raštą.

VU Teisės fakulteto stipendininke tapo Greta Kuveikaitė. 

Respublikiniame moksleivių ir jaunimo dainuojamosios poezijos festivalyje-konkurse, skirtame 100-osioms poeto Pauliaus Širvio gimimo metinėms paminėti, Rusnė Dabužinskaitė (mokytoja Rūta Vekerotienė) gavo diplomą ir specialų piniginį prizą už patriotiškiausią dainą.

Gimnazijos bendruomenė tradiciškai dalyvavo 17- ojo mokslo festivalio  „Erdvėlaivis Žemė“ renginiuose, kurie vyko virtualiai.

Lietuvos vaikų ir jaunimo centras kartu su Valstybės institucijų kalbų centru pakvietė Lietuvos mokinius dalyvauti kūrybiniuose dainų tekstų vertimo ir dainų iliustracijų kūrimo konkursuose, skirtuose Europos kalbų dienai.  Rusnė Dabužinskaitė dalyvavo dainų tekstų vertimo konkurse, o Ieva Narauskaitė iliustravo anglų atlikėjo dainą. Abi gimnazistės laimėjo 2-ąsias vietas ir buvo apdovanotos diplomais, LR Seimo pirmininko V.Pranckiečio vardinėmis padėkomis bei organizatorių įsteigtais daiktiniais prizais.

Gimnazistai nuotoliniu būdu laikė 14-ą Konstitucijos egzaminą, kurio iniciatorius yra Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerija. 

Tarptautinės anglų kalbos Kings olimpiados finale dalyvavo 3 mokiniai: Viltautė Valeikaitė, Danielė Arlickaitė, Aringas Rukšėnas. Nacionalinio etapo pirmosios vietos  laimėtoja tapo Viltautė Valeikaitė (mokytoja Stasė Stundienė), surinkusi 100 taškų, įveikusi visus dalyvius ir laimėjusi prizą - momentinį fotoaparatą.

Argentinos organizacija „Tūkstantis tūkstantmečių taikos” Taikos vėliavos mokyklas pakvietė dalyvauti sveikinimo atvirukų konkurse. Mūsų gimnazistės Emilijos Mikutavičiūtės  (mokytoja Ramutė Mikalauskienė) atvirukas iškeliavo į Pietų Ameriką.

Motiejus Laurinavičius (mokytoja Jolanta Liubeckaitė) Kauno moksleivių techninės kūrybos centro organizuojamame respublikiniame jaunimo fotoreportažų konkurse  „Krištolinis objektyvas“ laimėjo  nominaciją „Už kūrybiškumą“.

Ia klasė dalyvavo edukacijoje „Aukštaičių valgiai - karalių stalui” Balninkuose.

Istorijos mokytoja Genovaitė Marcinkėnienė antrokams vedė netradicinę  pamoką - viktoriną, skirtą Vasario 16-ajai.

Vyko Makaronų tiltų statymo varžytuvės.

Organizuoti „Saugesnio interneto savaitė 2020“ renginiai.

Prizais - padėklais vaisių – apdovanotos mažiausiai pamokų praleidusios  klasės.

Paskutinės mokslo metų valandėlės vyko gyvai ir nuotoliniu būdu. 

Dailės mokytojos Ramutė Mikalauskienė ir Eglė Žalienė prieš šventes papuošė gimnazijos  erdves. Molėtų eglučių alėjoje puikavosi gimnazijos ir Ic klasės žaliaskarės. 

Mokytoja Eglė Žalienė surengė virtualią parodą „Kalėdinis žaisliukas“, kurioje dalyvavo ir mokiniai, ir mokytojai. 

Kalėdinės klasių valandėlės buvo netradicinės – nuotolinės. Mokytojus bei gimnazistus virtualiai sveikino abiturientai ir mokytojos Rūtos Vekerotienės kūrybinė grupė.

Rudenį tradiciškai išleista gimnazijos renginių fotografijų knyga „Molėtų gimnazija 2019-2020 m. m.“ (sudarė Jolanta Liubeckaitė).

Kūrybingas jaunimas su mokytojomis Rūta Vekerotiene ir Jolanta Žalaliene ketvirtus metus iš eilės minėjo rudens lygiadienį.

Gimnazistai ir mokytoja Eglė Žalienė per technologijų pamokas specialia technika su akmenukais kūrė knygų skirtukus.

Spalio 5-9 dienomis gimnazijoje vyko Psichikos sveikatos savaitė.

IIb klasės gimnazistai su klasės vadove Valerija Mateikiene. MO muziejuje dalyvavo Kultūros paso edukacijoje, integruotoje literatūros ir dailės pamokoje „Senųjų ir naujųjų mitų atspindžiai literatūroje ir dailėje“. Mokiniams buvo pristatyta paroda  „Kodėl taip sunku mylėti?“

Per mokinių žiemos atostogas mokytojai svečiavosi Kėdainių Šviesiojoje

gimnazijoje.

Goethe-Institut Litauen leidinyje „CLILiG integruotas vokiečių kalbos ir dalyko mokymasis Lietuvoj“ publikuojamas mokytojų Reginos Mongirdienės bei Valentinos Zapolskienės integruotos biologijos ir vokiečių kalbos pamokos „Augalinė ląstelė ir druska“ planas.

Birželio 18 dieną, pasibaigus karantinui, gimnazijos mokytojai rinkosi į suremontuotą, naujais baldais pasipuošusią aktų salę, kur vyko paskutinis 2019-2020 mokslo metų posėdis.

Nuo rugsėjo 1-osios Molėtų gimnazijoje nebedirba technologijų mokytoja Zita Spranginienė.

Gimnazijos direktorė Rimutė Guobienė dalyvavo  projekto „Lyderių laikas 3” stažuotėje  „Patyriminio mokymosi geroji patirtis. Mokinių mokymosi motyvacijos skatinimas. Robotikos akademija“ Šilutėje ir  Klaipėdoje bei stažuotėje „Mokinio individualios pažangos matavimas. Partnerystės, ryšių kūrimas“, vykusioje Šiauliuose. 

Nuotoliniu būdu vyko trišaliai tėvų – mokinių – mokytojų susirinkimai.

Mokytojai Rūtai Vekerotienei suteikta muzikos mokytojo metodininko kvalifikacinė kategorija, mokytojai Linai Urbanavičienei – lietuvių kalbos mokytojo metodininko kvalifikacinė kategorija.

Įkurtas šachmatų klubas (vadovas - matematikos mokytojas Jonas Kraujelis). Klubui demonstracinę žaidimų lentą bei kelis šachmatų komplektus dovanojo LR Seimo narys Petras Čimbaras ir VU profesorius Vytautas Nekrošius.

Gimnazisčių komanda, treniruojama mokytojo Ramūno Knezio, dalyvavo Lietuvos merginų salės futbolo žaidynių „Ladygolas“ apskrities grupės varžybose. 

Jokūbas Rinkevičius, Julijus Zelkevičius ir Arūnas Antanas Žukauskas tapo Lietuvos mokyklų sporto žaidynių vaikinų stalo teniso rajono etapo nugalėtojais, dalyvavo zoninėse  varžybose (mokytoja Kristina Knezienė).

Pirmąją vietą rajoninės smiginio varžybose laimėjo gimnazistai Jokūbas Rinkevičius ir Evaldas Jakutis (mokytoja Kristina Knezienė).

Gimnazistų komanda „Pigiau grybo“, kurią treniravo mokytojas Ramūnas Knezys, tapo Juventus krepšinio lygos  Mažosios taurės antros vietos laimėtoja.

Rajono mokinių lengvosios atletikos rudens kroso varžybose pirmas vietas laimėjo Evelina Masevičiūtė, Kristina Gvozdaitė (mokytoja Kristina Knezienė), Dominykas Purlys, antrą vietą - Arūnas Antanas Žukauskas (mokytojas Ramūnas Knezys).

Laimėtas prizas – krepšinio kamuoliai - konkurse „Duok žaibą žvaigždei II“, kurį organizavo UAB Delfi, mecenavo UAB „Norfos mažmena“.

Bibliotekoje vyko įvairios parodos. Eksponuota gimnazistų tėvelių ar senelių kūryba.

Biblioteka dalyvavo Knygų skirtukų mainų projekte ir eksponavo portugalų iš Albufeiros skirtukus. 

Žurnalas „Reitingai“ pagal 2019 m. laidos abiturientų valstybinių brandos egzamino balų vidurkius, abiturientų, gavusių aukščiausią valstybinių brandos egzamino įvertinimą, skaičių, mokinių nubyrėjimą, įstojimą į Lietuvos aukštųjų mokyklų valstybės finansuojamas studijų vietas, užsienio universitetus reitingavo gimnazijas. Mūsų ugdymo įstaiga 2020-aisiais yra 98-ta iš 356 gimnazijų. Žurnale pažymima, kad nuo 2014-ųjų nuolat į viršų kyla kelios rajonų ir miestelių gimnazijos, tarp jų – mūsų gimnazija. Esame 7 vietoje tarp 22 gimnazijų, siekiančių nuoseklios pažangos.

Gruodį išleistame žurnalo „Reitingai“ numeryje reitingo sudarytojai išskyrė po 50 iš 350 šalies gimnazijų, kurių abiturientai sėkmingai išlaiko valstybinius brandos egzaminus. Esame tarp 50 gimnazijų, geriausiai išmokančių biologiją (18 vieta, mokytojos Regina Mongirdienė ir Regina Dragūnienė) ir  chemiją (46 vieta, mokytoja Irma Kiliuvienė). „Reitingai“ pirmą kartą pristatė mokytojų aukso fondą – 500 mokytojų – pažibų, kurie nusipelnė būti vadinami Mokytojais iš didžiosios raidės. Mūsų gimnazijos mokytoja Regina Mongirdienė yra tarp geriausių Lietuvos mokytojų.

2021 m.

Lietuvių kalbos mokytojai Linai Urbanavičienei suteikta mokytojo metodininko kvalifikacinė kategorija.

Gimnazijos mokiniai jau antrus metus dalyvavo tarptautinio gamtotyros projekto „ Medžių asmens sargybiniai“ veiklose. Tarptautinė mokslininkų komanda, naudodamasi projekto partnerių surinkta medžiaga, išspausdino straipsnį moksliniame ekologijos žurnale. Smagu žinoti, kad ir mūsų gimnazistai yra prisidėję prie šių mokslinių faktų paskelbimo.

Sausio 8 dieną vyko pirmoji gimnazijos istorijoje nuotolinė integruota fizinio ugdymo ir dailės pamoka IIa klasės mokinėms.

Gimnazijos bendruomenė minėjo Laisvės gynėjų dienos 30-metį. Languose buvo uždegtos vienybės ir atminimo žvakutės, parengti fotonuotraukų koliažai „Mes nepamirštame mūsų laisvės kainos“, vyko nuotolinės klasių valandėlės „Prisimename, kodėl esame laisvi“.

Sausio 15 dieną buvo organizuoti nuotoliniai trikampiai I gimnazinių klasių mokytojų, tėvų, mokinių susitikimai,  kurie vyko ZOOM platformoje.

Apie mūsų mokinę Danielę Arlickaitę paskelbtas straipsnis „Žaliosios olimpiados dalyvė Danielė: aplinką tvarkiau ne dėl konkurso rezultatų“.

Šešioliktą kartą akcija „Metų knygos rinkimai“ kvietė vaikus ir suaugusiuosius skaityti ir rinkti labiausiai patikusias lietuvių autorių knygas. Smagu, kad gimnazijos biblioteka taip pat dalyvavo šioje akcijoje.

Vaikams, kurie neturi sąlygų mokytis namuose ar patiria mokymosi sunkumų pandemijos metu, nuo sausio 22 d. buvo sudarytos sąlygos mokytis nuotoliniu būdu gimnazijoje. Vaikai pagal pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas ir mokėsi nuotoliniu būdu, tačiau tai darė būdami gimnazijoje ir gaudami jiems reikalingą pagalbą, maitinimą.

Gimnazijoje vykdomas Erasmus + projektas „Looking Out, Looking In“, kuriame dalyvauja 6 šalys: Škotija, Prancūzija, Italija, Ispanija, Graikija ir Lietuva. Pagrindinė projekto idėja - suburti tarptautinį moksleivių simfoninį orkestrą ir atlikti pačių pagal kiekvienos šalies liaudies motyvus sukurtą simfoniją. Molėtų gimnazistai puikiai atliko pirmąją užduotį ir kartu su komandos mokytojomis Rūta ir Danguole susitiko bei savo atliktą užduotį pristatė partneriams graikams. Virtualaus susitikimo metu taip pat aptarė ir būsimos užduoties iššūkius – virtualaus koncerto įrašų detales, nes kol kas keliones keičia virtualūs susitikimai.

Vasario 3 dieną vyko nuotolinė psichologijos paskaita tėvams „Ribos paaugliams“.

Sausio mėnesį I klasių mokiniai (mokytoja Ramutė Mikalauskienė) per integruotas technologijų kurso pamokas fotografavo žiemą ir surengė virtualią parodą.

Gimnazijos bendruomenė prisijungė prie kasmetinės pasaulinės akcijos #WeRemember (#MesPrisimename).

Vasario 10 dieną antrokų tėvai  dalyvavo nuotoliniame visuotiniame susirinkime. Pavaduotoja Vilija Dubauskienė kalbėjo apie individualių ugdymo planų sudarymą, direktorės pavaduotoja ugdymui Genovaitė  Marcinkėnienė pristatė PUPP organizavimą 2021 m.

Parengtas tryliktas gimnazijos jaunųjų kūrėjų almanachas „Gyvenimo polifonija“. Jame – 13 gimnazistų poezijos, prozos ir publicistikos tekstai, 25 autorių nuotraukos ir net 44 mokinių – dailininkų – piešiniai.

II klasių mokiniai su mokytoja Egle Žaliene parengė virtualią parodą, skirtą Vasario 16 - ajai paminėti.      

Artėjant Vasario 16-ąjai gimnazijos mokiniai ir kūrė Laisvės bokštą iš širdelių.

Seimo narys, buvęs Molėtų gimnazijos mokinys Arminas Lydeka, profesorius Vytautas Nekrošius padovanojo knygų gimnazijos bibliotekai.

„Lietuvos Junior Achievement“, ilgametė Lietuvos mokyklų ekonomikos, verslumo ir finansinio raštingumo ugdymo partnerė Lietuvoje, padovanojo  gimnazijos bendruomenei naujai išleistą knygą „Antreprenerio požiūris“.

Vasario 9 dieną mokiniai, besidomintys astronomija, išklausė VU TFAI dr. Renatos Minkevičiūtės vedamą nuotolinę paskaitą „Ledinių kūnų pasaulis“.

I-II klasių gimnazistai (mokytoja Eglė Žalienė) ant sniego piešė, iš ledo kūrė žiemos kompozicijas.

Užgavėnių proga buvo vedamos nuotolinės  integruotos muzikos ir technologijų pamokos (mokytojos Rūta Vekerotienė ir Ramutė Mikalauskienė).

Gidų komanda ,,Molėtukai” (Aringas Rukšėnas Id, Eva Bystrickytė Ic, Aistis Kaušinis Ia, Eligija Mackevičiūtė Ic,mokytoja Virginija Petrauskienė) dalyvavo gidų konkurse ,,Aš - geriausias savo krašto gidas” ir laimėjo pirmąją vietą. Geriausio savo krašto gido nominacija atiteko Aisčiui Kaušiniui.

Vasario 8-13 dienomis, minint saugaus interneto savaitę, Molėtų gimnazijoje vyko pamokos, skirtos šiai dienai paminėti. Molėtų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Inovacijų ir ūkio skyriaus vyriausioji bibliotekininkė A. Nazarovienė priminė mokiniams 10 pagrindinių saugumo internete taisyklių.

Vasario 20 dieną nuotoliniu būdu Lietuvoje vyko informatikos ir informatinio mąstymo konkurso BEBRAS II etapas, kuriame uždavinius sprendė 17 Molėtų gimnazijos mokinių, kurie lapkričio 26 – gruodžio 4 dienomis I etape surinko daugiausia taškų. Konkurso II etape geriausiai sekėsi Andželikai Nariūnaitei (16 vieta šalyje), Gustui Braškiui (23 vieta šalyje) ir Viltautui Dranseikai (31 vieta šalyje). Gimnazistai su mokytojomis R.Glinskiene ir G.Žaliene laimėjo UAB „Biznio mašinų kompanijos“ kartu su VšĮ „Edukacijos forumas“ įsteigtą prizą  „SMART Notebook“ licenciją.

Lietuvos mokslų akademijos padalinys „Mokslininkų rūmai“ organizavo nuotolines paskaitas besidomintiems biologijos mokslo pažanga. Dr. V.Palinauskas skaitė paskaitą „ Maliarija mano balkone“, dr. L.Bojarskaitė kalbėjo tema „Kas vyksta mūsų smegenyse miego metu“.

Vasario 27 dieną Danielė Arlickaitė,  Gustas Braškys ir portalas „9 zuikiai“ organizavo virtualų sąskrydį „Žaliaskrydis 2021" tvarumu besidominčiam jaunimui.

Kovo 4 dieną Danielė Arlickaitė dalyvavo aplinkosauginėje konferencijoje „Įdomioji ekologija“ ir tiesioginės transliacijos metu pristatė pranešimą apie savo nuotykius mėginant gyventi tvariai, ruošimąsi aplinkosauginiams konkursams bei iniciatyvų „Žalioji olimpiada“ bei „Misija: švari vasara“ įkvėptus tvarius gyvenimo būdo pokyčius.

Nuo vasario 16  iki kovo 11 dienos gimnazistai  per fizinio ugdymo pamokas (mokytoja Onutė Sakalauskienė), savarankiškai  bėgdami ar eidami įveikė Laisvės ratą (-us), pasidžiaugė, kad yra lietuviai ir , pasipuošė medaliais.

Gimnazijos bendruomenė dalyvavo virtualioje foto nuotraukų parodoje „Kelionė: ten kur gyvenu“, skirtoje Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai.

Per technologijų pamokas I klasių mokiniai su mokytoja Ramute Mikalauskiene darė krepšelius iš laikraščių, reklaminių lankstinukų, panaudotų popieriaus lapų ir sąsiuvinių.

Gimnazijos pirmokai, dalyvaudami kitokioje lietuvių kalbos pamokoje, perkėlusioje juos į Vilniaus mažojo dramos teatro virtualią sceną,  stebėjo režisierės G. Tuminaitės spektaklį „Marti“ pagal to paties pavadinimo lietuvių prozininkės Žemaitės apsakymą.

Kiek decibelų yra per daug? Šia tema vyko užsiėmimas VDU projekto „Sumanaus moksleivio akademija“  gimnazistams, pasirinkusiems inžinerijos klasę. Užsiėmimą  vedė VDU docentas, dėstytojas Gediminas Vasiliauskas.

Dvejus metus Molėtų gimnazija dalyvavo Lyderių laiko projekte, kuris baigėsi metodine sąšauka „Profesinio dialogo keliu savivaldaus mokinio link“. Šiame renginyje apie savivaldų ugdymąsi patirtimi dalinosi penki gimnazijos pedagogai.

Atlikus  abiturientų apklausą, nutarta vesti kontaktines konsultacijas.

Kovo 31 dieną vyko nuotolinis menų egzaminas. Dailės egzaminą laikė 7 gimnazistai.

Kovo mėnesį I- IV klasių gimnazistai per tikybos pamokas kūrė kryžius iš turimų namuose smulkių detalių, lipdė, piešė.

Kovo mėnesį gimnazijos bendruomenė organizavo  ir vykdė nuotolines  veiklas, skirtas patyčių prevencijai ir kitokio žeminančio elgesio stabdymui. Bibliotekoje buvo parengta literatūros patyčių prevencijos tema paroda.

Molėtų viešoji biblioteka skaitmeninės savaitės metu  organizavo nuotolinį renginį „Suskaitmenintas dokumentinis paveldas Molėtų viešoje bibliotekoje“, kurio dalyviai - IIa klasės mokiniai – susipažino su suskaitmenintu poeto  Remigijaus Gražio rankraštynu bei  Molėtų  rajono laikraščio „Tarybiniu keliu" komplektu.

Vyko virtualus Lietuvos moksleivių meninio skaitymo konkursas. Gimnazijai atstovavęs IIIb klasės mokinys Žygimantas Vainauskas rajono ir regiono etape laimėjo pirmą vietą, respublikiniame etape buvo antras.  

Mokytoja Ramutė Mikalauskienė organizavo virtualią velykinių margučių parodą.

Gimnazistai klausė įdomių nuotolinių paskaitų: „Efektyvus mokymasis“, „Tikslų kėlimas“, „Komandinis darbas“, „Laiko planavimas“, „Pasitikėjimas savimi“, „Individualaus ugdymo plano sudarymas“, „Kritinis mąstymas“.

Kas užkoduota augalo lape? Tai virtualus VDU projekto „Sumanaus moksleivio akademija“  užsiėmimas gimnazistams, pasirinkusiems gamtos mokslų klasę. Užsiėmimą  vedė VDU Žemės ūkio akademijos agronomijos fakulteto dėstytojas, doktorantas, žolininkas Marius Lasinskas ir dėstytojas doktorantas Aloyzas Velička.

Balandžio 8 dieną Šiaulių Dainų progimnazijos organizuotoje nuotolinėje respublikinėje metodinėje - praktinėje  konferencijoje „Inovatyvūs ir tradiciniai gimtosios kalbos dėstymo metodai“ gerąja patirtimi apie ugdymą ir ugdymąsi netradicinėse erdvėse dalijosi gimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros mokytojos Daiva Sičiūnienė ir Lina Urbanavičienė.

Balandžio 7 dieną klasių vadovės: Rimutė Andriukonienė, Kristina Knezienė, Valerija Mateikienė, Onutė Sakalauskienė, Ramutė Mikalauskienė, Rasa Čekuolienė, Regina Dragūnienė ir mokytoja Eglė Žalienė dalyvavo praktinėje nuotolinėje švietimo konferencijoje „Klasės vadovas 2021“.

Penktą kartą gimnazijos mokiniai dalyvavo „Žaliojoje olimpiadoje“. Komanda „Bioritmas“ (kapitonas Gustas Braškys, narės: Miglė Sirevičiūtė, Gabija Putnaitė, Viltė Gečytė ir Emilija Tūbaitė, mokytoja Regina Mongirdienė) pateko į pusfinalį.

Ieva Narauskaitė (mokytoja Daiva Sičiūnienė) ir Monika Jankauskaitė (mokytoja Lina Urbanavičienė) laimėjo I ir II vietas respublikiniame mokinių  rašinių konkurse „Kaip supranti V.Mačernio žodžius: „Mes patys esame šviesa, mes patys esame saulė“?“, skirtame Pasaulinei kultūros dienai.

Kovo - balandžio mėnesiais vyko socialinio plakato „Šalia mūsų ar už sienos“ konkursas, kuriame dalyvavo ir Molėtų gimnazistės (mokytoja Ramutė Mikalauskienė).

I klasių mokiniai nuotoliniu būdu susitiko su kompozitore, atlikėja, autorinių teisių atstove Raminta Naujanyte – Bjelle, kuri papasakojo apie save, pristatė kompozitoriaus bei atlikėjo profesijas, supažindino su autorių teisėmis.

Molėtų gimnazija prisidėjo prie savanoriškos veiklos, vykdant gyventojų vakcinaciją nuo Covid-19.

Viltautė Valeikaitė tapo Kalbų kengūros Lyderių turo anglų kalbos nugalėtoja.

Nuo gegužės 3 dienos abiturientams ugdymo procesas buvo  organizuojamas derinant egzaminuojamų dalykų mokymą kontaktiniu būdu ir nuotoliniu būdu.

Andželika Nariūnaitė, sėkmingai dalyvavusi 26-oje Lietuvos mokinių ekonomikos ir verslo olimpiadoje, apdovanota Lietuvos respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos pagyrimo raštu.

Elinga Pečiulytė (mokytoja Eglė Žalienė) tarptautiniame mokinių ir studentų virtualiame konkurse „Ypatingas kokteilis“, kurį organizavo Vilniaus miesto privati „Saulės“ gimnazija,  laimėjo III vietą.

Pasitikrinti astronomijos žinias bei gebėjimus paskutinį balandžio penktadienį susirinko II ir III klasių mokinių komandos į nuotolinę mokyklinę astronomijos viktoriną.

Prezidento Valdo Adamkaus gimnazija – Lietuvos EKO mokyklų tinklo koordinatorė - gegužės 6 dieną organizavo nuotolinę  tarptautinę konferenciją „EKO idėjos Lietuvai 2021“, kurioje mokytoja Regina Mongirdienė skaitė pranešimą „Aplinkosauginis ugdymas bei tvaraus gyvenimo būdo įgūdžių formavimas Molėtų gimnazijoje“.

Gegužės 21 dieną vyko nuotolinė Paskutinio skambučio šventė.

Gegužės 14 dieną Erasmus+ projekto „Looking Out, Looking In“ vyko virtualaus koncerto, kuriame dalyvavo  atlikėjai iš Škotijos, Ispanijos, Italijos, Graikijos, Prancūzijos ir Lietuvos – Molėtų, premjera.

Tęsėsi VDU projekto „Sumanaus moksleivio akademija“ veiklos. Vyko virtualūs užsiėmimai Gamtos mokslų ir Inžinerijos klasėms.

Europos egzamine dalyvavo šešiasdešimt penki I-IV klasių mokiniai.

Gegužės 18 dieną būsimieji gimnazistai buvo pakviesti į virtualų susitikimą su gimnazijos administracija, pagalbos mokiniui specialistėmis.

Lietuvos mokinių jaunųjų filologų konkurse II vietą laimėjo Simas Narušis (mokytoja Lina Kraujelienė).

„Versli Lietuva“ ir  „Lietuvos Junior Achievement“ pakvietė Lietuvos mokyklas jungtis prie „AcceleratorX“ verslumo ugdymo programos projekto „Praktinio verslumo ugdymo programos įgyvendinimas Lietuvos mokyklose (9-12 kl. mokiniams)”.  Molėtų gimnazijos komanda (direktorė Rimutė Guobienė, mokytojos Valerija Mateikienė, Ramutė Mikalauskienė),  bendradarbiaudama su Alantos gimnazija ir Giedraičių A. Jaroševičiaus gimnazija, tapo šio projekto dalyve. Rugpjūčio 18 – 20 dienomis vyko antraprenerystės (verslumo) vasaros akademija – praktinio verslumo ugdymo mokymo kursai mokytojams, kuriuose dalyvavo Valerija Mateikienė ir Ramutė Mikalauskienė.

Nors ir vyksta nuotolinės pamokos, bet šį pavasarį mažaisiais mūsų draugais pasirūpino gimnazijos pirmokai -  technologijų pamokų metu jie gamino inkiliukus.

I-IV klasių mokiniai dalyvavo kasmetiniame „Užsienio kalbų Kengūros 2021“ konkurse. 16 mokinių atliko anglų ir rusų kalbų užduotis 4-tu ir 5-tu lygiais, kurie skirstomi klasių ir mokymosi metų pagrindu. Aštuoni gimnazistai gavo Auksinės Kengūros diplomus (surinko 194,25 – 198,50 taškus iš 200 galimų). Trys gimnazistai gavo Sidabrinės Kengūros diplomus. Dvi  mokinės, gavo Oranžinės Kengūros diplomus. Dar trys mokiniai gavo Padėkos raštus.

Birželio 3 dieną Molėtų rajone viešėjo LR švietimo, mokslo ir sporto ministrė Jurgita Šiugždinienė bei ministerijos specialistų komanda. Svečiai aplankė ir mūsų gimnaziją, domėjosi patalpų remontu.

Gimnazistus bibliotekos vedėja Vida Juknevičienė  kvietė dalyvauti skaitymo iššūkyje „Vasara su knyga“.

Tėvo dienos proga yuotube paskelbtas gimnazistų muzikinis sveikinimas.

Birželio 10 dieną atlaisvintos karantino sąlygos leido pirmų gimnazijos klasių mokinius iš nuotolinio ugdymo pakviesti į integruotą menų ir fizinio ugdymo dieną gimnazijoje. Birželio 15 dieną kontaktinė veikla organizuota antrokams.  

Sumanaus moksleivio akademijoje mokėsi dvidešimt aštuoni I-III klasių gimnazistai (keturiolika pasirinkę Inžinerijos klasę ir keturiolika -  Gamtos mokslų klasę). Baigiamojo renginio metu aktorius, muzikos atlikėjas, šou projekto ,,Muzikinės kaukės“ dalyvis Dovydas Laukys ne tik pristatė savo sėkmingos karjeros istoriją, bet ir skaitė paskaitą  „Kaip suteikti sau svorio, kad pritrauktum kitus į savo orbitą“.

Mūsų gimnazistai aktyviai dalyvauja Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondo Vertimų ir iliustracijų projekte „Tavo žvilgsnis“. Labai džiaugiamės šių metų ypač gausiu būriu nugalėtojų. Iš anglų kalbos vertė ir nugalėtojais tapo:  Liutauras Skamarakas  (IIa), Kamilė Adulčikaitė (IIIa) , Jonė Sakalauskaitė (IIId) , Skirmantė Minkevičiūtė (IIId), Roberta Tamaševskytė (Ia), Tautvilė Jamantaitė (Ia),  Miglė Sirevičiūtė (IIa),  Skaistė Banevičiūtė (IIId), Vakarė Žalaitė (IIId). Iš rusų kalbos: Aistė Zamuškaitė (Ia), Rugilė Čereškaitė (Ib), Enrika Keblaitė (Ib), Ūla Kiškytė (Ia). Iš vokiečių kalbos: Emilija Tūbaitė  (Ib).

Gimnazijos mokinės dalyvavo Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro (LGGRTC) ir Švietimo ir mokslo ministerijos organizuotame respublikiniame piešinių konkurse „Lietuvos kovų už laisvę ir netekčių istorijos“. 9-12 klasių grupėje molėtiškės (mokytoja Ramutė Mikalauskienė) užėmė visas tris prizines vietas: Deimantė (IIIb)  - I vietą, Viltautė (IIId) - II vietą ir Ieva (IVa) - III vietą.

I-III klasių mokiniai sausio – birželio mėnesiais mokėsi nuotoliniu būdu.

Birželio 18 dieną I – III gimnazijos klasių mokiniai ir klasių vadovės rinkosi  Molėtų vasaros estradoje, skulptūrų parke, stadione į paskutines mokslo metų klasių valandėles.

LRT Radijo dokumentika parengė laidą apie penkis  abiturientus iš Mažeikių, Tauragės, Kauno, Vilniaus rajono ir Molėtų. Mūsų miestui atstovavo Danielė Arlickaitė.

Birželio 22 dieną gimnazijos metodinė taryba organizavo mokytojų susitikimą „Nuotolinio ugdymo patirtys ugdant savivaldų mokinį“.

Gimnazijos mokytojai dalyvavo mokymuose „Inovatyvūs metodai, dirbant su mokiniais“, kuriuos vedė lektorė Asta Blažinskienė. Tai programos „Erasmus+“ bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir suaugusiųjų švietimo 1 pagrindinio veiksmo (asmenų mobilumas mokymosi tikslais) projekto „Inovatyvūs ugdymo metodai - mokinio ir mokytojo sėkmei“ veikla, bendradarbiaujant su Kalba.lt.

Gimnazistai dalyvavo tarptautiniame meniniame konkurse, kurį organizavo Diversity Development Group. Konkurso, kuriame dalyvavo mokiniai iš Lietuvos, Graikijos, Italijos, Kipro ir Jungtinės Karalystės, tikslas -pasidalinti moksleivių įžvalgomis apie santykius be smurto. Akvilės Vorobjovaitės (mokytoja Ramutė Mikalauskienė) piešinys užėmė pirmą vietą.

Liepos 30 dieną Molėtų vasaros estradoje įvyko iškilminga Molėtų gimnazijos XXIV abiturientų laidos brandos atestatų įteikimo šventė. Gimnaziją baigė 71 abiturientas. Brandos atestatas su pagyrimu įteiktas Andželikai Nariūnaitei. Aukščiausius brandos egzaminų įvertinimus gavo Danielė Arlickaitė (biologijos, lietuvių kalbos ir literatūros) ir Sofija Bronikaitė (anglų kalbos). Keturiolikai abiturientų įteikti Vilniaus TECH klasės baigimo pažymėjimai. VU profesoriaus Vytauto Nekrošiaus rūpesčiu jau dešimtą kartą įteikta stipendija, šiais metais  - Danielei Arlickaitei. Danielei  padėkos žodžius už gamtosauginę veiklą skyrė VšĮ  ,,RV Agentūra‘‘ direktorė Vaida Griškevičienė.

Danielė Arlickaitė pelnė Europos žmogaus genetikos draugijos padėką už dalyvavimą 2021 m. Europos DNR dienos rašinių konkurse  ir originalios, mokslinio turinio  esė  „Dabar galime sekti visų gyvybės formų (nuo virusų iki žmonių) genomą. Kokia  gali būti to prasmė? parengimą.

Per pirmąjį 2021-2022 m. m. posėdį atsisveikinome su mokytojais Irma Kiliuviene ir Jonu Kraujeliu bei buhaltere Vida Verikiene. Gimnazijoje pradėjo dirbti matematikos mokytoja Jurgita Šeikienė, chemijos mokytoja Rima Nariūnaitė, lietuvių kalbos mokytoja ir mokytojo padėjėja Linai Dirmienė bei mokytojo padėjėja Oksana Paškovskė.

Rugsėjo 1-ąją Taikos komitetas mūsų gimnaziją paskelbė Taikos mokykla ir įteikė Taikos vėliavą.

Antrąją mokslo metų dieną gimnazijos pirmokams organizuota tradicinė adaptacijos diena.

Rugsėjo 6 dieną vyko susitikimas su buvusiais Molėtų progimnazijos aštuntų klasių vadovais.

Gauta 2020-2021 mokslo metų renginių nuotraukų knyga (jau dešimta), kurią parengė socialinė pedagogė Jolanta Liubeckaitė. Leidinys netradicinis, nes jame įamžintos ne tik gyvos gimnazijos gyvenimo akimirkos, bet ir vykusios nuotoliniu būdu.

Molėtų gimnazija paskirta 2022 metų bazine mokykla.

Molėtų rajono savivaldybės viešoji biblioteka tęsė projektą „Kartų namai Molėtuose“, kuris  finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų. Gimnazistai dalyvavo virėjų ir floristų-dekoratorių programose. Rugsėjo 29 dieną vyko baigiamasis projekto renginys.

Jau tampo tradicija, kad „Erdvėlaivio Žemė“ renginiai vyksta Molėtų gimnazijoje. Šiemet renginiai vyko tiek „gyvai“, tiek nuotoliniu būdu jungiantis prie paskaitų.

Rugsėjo 17 dieną visoje Lietuvoje vyko XIII gamtos mokslų olimpiada. Gimnazijos pirmokai Gustė Kavaliūnaitė, Vesta Petrauskaitė, Saulė Druskytė , Milda Baronaitė, Tomas Pivoras ir Kajus Okunevas priėmė šį iššūkį ir dvi valandas sprendė painias ir sudėtingas olimpiados užduotis.

Rugsėjo 17 dieną IId klasei,  dalyvaujančiai  Lietuvos Junior Achievement  (LJA) projekte „Praktinio verslumo ugdymo programos įgyvendinimas Lietuvos mokyklose 9- 12 klasių mokiniams“, nuotolinė Inovacijų ir Verslumo stovykla. Klasė pasiskirsčiusi į keturias komandas: „AVEVA“, „JV“, „R3VA“, ir „FARMERO“, padedant projekto mentoriams, mokėsi analizuoti problemą – iššūkį, generuoti idėją, suprojektuoti prototipą,  gyvai pristatyti savo verslo idėją investuotojams ir atsakyti į klausimus.

Dalyvaudamos projekte, dvi bendrovės liejo žvakes ir gamino muilą, kitos dvi bendrovės teikė sąsiuvinių ir rašymo priemonių pardavimo paslaugą. Prekyba vyko ne tik gimnazijoje, bet ir mugėse.

Rugsėjo 24-26 dienomis I-II klasių mokiniai su mokytojomis Kristina Kneziene ir Ramute Mikalauskiene vyko į ekskursiją. Kelionės metu mokiniai apsilankė Palangoje, Klaipėdoje ir Kretingoje.

Penktą kartą vyko Lygiadienio popietė, į kurią gimnazistus pakvietė  muzikos mokytoja Rūta Vekerotienė ir teatro Jolanta Žalalienė. 

Minint 80-ąsias Holokausto pradžios Lietuvoje metines grupė gimnazistų su  istorijos mokytoja Virginija Petrauskiene, etikos mokytoja Gintare Meilūnaite ir socialine pedagoge Jolanta Liubeckaite dalyvavo pilietinėje iniciatyvoje „Atminties kelias“ ir Molėtų žydų sušaudymo vietoje pagerbė žuvusiųjų atminimą.

Gimnazija prisijungė prie pasaulinio ENO mokyklų tinklo. Rugsėjo 21 dieną - ENO medžių sodinimo dieną - gimnazistai miesto reprezentatyvioje vietoje sodino šermukšnių sodinukus.

Spalio 11 – 15 dienomis ENO mokyklų tinklas organizavo taupymo savaitę, kurios metu mokiniai per dailės, technologijų pamokas mokėsi pasigaminti gražių daiktų.

Gamtosauginio komiteto nariai rugsėjo 17 dieną dalyvavo Žaliosios politikos instituto organizuotoje konferencijoje „Molėtai žaliai“.

Rugsėjo 30 dieną vyko rajono lengvosios atletikos rudens kroso varžybos. Mūsų gimnazistai iškovojo 3 medalius: Andrius 2000 metrų rungtyje laimėjo 2 – ąją vietą, Vaidas –  3ąją vietą. Merginų 1000 metrų rungtyje 1 – ąją vietą iškovojo Paula.

I, II ir III klasių mokiniai  kartu su mokytojomis Rasa Čekuoliene, Regina Dragūniene ir Virginija Petrauskiene vyko į Rokiškį ir Biržus. Edukacinė kelionė susijusi su chemijos, istorijos ir geografijos pamokomis.

Rugsėjį technologijų pamokos vyko netradicinėje aplinkoje - lauke. Su netradiciniais įrankiais – akmenukais - mokiniai kaldami kūrė knygų skirtukus, kuriuos padovanojo mokytojams.

Molėtų rajono kūno kultūros ir sporto centras, minint Tarptautinę mokytojų dieną, pakvietė  pedagogus dalyvauti rajono mokytojų sporto žaidynėse. Onutė Sakalauskienė, Rūta Vekerotienė, Oksana Paškovskė, Rasa Čekuolienė, Gintarė Meilūnaitė, Vida Šlepikienė, Dalia Burneikienė, Jūratė Laurinavičiūtė gynė gimnazijos garbę ir iškovojo pirmąją vietą.

Minėjome Tarptautinę mokytojų dieną. Abiturientai ir mokinių taryba su pirmininke Viltaute Valeikaite prieš pamokas pasveikino mokytojus.

Rugsėjo 23 – spalio 1 dienomis mūsų gimnazijoje vyko veiklos, skirtos Europos kalbų dienai paminėti.

Vyko jaunųjų paramedikų mokymai.  Tapti jaunaisiais paramedikais panoro 18 gimnazistų iš įvairių klasių. Pasirašius sutartį su Maltos ordino pagalbos tarnyba, pradėta mokymo programa.

Šiemet gimnazijai įteikta jau šešiolikta Žalioji vėliava ir sertifikatas.

Spalio 7 dieną Ia klasės mokiniai vyko į ekskursiją Kaune, kur lankėsi Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Anatomijos instituto muziejuje ir pabėgimo kambariuose.

Bibliotekininkė Vida Juknevičienė organizavo konkursą „Mano knygų lentyna“.

Grupė II-III klasių gimnazistų spalio 7 dieną vyko į Vilniaus technologijų mokymo centrą, kur susipažino ir praktiškai išbandė suvirintojo, metalo apdirbimo staklininko ir automatinių sistemų eksploatavimo profesijas.

Spalio 11-15 dienomis gimnazijoje vyko psichinės sveikatos savaitė „Sparnai tavo sielai”.

Nepaisant pasaulį apėmusios COVID-19 pandemijos, „Erasmus+“ atstovai atranda būdų, kaip įveikti šios situacijos sukeltus iššūkius, ir siūlo alternatyvius būdus toliau naudotis tarptautinėmis studijomis ir mokymais užsienyje. Spalio 14–16 dienomis vyko daugiau nei 3500 fizinių ar virtualių renginių visame pasaulyje, siekiančių parodyti, kokią vertę Europos Sąjunga sukuria savo piliečiams. Gimnazijos „Erasmus+“ projekto „Looking Out, Looking In“ dalyviai kartu su partneriais šiai progai paruošė net tris rečitalius.

Bibliotekoje veikė būrelio „Meno avilys“ darbų, kurių autoriai I-II klasių mokiniai ir mokytoja Eglė Žalienė, paroda.

Spalio 14 dieną Ib klasės mokiniai su mokytojomis Ramute Mikalauskiene ir Lina Dirmiene lankėsi Vilniuje. Išvykos metu dalyvavo edukacijoje „Natūralaus muilo gamyba“, žaidė žaidimą pabėgimo kambaryje „Virusas“.

Sveikatinimo grupė tęsė tradiciją organizuoti mokytojams „Pertrauką kitaip“.

Mokiniai su technologijų mokytoja Egle Žaliene surengė moliūgų parodą.

Spalio 22 dieną vyko Molėtų gimnazijos pirmokų krikštynos „Squid game“.

Devyni gimnazijos III klasių gimnazistai įstojo į Aukštaitijos profesinio rengimo centrą dvejus mokslo metus mokysis profesijų modulių. Baigdami bendrojo ugdymo mokyklą, mokiniai įgis ir atitinkamos kvalifikacijos kompetencijas bei gaus Profesinio mokymo programos Modulio baigimo pažymėjimą. Penki gimnazistai pasirinko bendruosius mechanikos darbus ir mokysis šiuolaikinių metalo apdirbimo būdų bei technologijų, trys gimnazistai pasirinko TR1 ir TR2 kategorijos traktorių vairavimą, vienas  gimnazistas pasirinko tautinio paveldo patiekalų gaminimą.

Dvidešimt aštuoni gimnazijos trečiųjų klasių mokiniai su istorijos  mokytojomis Skaidrina Laurinavičiene ir Virginija Petrauskiene lankėsi Kernavės muziejuje, kur  vyko edukacinė ekskursija  - istorijos pamoka „Kernavės archeologinės vietovės muziejuje“.

Spalio pabaigoje vyko pirmų gimnazijos klasių mokinių tėvų susirinkimas.

Spalio 27 dieną trisdešimt I-IV klasių mokinių vyko į ekskursiją Vilniuje, kur Menų spaustuvėje stebėjo spektaklį „Brangioji mokytoja“.

Spalio 28 dieną vyko netradicinė pamoka, kurią vedė buvusi gimnazistė, Mechanizuotosios pėstininkų brigados Geležinis Vilkas štabo vadovybės G4 skyriaus logistikos operacijų vyresnioji karininkė Kristina Klimienė.

Spalio 29 dieną IIb klasė per dorinio ugdymo pamokas kartu su mokytojomis Vida Šlepikiene ir Gintare Meilūnaite lankėsi Molėtų parapijos namuose, kur buvo eksponuojama unikali sakralinio meno paroda ,,Labanoro angelai ir kryžiai''. Mokiniai grožėjosi kraštietės menotyrininkės ir restauratorės Teresės Blažiūnienės darbais.

Prieš rudens atostogas IIIb klasės mokiniai vyko į edukaciją „Sėkmingos klaidos – eksperimentai laboratorijoje“, finansuojamą Kultūros paso.

Gimnazijoje vyko kampanijos „Time To Move“, kurios tikslas -  skatinti jaunus žmones domėtis tarptautinėmis galimybėmis,  informaciniai renginiai.

Ketvirtokai ir jų lietuvių kalbos mokytojos Molėtų kultūros centro salėje žiūrėjo Klaipėdos jaunimo teatro spektaklį „Graži ir ta galinga“.

Molėtų gimnazija, kaip partnerė, dalyvavo programos „Erasmus+“ KA2 Bendradarbiavimas inovacijų ir keitimosi gerąja patirtimi tikslais strateginių tarpmokyklinių partnerysčių projekte „Debating as a new Approach to Learning“, kurio koordinatorius yra Società Nazionale Debate Italia (Italija). Lapkričio 2-6 dienomis vyko projekto Mokymo, mokymosi ir dėstymo veiklos Colegio Miralmonte SCOOP (Kartagena, Ispanija), kuriose dalyvavo ISTITUTO TECNICO ECONOMICO "ENRICO TOSI" (Italija), OS Rada Robica Limbus (Slovėnija), Englantilainen koulu (Suomija), Colegio Miralmonte SCOOP (Ispanija) mokyklos ir Molėtų gimnazijos komanda: III klasių gimnazistai (Emilija Knezytė, Viltė Štrofaitė, Darius Cesiūnas, Gustas Braškys, Jokūbas Rinkevičius ir Žygintas Čekuolis) ir mokytojos Danguolė Dirmienė, Rima Andriukonienė, RitaKavaliauskaitė bei debatų iš Ispanijos, Italijos ir Slovėnijos atstovai.

Grižę iš kelionės, projekto dalyviai  seniūnų susirinkime pasidalino įspūdžiais.

Lapkričio 8 dieną Molėtų gimnazijos  Erasmus+ „Looking Out, Looking In“ projekto komanda virtualiai susitiko su partneriais iš Graikijos Korint music school. Susitikimo metu graikai pristatė savo tradicinę muziką, instrumentus, šokius. Aptarta užduoties „Symphony for Europe“ kūrybos užduotis ir eiga.

Minėta Tolerancijos diena, kurios simbolis šiemet – Tolerancijos miestas. 

Vyko „Umaras-JKL“ krepšinio turnyro pirmasis etapas, kuriame žaidė gimnazijos komandos. Laimėjo  ir į kitą etapą pateko „Ežerai“.  Gruodžio 16 dieną vyko trečiasis „Umaras – JKL“ krepšinio varžybų etapas, kuriame susitiko trys stipriausios rajono gimnazijų vaikinų komandos: Molėtų „Ežerai“, Giedraičių A. Jaroševičiaus „Giedra“ ir alantiškiai. „Ežerai“ nugalėjo abi komandas ir pateko į kitą etapą, kuriame susitiko su stipriausiomis Utenos apskrities mokyklų komandomis. Mūsų gimnazija laimėjo 400 eurų čekį sportiniam inventoriui įsigyti už trijų komandų registraciją į pirmąjį „Umaras – JKL“ etapą.

Mokytojai ir darbuotojai dalyvavo susitikime su Panevėžio teritorine ligonių kasa.

Šiaurės šalių literatūros savaitė kvietė vaikus ir suaugusiuosius į garsinio skaitymo renginius svajonių ir ilgesio tema. Į tradicinius skaitymus susirinkę  Ib klasės gimnazistai  su lietuvių kalbos mokytoja Lina Urbanavičiene skaitė ištrauką iš švedų autorės Sally Salminen knygos „Katrina“, žiūrėjo filmuką apie Šiaurės šalių rašytojus. Mokytojos Ramutės Mikalauskienės mokiniai surengė piešinių  parodą  „Svajonės ir ilgesys“. Mokytojos Eglės Žalienės mokiniai pasakojo apie Šiaurės šalių virtuvę, dalyvavo viktorinoje.  Bibliotekoje veikė  Šiaurės šalių autorių knygų paroda.

Lapkričio 19 dieną Utenos kolegijos Verslo ir technologijų fakulteto Inžinerijos ir technologijų katedra organizavo Utenos regiono mokyklų 11-12 klasių mokiniams konkursą „UKTech@s 2021“. Gustas Braškys, Liutauras Skamarakas, Dovydas Girskas (mokytoja Irena Jančionytė) šauniai atstovavo Molėtų gimnazijai ir tapo III vietos laimėtojais.

Lapkričio 22 dieną gimnazijos skaitykloje edukacinę pamoką vedė buvusi gimnazistė, dailininkė iliustratorė Justė Urbonavičiūtė - Kissi Ussuki.

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Utenos apskrities vaiko teisių apsaugos skyrius lapkričio 24 dieną organizavo atvirų durų dieną Molėtuose. Renginyje dalyvavo ir grupė gimnazijos pirmokų su socialine pedagoge Jolanta Liubeckaite.

Gruodžio pirmąją, minint Pasaulinę AIDS dieną, biologijos mokytoja Regina Mongirdienė ir sveikatos priežiūros specialistė Dalia Burneikienė pirmokams organizavo protmūšį.

Spalio – gruodžio mėnesiais Lietuvoje įgyvendinami Geros savijautos programos edukaciniai užsiėmimai. IVa klasės mokiniai vyko į Vilnių ir dalyvavo  Geros savijautos programos renginyje  „Socialinis sufleris”. I ir II gimnazijos klasių mokiniai dalyvavo šios programos užsiėmimuose  „Gongai. Kvėpavimas. Atsipalaidavimas“.

Gruodžio 2 dieną prasidėjo hibridinis mokymas.

Po gana ilgos, pandemijos įtakotos pertraukos, gimnazijoje viešėjo Tėvų komiteto nariai.

Direktorė Rimutė Guobienė laimėjo konkursą - direktorės pareigas eis dar vieną kadenciją.

Gimnazija, dalyvaudama ENO mokyklų tinklo veikloje, prisijungė prie iniciatyvos „Šviesos grožis“. Šie metai – tarptautiniai stiklo metai, žibintus mokinės ir mokytoja Onutė Sakalauskienė gamino iš pakartotinai panaudoto stiklo. Gruodžio 3 dieną buvo įžiebti ir pakabinti žibintai gimnazijos kieme ant medžių.

III-IV klasių teatro pamokų mokiniai gruodžio 3 dieną dalyvavo projekte, kurį inicijavo Ignalinos Česlovo Kudabos gimnazija. Gimnazistai stebėjo ir analizavo Ignalinos gimnazijos bendruomenės - mokinių, mokytojų ir mamų bendrą spektaklį - socialinę dramą „Musė“ pagal Daivos Čepauskaitės pjesę.

Gruodžio 6 dieną gimnazijoje lankėsi ir pamoką antrokams vedė buvusi gimnazistė, žygeivių klubo ,,Ąžuolas“ narė Liepa Julija Miklovė.

Trečiokai su lietuvių kalbos mokytojomis žiūrėjo Solo teatro spektaklį apie lietuvių literatūros klasiko Jono Biliūno gyvenimą „Jis ir ji”.

Mokinių bendrovės dalyvavo atrankos konkurse į  mugę „Kalėdos grįžta: eXpo 2021“. Bendrovė  „AVEVA“, gaminanti rankų darbo žvakes, gavo kelialapį į mugę, kuri „Litexpo“ kongresų ir parodų rūmuose vyko gruodžio 11 dieną.

Gruodžio 16 dieną mokinių bendrovės vyko į kalėdinę mugę „Verslas, amatai ir tautodailė kaime“ Aukštaitijos profesinio rengimo centre,  kurioje prekiavo savo pagaminta produkcija.

Gruodžio 20-21 dienomis mokinių bendrovės gimnazijos bendruomenei suorganizavo Kalėdinę mugę.

Spalio 25 d. – lapkričio 22 d. vyko konkursas „Skaidrumą kuriame kartu“. Mokytojos Skaidrinos Laurinavičienės paskatintos šiame konkurse jėgas išbandė 2a ir 2b klasės. Gruodžio 7 dieną vyko virtualus konkurso rezultatų paskelbimas. 2b klasės mokiniams atiteko nominacija „Skaidrumo skleidėja“. Nominacijos įteikti į gimnaziją atvyko STT Antikorupcinio švietimo skyriaus viršininkas Benas Aldakauskas ir šio skyriaus vyresnioji specialistė Lina Kančytė. Svečiai įteikė LR STT direktoriaus Žydrūno Bartkaus sveikinimą, apdovanojimą „Skaidrumo skleidėja“, ženkliukus „Skaidrumo dalelė visada su tavimi“.

Ketvirtokai su lietuvių kalbos mokytojomis Daiva Sičiūniene ir Lina Urbanavičiene Valstybiniame Vilniaus mažajame dramos teatre žiūrėjo M.Ivaškevičiaus pjesę „Madagaskaras“.

Gimnazijoje svečiavosi VU Chemijos ir geomokslų fakulteto Chemijos instituto direktorius, profesorius, habilituotas daktaras Aivaras Kareiva. Šįkart mokslininkas pirmiesiems Lietuvoje pristatė dažais kvepiančią savo knygą „Nuostabusis cheminių elementų pasaulis“.

Grupė I-IV klasių mokinių gruodžio 10 dieną vyko į Kauno „Žalgirio“ areną stebėti Eurolygos rungtynių, kuriose susitiko Kauno „Žalgirio“ ir Maskvos CSKA krepšinio komandos.

Gruodžio 17 dieną  vyko kalėdinis I-II klasių gimnazistų 2x2 krepšinio turnyras, kuriame trečiąją vietą laimėjo komanda „Zeniai“ (IId), antrąją – „Atsigavę“ (Id), pirmąją vietą -  „2b“.

Gruodžio 17 diena Ib klasei prasidėjo žaismingai ir saldžiai. Kartu su bibliotekininke Vida Juknevičiene ir etikos mokytoja Gintare Meilūnaite mokiniai žaidė viktorinas „Apie knygas, Kalėdas ir kitas įdomybes“ ir džiaugėsi prizais.

Mokytojai rinkosi į  kūrybines dirbtuves „Kalėdinė vizija“.

Gruodžio 17 dieną grupė gimnazistų, dalyvaujančių Vilnius Tech klasių veiklose, vyko į pagrindinius universiteto rūmus, kur klausė paskaitų, laboratorijose atliko bandymus, pasivaikščiojo po pastatą ir pasijuto studentais.

Žurnalas „Reitingai“ skelbia, kad mūsų gimnazija pateko tarp penkiasdešimties gimnazijų, geriausiai išlaikiusių biologijos egzaminą. Didžiuojamės savo bendruomenėje, anot ,,Reitingų“ žurnalo, turėdami biologijos mokytoją šviesulį – Reginą Mongirdienę.

Ir dar vienas kriterijus – tai gimnazijų reitingas pagal olimpiadų rezultatus. Šiame reitinge mūsų gimnazija taip pat yra tarp penkiasdešimties aukščiausiai įvertintų, ir panašiose pozicijose išsilaiko jau trečius metus iš eilės. 2021 m. reitinge tokią aukštą poziciją lėmė Simo Narušio, kurį ruošė mokytoja Lina Kraujelienė, pasiekimai filologų konkurse bei Žygimanto Vainausko, konkursui besiruošusiam su  mokytoja Jolanta Žalalienė, laimėta II vieta respublikiniame skaitovų konkurse.

2022 m.

Molėtų gimnazijos mokytojai lankėsi Anykščiuose. Viešėjo Anykščių Jono Biliūno gimnazijoje, kur dalyvavo profesiniame dialoge „Inovatyvių mokymo priemonių ir metodų taikymas, integruojant neformalųjį švietimą su formaliuoju, jų įtaka mokinių savivaldžiam mokymuisi“ bei Anykščių menų inkubatoriuje - menų studijoje.

Sausio 6 dieną į gimnaziją atvyko Anykščių Jono Biliūno gimnazijos pedagogai.

Penkioliktą kartą vyko pilietinė iniciatyva „Atmintis gyva, nes liudija“- Sausio 13-osios minėjimas.

Grupė gimnazistų, besidominčių inžinerijos bei informacinių technologijų mokslais, lankėsi UAB „Teltonika loT group” technologijų centre.

,,Knygų Kalėdos“ gimnazijos bibliotekai buvo turtingos – fondas pasipildė 45 knygomis.

Tradiciniame, XXXII bėgime, skirtame Lietuvos laisvės gynėjų dienai atminti, dalyvavo keturi gimnazistai.

Grupė mokinių su mokytoja Valerija Mateikiene antrus mokslo metus dalyvavo Vytauto Didžiojo universiteto projekte „Sumanaus moksleivio akademija“.

IIIa klasė dalyvavo geros savijautos programos renginyje „Kuriame komandą, kurioje veikti gera“.

Vasario 4-11 dienomis ugdymo procesas vyko nuotoliniu būdu.

Vyko krepšinio turnyras "Umaras - JKL", kuriame gimnazijos „Ežerų“ vaikinų komanda kovoje dėl Mažosios taurės bronzos medalių po pratęsimo nugalėjo Visagino „Centro“ komandą rezultatu 95:80.

Tradiciškai minėta Vasario 16-oji.

Id klasės mokinės dalyvavo akcijoje „Įveik savo Laisvės ratą!”. Keturiolika gimnazisčių, įveikusių 62 ratus, buvo apdovanotos atminimo medaliais.

Vasario 17 dieną visus mokytojus į nuotolinę metodinę dieną „Ugdome savivaldų mokinį: nuo teorijos iki praktikos“ pakvietė Molėtų švietimo pagalbos tarnyba.

Savaitraštis „Žaliasis pasaulis“ kasmet organizuoja gamtos fotografijos konkursą. Į prizininkų trisdešimtuką pateko net penkių molėtiškių fotografių nuotraukos. Trečiąją vietą laimėjo Molėtų gimnazijos pirmokė Luknė Sara Grabauskaitė, kuri konkursui pateikė auksinio rudens Alantos dvaro parke nuotraukas.

Antrosios Lietuvos neuromokslų BRAIN BEE olimpiadoje jėgas išbandė gimnazijos IIIc klasės mokinys Gustas Braškys, kuris buvo apdovanotas diplomu.

Vasario 28 dieną vyko visuotinė istorijos pamoka, skirta Ukrainai palaikyti.

Ib, Ic, Id, IIb klasių gimnazistai per pilietinio ir fizinio ugdymo pamokas dalyvavo savanoriškoje maskuojančių tinklų, kurie bus skirti kovojančiai Ukrainai, gamyboje.

Lietuvos Junior Achievement kartu su partneriais Women Go Tech iniciatyva  įgyvendina tarptautinio Coca-Colos fondo finansuojamą projektą „Empowering Young Women for the Future of Jobs“, kurio metu Women Go Tech iniciatyvios moterys vyksta į mokyklas ir kalbasi su 9-12 klasių mokiniais apie savo karjeros kelią technologijų srityje. Gimnazijoje  lankėsi IT specialistė, el. prekybos skyriaus klientų aptarnavimo centro vadovė,   Women Go Tech programos alumna Judita Malininaitė, kuri Verslumo klasės gimnazistams pasakojo savo sėkmės istoriją.

Lietuvos Junior Achievement (LJA) projekto „Praktinio verslumo ugdymo programos įgyvendinimas Lietuvos mokyklose 9-12 klasių mokiniams“ gimnazijos mokinių jaunoji bendrovė „FARMERO“ dalyvavo regioninėje eXpo 2022 mugėje, kuri vyko Ukmergės technologijų ir verslo mokykloje.

Baigėsi pirmieji  Lietuvos Junior Achievement  (JA) projekto „Praktinis verslumo ugdymo programos įgyvendinimas Lietuvos mokyklose 9-12 klasių mokiniams“ mokslo metai. Gimnazijoje darbavosi 4 jaunosios mokinių bendrovės, kurios ne tik mokėsi verslo kūrimo teorijos, bet  praktiškai kūrė savo produktus, dalyvavo mugėse, mokėsi pildyti finansų knygą, daryti ataskaitas, skaičiuoti ne tik išlaidas, bet ir pelną, sumokėti pelno mokestį.  5 gimnazistai puikiai išlaikė verslumo egzaminą Verslumo įgūdžių paso sertifikatui gauti. Šie sertifikatai pravers gimnazistams stojant į aukštąsias mokyklas papildomiems balams gauti. Molėtų gimnazija pakviesta dalyvauti programoje ekspertinės mokyklos statusu.

Mokslo metus baigė Vytauto Didžiojo universiteto projekto „Sumanaus moksleivio akademija“ 42 „studentai“, pasirinkę Gamtos mokslų klasę, Inžinerijos klasę, Verslumo klasę.

Devyni trečių klasių gimnazistai sėkmingai baigė pirmuosius mokymosi metus pagal pasirinktas profesijų modulių programas Aukštaitijos profesinio rengimo centre.

Vyko XXV laidos abiturientų šimtadienis.

Asvejos regioninis parkas ir Molėtų gimnazija nuotoliniu būdu organizavo gidų konkursą „Aš – geriausias savo krašto gidas“, kuriame dalyvavo keturios komandos.

Sausio-vasario mėnesiais ilgųjų pertraukų metu vyko pirmasis stalo futbolo čempionatas, kuriame dalyvavo 4 vaikinų komandos.

Kovo 1-8 dienomis gimnazijoje vyko Užgavėnių kaukių paroda.

Vasario 25 dieną vyko rajoninė dailės olimpiada, kurios tema „Laikmečių atradimai“. Gimnazijai atstovavo trys mokinės. I vietą olimpiadoje užėmė Emilija Chorševaitė.

Mokinių tarybos iniciatyva kovo 4 dieną vyko Muzikos vakaras, skirtas paremti už laisvę kovojančią Ukrainą. Muzikinius kūrinius atliko ne tik gimnazistai, bet ir svečiai: Molėtų kultūros centro sutartinių ansamblis „Alsūnė“ bei buvę gimnazistai.

Gimnazijos sporto salėje vyko III-IV klasių vaikinų 2x2 krepšinio turnyras.

Minėta Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo šventė - Kovo 11-oji.  Visa gimnazijos bendruomenė, pasipuošusi trispalve atributika,  rinkosi į šventinį renginį „Mes – laisvi“.

Gimnazijos skaitykla pasipuošė gimnazistų piešinių paroda ,,Aš ir teptukas“.

Molėtų gimnazija kartu su visa Europa, prisijungusi į tiesioginę zoom transliaciją, šventė Europos muzikos dieną „EuDaMuS 2022“.

Vilniaus universiteto Teisės fakulteto prof. habil. dr. Vytauto Nekrošiaus iniciatyva gimnazijoje lankėsi Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo pirmininkė Danutė Jočienė.

Kovo 17 -18 dienomis vyko respublikinė biologijos olimpiada, kurioje dalyvavo  Kajus Okunevas ir užėmė dvyliktą vietą.

Kovo 21 dieną gimnazijoje lankėsi  jaunimo reikalų koordinatorė Vilma Mečiukonienė, kuri mokinių savivaldą supažindino su Molėtų rajono savivaldybės jaunimo iniciatyvų finansavimo konkursu. Gimnazijos neformalaus jaunimo grupės „Ekonova“ ir „43“ bei klubas „Mes – gimnazistai“ teikė paraiškas savivaldybės jaunimo iniciatyvų projektų finansavimui gauti. Finansavimą laimėjo projektai „Muzika jungia“, „Ekologijos puoselėjimas Molėtų gimnazijos aplinkoje“ ir „Molėtų krašto gamta jauno žmogaus akimis“.

Molėtų rajono savivaldybės administracija vykdė Islandijos, Lichtenšteino Kunigaikštystės ir Norvegijos Karalystės finansuojamą projektą „Jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų (JPSPP) teikimo modelio diegimas Ukmergės, Širvintų ir Molėtų savivaldybėse (projekto kodas Nr. LT03-1-SAM-K01-004)“. Gimnazijoje vyko mokymų ciklo „Depresijos prevencija“ užsiėmimas „Pažink savo emocijas. Išmok pamilti pyktį, liūdesį ir nusivylimą“, kurį vedė dainininkė Donata Virbilaitė. Balandžio 11 dieną gimnazijoje svečiavosi G&G Sindikato grupės narys, kompozitorius, pedagogas, socialinių, pilietinių, visuomeninių iniciatyvų autorius Gabrielius Liaudanskas-Svaras. Gegužės 10 d. vyko projekto, kurio tema „Aš esu aš. O tu? Spaudimas būti ir nebūti savimi“, susitikimas su aktoriumi Mariumi Repšiu. Mokymus tema „Seksualinio smurto prevencija“ vedė Respublikinio priklausomybės ligų centro medicinos psichologė Edita Ivinkina. Gimnazistai  išklausė mokymų ciklo „Alkoholio prevencija“ potemės seminarą „Blaivios pramogos – ar tikrai gali būti linksma?“. Su jaunimu bendravo Lietuvos sveikuolių sąjungos prezidentas Simonas Dailidė.

Vyko sveikatai palankios mitybos mokymai tema ,,Iššūkiai šiuolaikinio paauglio mityboje“, kuriuos vedė gydomosios mitybos specialistė, tinklapio „Gydanti lėkštė“ įkūrėja Ingrida Kuprevičiūtė.

Kovą organizuota tiksliųjų mokslų savaitė.

Kovo 23 dieną vyko rajono mokinių sporto žaidynių 9-12 klasių krepšinio 3×3 varžybos. Merginų komanda užėmė pirmąją vietą, vaikinai - I vietą, II vietą ir III vietas.

I ir II klasių mokiniai su mokytoja Egle Žaliene per dailės pamokas kūrė geltonos bei mėlynos spalvų širdeles – Ukrainos palaikymo ženklą – ir surengė parodą.

Po dvejų metų pertraukos, į gimnaziją grįžo Makaronų tiltai. Laimėjo trečiokų komanda „Kajeno pipirai“, kurioje tiltą, išlaikiusį  1,5 kg apkrovą, konstravo Liutauras Skamarakas, Mantas Vainalavičius, Nojus Šikšnys ir Adomas Jakovlevas.

 Balandžio 28 dieną susirinko 36 mokiniai, norintys daugiau sužinoti apie tiltų inžineriją. Renginį vedė Liutauras, Adomas, Mantas ir Nojus. Didžiausią apkrovą  išlaikė komandos „Kas bus, tas bus“, antras pagal stiprumą buvo „Smurfų“, trečias - „SARS“ komandų tiltai.

Spalio mėnesį tiltus statė ne tik mūsų gimnazistai, bet ir svečiai iš Graikijos.

Gimnazistai anglų kalbos konkursuose pasiekė labai gerų rezultatų. Viltautė Valeikaitė  ir Julijus Zelkevičius  dalyvavo Auksinės kengūros Lyderių ture ir  tapo nugalėtojais,  Miglė Sirevičiūtė apdovanota pagyrimo raštu už labai gerai atliktą darbą. Sėkmė lydėjo ir Aringą Rukšėną, laimėjusį trečiąją vietą ir specialų prizą - nešiojamas kolonėles - tarptautinės anglų kalbos olimpiados Kings respublikiniame ture. Miglei Sirevičiūtei ir Medai Rukšnaitytei atiteko I lygmens diplomai, o Julijui Zelkevičiui – II laipsnio diplomas.

Tarptautinės anglų kalbos olimpiados Kings nacionalinio turo pavasario finalas buvo sėkmingas  Molėtų gimnazistams. 11-12 klasių mokinių grupėje nugalėtoja tapo trečiokė Miglė Sirevičiūtė, surinkusi visus galimus 100 taškų, o Julijus Zelkevičius apdovanotas II lygmens diplomu. Puikiai sekėsi Almantui Činčikui, kuris 9 klasių mokinių grupėje surinko 98 taškus ir laimėjo I lygmens diplomą.

Lietuvos moksleivių meninio skaitymo konkurse IVb klasės gimnazistas Žygimantas Vainauskas (mokyt. Jolanta Žalalienė) regioniniame ture laimėjo 1-ąją vietą, respublikiniame ture liko antras.

Paskutiniąją kovo dieną Molėtų sporto centro arenoje vyko rajono mokinių sporto žaidynių 9-12 klasių krepšinio 5x5 varžybos. Pirmąją vietą iškovojo gimnazijos pirmų klasių komanda „Atsigavę“, trečia - III-IV klasių komanda „Pagonys“.

Molėtų visuomenė pakviesta į gimnazistų koncertą „Aš nepamesiu savo dainos“.

Gimnazistai lankėsi Tarptautinėje mokymosi, žinių ir karjeros planavimo parodoje „Karjera ir studijos 2022“.

Gimnazija vykdė dvejų metų trukmės programos „Erasmus+“ KA1 projektą (asmenų mobilumas mokymosi tikslais) „Inovatyvus ugdymas su STEAM“. Mokytojos Danguolė Dirmienė ir Rita Kavaliauskaitė dalyvavo kvalifikacijos kėlimo kursuose “Classroom with a Door to the World“ („Atvira klasė į pasaulį“) Guadeloupėje (Prancūzija).

Vykdydami programos „Erasmus+“ bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir suaugusiųjų švietimo KA1 pagrindinio veiksmo (asmenų mobilumas mokymosi tikslais) projektą „EXPLORING LEARNING ENVIRONMENTS TO REDUCE DROPOUT RATE“, gimnazijoje su darbo stebėjimo vizitu viešėjo IES Ausiàs March (Gandia, Ispanija) mokyklos mokytojai Angels ir Joaquin.

Gimnazija dalyvavo programos „Erasmus+“ KA1 projekte (asmenų mobilumas mokymosi tikslais) „Inovatyvus ugdymas su STEAM“. Kvalifikacijos tobulinimo kursuose „Project and Competence Based Learning: innovative and effective methods and tools“ Romoje (Italija), kuriuos organizavo „Enjoy Italy“ centras, kvalifikaciją kėlė gimnazijos mokytojos Rita Glinskienė ir Lina Urbanavičienė.

Vyko programos „Erasmus+“ bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir suaugusiųjų švietimo KA1 pagrindinio veiksmo (asmenų mobilumas mokymosi tikslais) darbo stebėjimo vizitas. Gimnazijoje svečiavosi IES ALFONSO XI (Alcalá la Real, Ispanija) matematikos mokytojas.

Šeši mokiniai ir mokytojos Rasa Čekuolienė bei Virginija Petrauskienė dalyvavo „Erasmus+“ strateginių tarpmokyklinių partnerysčių projekto „Debating as a new Approach to Learning“ mokymo, mokymosi ir dėstymo veiklose Kartagenoje  (Ispanija). 

Gimnazijos komanda spalio 9-15 dienomis dalyvavo tarptautiniame „Erasmus+" KA2 tarpmokyklinių partnerysčių projekte „Looking out, Looking in“ Škotijoje, gruodžio 4–10  dienomis – Graikijoje, Corinth mieste. Graikų komanda, dalyvaujanti šiame projekte, spalio 24-28 dienomis svečiavosi mūsų gimnazijoje.

Id klasės mokiniai su mokytoja Lina Dirmiene balandžio 6 dieną dalyvavo bibliotekininkės Vidos Juknevičienės organizuotoje popietėje „Vaikystė su knyga“, skirtoje Tarptautinės vaikiškos knygos dienai paminėti.

Grupė gimnazijos mokinių dalyvavo Molėtų policijos bendruomenės pareigūnių organizuotoje Atvirų durų dienoje, vykusioje miesto viešojoje bibliotekoje.

Gimnazijos mokinės prisidėjo prie Molėtų miesto velykinio puošimo. 

Balandžio  8 dieną  trylika  gimnazistų vyko į Vilnius TECH, kur buvo pristatytos studijų programos.  Gimnazistai susipažino su aplinkos apsaugos laboratorija ir atliko laboratorinius darbus.

Balandžio 12 dieną grupė Molėtų gimnazijos I-IV kl. mokinių vyko į karjeros pamokas „Išbandyk profesiją“ Aukštaitijos profesinio rengimo centre.

Balandį gimnazijos valgykla paminėjo savo veiklos dešimtmetį.

Balandžio 13 dienomis trisdešimt I-II klasių gimnazistų lankėsi Šiauliuose. Pabuvojo „Rūtos“ saldainių gaminimo edukacijoje, susipažino su šokolado atsiradimo istorija ir gamyba, lankėsi Povilo Višinskio viešojoje bibliotekoje, intelektualiame pabėgimo kambaryje ir Kryžių kalne.

Balandžio 4-8 dienomis skambant muzikai, improvizuojant, sportuojant ir piešiant vyko „Menų savaitė“.

Balandžio 21 dieną Molėtų gimnazijoje Utenos STEAM atvirosios prieigos centro komanda pristatė centro veiklas.

Istorijos mokytojos mokinių atostogų metu dalyvavo trijuose kontaktiniuose seminaruose, kuriuos organizavo VU.

Minėta balandžio 15-oji - Kultūros diena.

Abiturientų kūrybinių darbų paroda vyko gimnazijos skaitykloje.

Poezijos konkurse „Raktažolė“, kuris vyko Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijoje, IIb klasės mokinė Viltė Gečytė  (mokytoja Daiva Sičiūnienė) apdovanota padėka.

Gimnazijos bendruomenė surinko 160 litrų panaudoto aliejaus ir perdavė įmonei „Biomotorai“, kuri gamina biodyzeliną ir prisideda prie atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo ir šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio mažinimo.

Grupė gimnazijos mokinių lankėsi Lietuvos Respublikos Konstituciniame Teisme.

Molėtų r. savivaldybė, pagal Jaunimo politikos įgyvendinimo programą, mokyklose vykdo jaunimo mokymus. Mokymų tikslas - skatinti jaunimo dalyvavimą, įsitraukimą teikiant jaunimo iniciatyvas ir projektus. Gimnazijoje mokymus mokinių savivaldai vedė „Person Premier“ konsultantas, lektorius Nerijus Miginis.

Bibliotekoje vyko IIa klasės mokinių su mokytoja Lina Urbanavičiene diskusija „Ar skaitote knygas? Kokias ir kodėl?“, skirta Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai.

Gegužės 5 dieną Ic klasė, bibliotekininkė Vida Juknevičienė ir mokytoja Lina  Urbanavičienė dalyvavo virtualioje pamokoje „Kaip kuriamos erdvinės knygos“, kurią organizavo projekto ,,Lietuva skaito“ organizatoriai.

Gegužės 27 dieną  gimnazijos skaitykloje vyko susitikimas su literate, 2022 metų Molėtų rajono Kazio Umbraso literatūrinės premijos laureate  Justina Rakauskaite-Butkevičiene.

Gimnazijoje lankėsi Utenos RPM centro atstovės, kurios supažindino II–IV klasių gimnazistus su mokymo įstaiga, praktine baze, kitų mokslo metų priėmimo tvarka ir profesijomis.

Balandžio 25 – 29 d. gimnazijoje vyko paroda „Žemės dieną švęskime kiekvieną dieną“, skirta Pasaulinei žemės dienai.

Grupė Ib klasės mokinių su technologijų mokytoja Egle Žaliene dalyvavo netradicinėje maisto gaminimo pamokoje, kuri vyko konditerijos įmonėje „Saldus duetas“.

Gegužės 10 dienomis dvidešimt penki Ib ir Id klasės gimnazistai dalyvavo Videniškių girininkijos organizuotame miškasodyje „Pasodinkime po vieną medį“.

Gegužės 6 dieną III klasių mokiniai dalyvavo srautinėje matematikos pamokoje, kurią vedė matematikos mokslų daktaras Vaidotas Zemlys – Balevičius.

Gegužės 12 dieną gimnazijoje lankėsi Lietuvos Respublikos ambasadorė Kinijoje Diana Mickevičienė.

Gegužės 17 dieną II-IV klasių gimnazistams vyko susitikimas „Tarnybos būdai kariuomenėje“ su Molėtų poskyrio karo prievolės skyriaus kariūnu E. Uniku.

Gimnazijos biblioteka – informacinis centras į naujas patalpas įsikėlė 2012 metų gegužės 12 dieną. Minėjome jubiliejų.

 „Kengūros“ konkurse matematikos žinias pasitikrino 24 gimnazijos mokiniai. Geriausiai sekėsi gimnazijos  trečiokams ir ketvirtokams. 11 klasių grupėje ,,Senjoras“  Mantas Vainalavičius pateko į Lietuvos geriausiųjų sprendėjų 50-uką ir užėmė 25 vietą, Gustas Baškys - 50 vietą, ,,Senjoras“ 12 klasių grupėje Elijus Vidžiūnas - 46 vietą. Molėtų savivaldybėje ,,Junioras“ 9 klasių grupėje: Saulė Druskytė - 1 vieta, Vaida Šimulynaitė - 2 vieta, Rugilė Kniaziukaitė – 3 vieta. ,,Junioras“ 10 klasių grupėje: Skaistė Prušinskaitė - 1 vieta, Gustė Gribėnaitė - 2 vieta, Vaida Šedytė - 3 vieta. ,,Senjoras“ 11 klasių grupėje: Miglė Sirevičiūtė - 3 vieta, ,,Senjoras“ 12 klasių grupėje Liudas Baronas - 2 vieta, Gabija Šeikytė – 3 vieta.

Gegužės 19 dieną vyko rajono lengvosios atletikos keturkovės varžybos, kuriose sau lygių neturėjo gimnazistai: Kamilė Krivičiūtė 100 m. bėgime užėmė I vietą, Paula Katiušionok - II vietą, Julijus Zelkevičius - III vietą. Rytis Petraitis 400 m. bėgime finišavo antras, Otas Marcinkevičius šuoliu į tolį  „nuskriejo“ į II vietą. Estafetės 4x100 m bėgime  aukso medaliais džiaugėsi Otas Marcinkevičius, Julijus Zelkevičius, Rytis Petraitis ir Vainius Juknevičius.

Vyko Paskutinis skambutis, „Bičių nominacijos“.

Organizuotos netradicinės IIa ir IId lietuvių kalbos pamokos „Nuo Raudonų mūrų iki Molėtų žydų žudynių vietos ir kapo“ su mokytoja Lina Dirmiene.

I-IV klasių mokiniai ir mokytojos du gegužės savaitgalius keliavo po Europą: vieną savaitgalį – po Estijos miestus Tartu ir Taliną, o kitą savaitgalį – po Vokietijos parkus: Serengečio ir Heidės bei Brėmeno  miestą. 

Vyko tarpklasinis 5x5 futbolo turnyras, skirtas paminėti Pasaulinę nerūkymo dieną. Varžybose dalyvavo keturios komandos, kovojusios dėl medalių, kuriuos įsteigė Utenos visuomenės sveikatos biuras.

Paskutinį gegužės penktadienį  I-II klasių mokiniai, susibūrę į šešias komandas, rinkosi į fizikos viktoriną.

Gimnazistai su mokytoja Egle Žaliene vyko į Anykščių šilelio eko basų kojų taką, esantį Puntuko kaime, netoli Lajų tako.

Grupė gimnazijos antrokų su klasės vadove Rimute Andriukoniene ir socialine pedagoge Jolanta Liubeckaite dalyvavo rajono viešojoje bibliotekoje vykusios aktoriaus Juozo Budraičio fotoparodos „Sienos ir žmonės“ atidaryme.

Birželio 10 dieną Ic klasei vyko integruota fizinio ugdymo pamoka ir klasės valandėlė „Klasės, kaip komandos, stiprinimas“ .

MO muziejaus edukacijose, vykusiose  Molėtų krašto muziejuje,  edukatorė Ilona Ežerinyte Ib ir IIb klasių mokiniams ir lietuvių kalbos mokytojoms Daivai Sičiūnienei bei Linai Urbanavičienei atvėrė  šiuolaikinio meno subtilybes.

I klasių mokiniai dalyvavo integruotoje lietuvių kalbos, dailės ir muzikos pamokoje „Čiurlioniškai į gyvenimą“.

Siekdami stiprinti integruotą inžinerijos, kūrybingumo ir verslumo kompetencijų sisteminį ugdymą, tam panaudodami VILNIUS TECH nuotolinio ugdymo platformą „Ateities inžinerija“ (AI), Molėtų gimnazija ir VILNIUS TECH pasirašė bendradarbiavimo sutartį.

Birželio 13 ir 14 dienomis Molėtų gimnazijos Ia ir IIb klasių mokiniai lankėsi Utenos rajono gyvūnų mylėtojų draugijoje.

Šiemet metodinė diena mokytojus sutelkė patirties sklaidai mokytojų kambario TV, taip pat  edukacijai ir bendrystei tradicinių amatų centre „Meniškas kaimas“.

Klasių vadovės su mokiniais organizavo netradicines klasių valandėles. Vienos klasės bendravo prie arbatos puodelio, kitos organizavo piknikus, iškylas, plaukiojo baidarėmis. Už puikų, labai gerą mokymąsi, aktyvią kultūrinę, visuomeninę veiklą gimnazistams įteiktos gimnazijos direktorės padėkos ir dovanėlės.

Molėtų gimnazijoje vyko tradicinis renginys – antrokus pakvietęs į Renesanso epochą.

Molėtų gimnazijos I d klasės mokiniai atliko matematikos projektinį darbą „Dovanų dėžutė“.

Viešnios iš Romanovo susipažino su moderniomis gimnazijos ugdymosi aplinkomis.

Gimnazijos mokytojai dalyvavo programos „Švietimo lyderystė mokymosi sėkmei“ edukacinėje išvykoje „Praktinės lyderystės apraiškos Palangos senojoje gimnazijoje“.

Atsisveikinta su XXV abiturientų laida. Brandos atestatai iškilmingai įteikti visiems 78 abiturientams. Skaistė Banevičiūtė, Vakarė Žalaitė vidurinio ugdymo programą baigė labai gerai, Jonė Sakalauskaitė  – puikiai. Gimnazijos sąskaita papildyta dviem anglų kalbos šimtukais, kuriuos gavo Viltautė Valeikaitė ir Airidas Kabelis (mokytojos Danguolė Dirmienė ir Stasė Stundienė).

Prieš naujus mokslo metus gavome tradicinę (jau vienuoliktą) 2021-2022 mokslo metų Molėtų gimnazijos renginių nuotraukų knygą, kurioje publikuojama daugiau negu šimtas nuotraukų.

Su gimnazija atsisveikino ilgametė direktorės pavaduotoja ugdymui Genovaitė Marcinkėnienė.

Pirmokams organizuota tradicinė adaptacijos diena.

Vyko gimnazijos ir progimnazijos mokytojų profesiniai dialogai, siekiant sėkmingesnės I  klasių  mokinių adaptacijos.

Gimnazistai dalyvavo  mokslo festivalyje „Erdvėlaivis Žemė“.

Skaitykloje veikė II klasių gimnazistų ir mokytojos Rūtos Vekerotienės veltinio darbų  ir Ib klasės gimnazisto Augustino mamos Loretos ąsotėlių paroda.

Visus metus bibliotekoje veikė rašytojų jubiliejams ir įvairioms sukaktims skirtos parodos. 

Minėta Lietuvos žydų genocido, Europos kalbų diena, Diena be automobilio.

Muzikuojant ir deklamuojant paminėtas Rudens lygiadienis.

Dviejų grupių IV klasių gimnazistai žinias apie meną gilino MO muziejuje, o istorijos – Valdovų rūmuose.

Vyko integruota fizikos ir muzikos pamoka.

Gimnazija jau antrus metus dalyvauja  Lietuvos Junior Achievement  (LJA) projekte „Praktinio verslumo ugdymo programos įgyvendinimas Lietuvos mokyklose 9-12 klasių mokiniams“. 2022-2023 mokslo metais į projektą įsitraukė trisdešimt penki Ic ir Id klasių gimnazistai. Rugsėjo 30 dieną, susiskirstę į 11 komandų, gimnazistai dalyvavo nuotolinėje inovacijų stovykloje  „Challenge the Challenge“. Ši praktinio verslumo ugdymo programa suteikia galimybę mokiniams įkurti ir valdyti savo jaunąją bendrovę, praktiškai išbandyti verslo kūrimo ir valdymo procesus mokykloje. Gimnazistai susibūrė į septynias jaunąsias mokinių bendroves: „ADELA“ , „J.J.GIRL“, „Baozhi“, „GANDEF“, „Nešanti“, „Keksiukai“ ir „Mėlynas stresas“.

Rajono lengvosios atletikos rudens kroso varžybose Vestina Baliutavičiūtė iš Id klasės ir  Vainius Juknevičius iš IVa laimėjo bronzos medalius.

Rugsėjo 30 dieną grupė I-II klasių gimnazistų per istorijos ir etikos pamokas stebėjo neeilinį įvykį - naujųjų Molėtų bažnyčios bokštų kėlimą ant bažnyčios stogo.

Rugsėjo 28 dieną Vilniuje IIIb ir IIa klasės mokiniai stebėjo biografinių improvizacijų organizatoriaus „Atviras ratas“ spektaklį „Juoda-balta“.

Grupė gimnazistų dalyvavo „Tyrėjų naktyje“.

Gimnazistai  įsitraukė į  Molėtų savivaldybės dalyvaujamojo biudžeto iniciatyvų projektą ir  laimėjo 500 eurų finansavimą (nupirktos dvi sofos KLIPPAN ir staliukai).

Spalio 10-14 dienomis vyko psichinės sveikatos savaitė „Sparnai tavo sielai”.

Mokytojai dalyvavo rajono mokytojų sporto varžybose ir laimėjo antrą vietą.

Savanorystės būrelio nariai spalio 14 ir 15 dienomis talkino Molėtų krašto žmonių su negalia sąjungos organizacijai  - visuose prekybos centruose pirkėjams dalino skrajutes, kviesdami paaukoti maisto produktų.

Spalio 12 dieną gimnazijos mokiniai lankėsi  Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos fakultete ir vieninteliame Lietuvoje Henriko Jasiūno vardo matematikų muziejuje.

Veikė dvi rudens tematikos parodos. Eksponuoti moliūgai ir mokytojos Eglės Žalienės su pirmokais kurti darbai „Rudens spalvos“.

Vyko XXIX laidos pirmokų krikštynos.

Vyko rajono socialinių pedagogių metodinis pasitarimas.

Spalio 25 dieną - Konstitucijos dieną - gimnazistai dalyvavo Konstitucijos egzamine. IIa ir IIc klasės Konstitucijos vertybes aptarė su VU profesoriumi Vytautu Nekrošiumi.

Spalio 26 dieną grupė I- IV klasių gimnazistų, besidominčių pasieniečio darbu, vyko į Pasieniečių mokyklą.

Lapkričio 7 dieną gimnazija kvepėjo vanile, gvazdikėliais, šokoladu... Tądien gimnazistai su mokytoja Egle Žaliene per technologijų pamokas kepė pyragus, kvietė už  sutartą kainą pirkti skanėstus ir  vaišintis. Pinigai padovanoti gimnazistei, kuriai labai reikėjo paramos.

Gimnazija sulaukė ypatingos dovanos – daugiau kaip 220 naujų grožinės literatūros knygų, penkių nešiojamų kompiuterių, kurie mokinių lauks bibliotekoje, ir paveikslų kabinimo sistemų. Jas dovanojo UAB „AV projektai“, kuriai vadovauja buvęs mūsų gimnazijos mokinys Arūnas Gečiauskas.

Jau dešimtmetį skaičiuoja tradicinė trečiadieninė „Arbata su kolega, arba mokytojo pertrauka kitaip...“.

Miglė Sirevičiūtė - Nacionalinio aplinkosaugos egzamino nugalėtoja (biologijos mokytoja Regina Mongirdienė). Ji 10-12 klasių mokinių kategorijoje pelnė 7 vietą.

Lapkričio 8 dieną IId klasės gimnazistai aplankė Vilniaus technologijų mokymo centrą.

Gimnazijos biblioteka jungėsi prie ,,Šiaurės šalių literatūros savaitės“. Skaitykloje veikė spaudinių paroda „Magiška šiaurės šalių literatūra“ ir mokytojos Ilonos Grinienės mokinių piešinių paroda ,,Šiaurės gamta“.

Policijos pareigūnės Neringa Purlienė ir Virginija Šeikienė susitiko su I-II klasių gimnazistais ir kalbėjo apie nepilnamečių teisinę atsakomybę.

Vyko Vilniaus universiteto diena.

Lapkričio 17 dieną Molėtų SC arenoje vyko Lietuvos mokyklų žaidynių 9-12 klasių 3×3 krepšinio varžybos. Gimnazijos I vaikinų komanda iškovojo pirmąją vietą, o II komanda laimėjo sidabro medalius.

Paminėta lapkričio 16-oji - Tarptautinė tolerancijos diena.  Šiemet Tarptautinė komisija nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti kvietė minint šią dieną kurti Tolerancijos namą.

Gimnazijos mokiniai, mokytojos Gražina Žalienė ir Rita Glinskienė bei bibliotekininkė Vida Juknevičienė įsitraukė į spalio mėnesio veiklą  „Skaitydami kuriame taikų ir harmoningą pasaulį“- gimnazistai kūrė knygų skirtukus, ieškojo citatų apie skaitymą ir knygas. Dalis sukurtų skirtukų  iškeliavo į Ukrainą.

Penkios Molėtų gimnazijos mokinių bendrovės dalyvavo atrankos konkurse į Kalėdinę eXpo mugę „Mažoms ir didelėms Kalėdoms: eXpo 2022“. Ic klasės mokinių bendrovė „J.J.GIRL“ laimėjo konkursą ir gavo kelialapį.

Bibliotekoje gimnazistai gamino ir ragavo Šiaurės šalių valgius, žaidė mokymuisi skirtą „Kahoot“ žaidimą apie Šiaurės šalis.

Lapkričio 18 dieną grupė I-IV klasių mokinių su mokytojais Skaidrina Laurinavičiene ir Ramūnu Kneziu vyko į Kauną stebėti Eurolygos rungtynių. Kauno „Žalgiris“ laimėjo prieš Milano „Armani – Olimpia“.

Mokinių mokomoji bendrovė „Nešanti“ siuvimo pradmenų mokytis vyko į Aukštaitijos profesinio rengimo centrą, kur siuvimo dėstytoja Dalia Grabauskienė mokė kirpimo, siuvimo ir apdailos.

Komanda „Ekonova“ – Gustas Braškys, Miglė Sirevičiūtė, Jokūbas Rinkevičius, Viltė Gečytė, Emilija Tūbaitė ir Domilė Saugūnaitė (biologijos mokytoja Regina Mongirdienė) - dalyvavo Žaliosios olimpiados finaliniame renginyje Vilniaus TECH universitete. Trys komandos buvo apdovanotos organizatorių ir partnerių įsteigtais prizais. Labai smagu, kad molėtiškiai puikiai pasirodė ir, nuo nugalėtojų atsilikę tik vienu tašku, laimėjo antrąją vietą. Komanda buvo apdovanota medaliais ir piniginiu – 300 eurų – prizu.

Tęsiant renginių ciklą, skirtą Konstitucijos 30-mečiui, gimnazijoje viešėjo Vilniaus universiteto Teisės fakulteto profesorius, Lietuvos Nepriklausomos valstybės atstatymo signataras, buvęs teisingumo ministras, 1996–2005 Konstitucinio Teismo, 2005–2007 m. Aukščiausiojo Teismo teisėjas Jonas Prapiestis. III-IV klasių mokiniai išklausė paskaitą „Konstitucinė raida“.

Vyko Šiaurės šalių bibliotekų savaitė.

Biologijos mokytoja Regina Mongirdienė ir sveikatos specialistė Dalia Burneikienė kasmet Pasaulinei AIDS dienai paminėti gimnazijos pirmokams organizuoja protmūšį - žaidimą, kurio metu dalyviai varžosi, kas teisingiau atsakys į klausimus apie žmogaus imunodeficito virusą, jo plitimo būdus, prevenciją, gydymą bei mokslo naujienas ŽIV ir AIDS srityse.

Gimnazija dalyvauja ENO projekte. IIc klasės mokinės gamino žibintus iš skardinių.

IId klasės gimnazistės: Emilija Žilinskaitė, Gabrielė Daleckaitė ir Klaudija Jansevičiūtė aplankė Molėtų pradinės mokyklos ketvirtokus. Jos papasakojo apie adventą ir įteikė advento kalendorių su užduotėlėmis bei siurprizais.

Ic klasė vyko į edukaciją „Sėkmingos klaidos – eksperimentai laboratorijoje“, finansuojamą Kultūros paso.

 Astronomijos viktorinoje „Po žvaigždėtu dangum“ gimnazistės Deimantė Kelnerytė ir Gabija Mizeikytė (mokytoja Irena Jančionytė) laimėjo II  ir III vietas.

Gruodžio 2 dieną buvo labai darbinga diena bendrovėms „ADELA“ ir „Baozhi“. Pasikvietusios į pagalbą tradicinių amatų centro „Meniškas kaimas“ edukatorę, mokytoją Rūtą Vekerotienę, „Baozhi“ bendrovės merginos liejo bičių vaško žvakes, „ADELA“ gamino  įvairių formų muilą, „J.J.GIRL“ bendrovė baigė paskutinius darbus iš polimerinio molio ir gruodžio 10 dieną dalyvavo  kalėdinėje eXpo mugėje Vilniuje.

Ilona Juodelytė, Liutauras Skamarakas, Svajūnas Giruckas laimėjo VŠĮ Teltonika High-Tech Hill įmonės įsteigtą prizą ir II vietą konkurse „UKTech@s 2022“.

Senųjų kalėdinių ir naujametinių atvirukų paroda bibliotekoje.

Kasmet Lietuvos mokinių neformaliojo ugdymo centras organizuoja Lietuvos mokinių fotografijos konkursą. Šiemet žiuri komisija įvertino 1430 darbų, kuriuos pateikė 207 autoriai. Konkurse dalyvavo ir mūsų gimnazijos abiturientė Adelė Grigaitė. Jos nuotrauka „Baletas“ paskelbta virtualioje parodoje.

Respublikiniame jaunimo fotoreportažų konkurse „Krištolinis objektyvas“ tarp penkiolikos apdovanotųjų pateko gimnazijos abiturientė Adelė Grigaitė. Ji vertinimo komisijai pateikė tris fotoreportažus: „Baletas“, „Pirmokų krikštynos“, „Kovo 11-oji“ – ir pelnė nominaciją „Už kūrybinius ieškojimus“.

Gruodžio 7 dieną grupė II klasės gimnazistų vyko į Utenos regioninio STEAM atviros prieigos centrą ir dalyvavo gamtos bei tiksliųjų mokslų laboratorijų: biologijos – chemijos, fizikos – inžinerijos, robotikos – IT, astrofizikos – aerokosmonautikos - veiklų viešinimo renginyje.

Lietuvos Respublikos Seime gruodžio 7 dieną vyko respublikinė bendrojo ugdymo mokyklų 9–12 (gimnazijų I–IV) klasių mokinių viktorina „Piliečių valia“. Susumavus visų rungčių rezultatus, molėtiškių komanda MG (mokytoja Skaidrina Laurinavičienė) užėmė pirmąją vietą.

I-II klasių mokiniams grupės formavimo užsiėmimus gruodžio 5-9 dienomis vedė Atviro jaunimo centro darbuotojai: Ramunė Lapūnaitė, Dovydas Prušinskas, Aušra Strumilienė ir praktikantė Silvija Zelveraitė.

Mokiniai žiūrėjo režisierės Kristinos Buožytės ir prodiuserio Vitalijaus Žuko virtualios realybės animacinį filmą „Angelų takais“.

Domilė Saugūnaitė  (mokytoja Virginija Petrauskienė) dalyvavo Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro organizuotame konkurse „Šeimos istorija – mano istorija“ ir laimėjo trečią vietą.

Gruodžio 6 ir 13 dienomis vyko „Kalėdinis 2x2“ krepšinio turnyras. „Ketvirtokės“ užėmė pirmąją vietą, „Pirmokės“ - antrąją. Vaikinų I-II klasių turnyre pirmą vietą laimėjo „Besmegeniai“, antrą vietą - „Arabai“, trečia liko „Komanda X“. III-IV klasių turnyre pirmą vietą laimėjo „Ežerai“, antri - „Atrask talentą“.

Vyko filmų vakaras.

Gimnazijos mokytojai dalyvavo ilgalaikės programos „Mokinių pasiekimų gerinimas, pažangos stebėsenos ir vertinimo tobulinimas kuriant sėkmingus profesinius santykius “ I modulio – „Profesinis santykis su dabartine moksleivių karta“ - užsiėmime, kurį vedė psichologas Evaldas Karmaza.

Gruodžio 15 dieną mokinių mokomosios bendrovės savo produktus pristatė ir jais prekiavo  Aukštaitijos profesinio rengimo centro kalėdinėje mugėje, gruodžio 17 dieną – Videniškių kaimo bendruomenės kalėdinėje mugėje, gruodžio 21 dieną - organizavo mugę Molėtų gimnazijoje.

Mokytojai tęsia gražią tradiciją prieš Kalėdas susirinkti kartu, pabendrauti, pajusti jau alsuojančią Kalėdų dvasią. Šiais metais dekoravo meduolinius sausainius, kūrybiškai ir autentiškai juos papuošė.

Pirmokai per etikos pamokas kartu su mokytoja Gintare Meilūnaite ir bibliotekininke Vida Juknevičiene žaidė interaktyvias viktorinas. Nugalėtojų laukė saldūs kalėdiniai siurprizai.

Mokytojai dalyvavo ilgalaikės programos „Mokinių pasiekimų gerinimas, pažangos stebėsenos ir vertinimo tobulinimas kuriant sėkmingus profesinius santykius“ II modulio veiklose Ukmergės Antano Smetonos gimnazijoje, kur susipažino su kriterijais grįstu ugdymosi ir mokymosi stebėjimu, grįžtamojo ryšio kūrimu, informacijos apie mokymosi procesus ir rezultatus panaudojimo būdais mokymo ir mokymosi kokybei užtikrinti. Mokytojai lankėsi Prezidento Antano Smetonos dvare įsikūrusiame muziejuje, grožėjosi kalėdine nuotaika alsuojančiu Ukmergės miestu.

Metus baigė Kalėdinis karnavalas pasakų tema.

2023 metai

Per mokinių žiemos atostogas grupė Molėtų gimnazijos mokytojų lankėsi Utenos STEAM centre.

Mokytojos Virginija Petrauskienė, Rasa Čekuolienė, Gražina Žalienė, Rita Glinskienė, Lina Urbanavičienė, Rūta Vekerotienė, pavaduotoja Vilija Dubauskienė nuotoliniame seminare „Įspūdžiai iš tarptautinių projektų veiklų, įžvalgos ir pasiūlymai mūsų veiklos gerinimui“, organizuotame gimnazijos metodinės tarybos, dalinosi gerąja patirtimi ir įspūdžiais iš tarptautinių projektų Ispanijoje, Italijoje, Graikijoje, Škotijoje, Vokietijoje.

Skaitykloje veikė parodos:  „V.Mykolaičiui - Putinui 130“,  „Sena mokyklinė fotografija“, „Laikas Vilniuje“ „Vasario 16-oji – Lietuvos valstybės atkūrimo diena“, „Kovo 11-oji - Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena“, „Molėtų mokyklai – 100 metų“, virtuali augintinių nuotraukų paroda, mokytojos Agnės Audėjienės veltinio darbų paroda „Prisilietimai“, IIId klasės gimnazisto Mato mamos Dianos nuotraukų paroda  „Aš matau pasaulį“,  buvusio gimnazisto, lenktynininko Gedimino Ivanausko-Ivanulės fotografijų paroda iš varžybų „RATRACE 2023“ Afrikoje.

Vyko akcija „Bibliotekų knygų Kalėdos“, kurios metu gimnazijos bibliotekos fondas buvo papildytas 15 naujų knygų.

Su gimnazistais susitiko nuostabios dovanos – pano - gimnazijai autorė, dailininkė Jolanta Žalalienė.

Abiturientas Žygintas Čekuolis  dalyvavo Vilniaus „Laisvės“ gimnazijos organizuotame Lietuvos mokinių fotografijos konkurse „Gatvės kultūra ir sportas 2022“ ir pelnė nominaciją „Už sporto kasdienybės įžvalgas“.

Minėjome  Sausio 13-ąją - Laisvės gynėjų dieną.

Savanorė mokinių bendrovė Molėtų krašto muziejuje kartu su kitais savanoriais gamino apkasų žvakes, kurios išvežtos už laisvę kovojantiems Ukrainos kariams.

Molėtų gimnazistams paskaitą skaitė Vilniaus TECH medicininės ir reabilitacinės technikos laboratorijos vedėjas, biomechanikos inžinerijos katedros lektorius Donatas Lukšys.

 XXXIII bėgime aplink Želvos ežerą, skirtame „Laisvės gynėjams atminti“, dalyvavo 9 gimnazistai.

Molėtų rajono savivaldybės administracija vykdė projektą „Jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų (JPSPP) teikimo modelio diegimas Ukmergės, Širvintų ir Molėtų savivaldybėse“. Gimnazijoje vyko mokymų ciklo „Valgymo sutrikimų prevencija“ užsiėmimai „Elgesys ir jausmai, pranašaujantys valgymo sutrikimus“ bei „Kokie yra valgymo sutrikimai, kas jiems daro įtaką?“, kuriuos vedė psichologė Renata Latvėnienė.

Gimnazijoje lankėsi buvę gimnazistai: VU Medicinos fakulteto studentė Danielė Arlickaitė, fotografas – operatorius, dirbantis TV3 televizijoje Darius Janutis, fotografė Agnė Rita Kučinskaitė, VU Matematikos fakultete studijuojantis  Liudas Baronas, filologijos studentė Austėja Žalalytė, Akvilė Višniauskaitė per tikybos pamoką pasakojo apie Pasaulio jaunimo dienas Lisabonoje, Augustė Pikauskaitė pristatė Lietuvos sporto universitetą ir studijų programas.

Molėtų gimnazijoje veikė II klasių mokinių (mokyt. Eglė Žalienė) darbų paroda „Molėtų ženklai“.

Integruotoje lietuvių kalbos pamokoje mokinių grupės pristatė savo kurtus filmus apie A. Baranausko asmenybę ir kūrybos kontekstą, aktualizavo poemos „Anykščių šilelis“ mintis.

IIa klasė dalyvavo antrus metus vykusiame 8-12 klasių mokiniams skirtame konkurse, kurį inicijuoja Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba (STT), ir laimėjo skaidrumo ženklelius ir padėka už išskirtinį pasirodymą.

Vyko krepšinio tritaškių metimų konkursas „Snaiperis 2023“.

Ib ir IIb klasės dalyvavo kompozitoriaus akademiko Giedriaus Kuprevičiaus nuotolinėje  pamokoje – paskaitoje  „Kūrybos link“.

Vasarį, mokinių atostogų metu, vyko mokymai rajono pradinių klasių, biologijos ir technologijų bei visiems susidomėjusiems sveikatai palankia mityba mokytojams.

Id klasė dalyvavo edukacinėje išvykoje į Kauną.

Gimnazijos mokomosios mokinių bendrovės organizavo smagią Valentino mugę, kurioje prekiavo savo pagaminta  produkcija.

Fizikos III klasės išplėstinio kurso ir besidomintys šia sritimi antrų klasių gimnazistai mokėsi  Utenos kolegijos laboratorijose.

Penkiolika gimnazistų,  Vilnius TECH fizikos modulio klasės mokinių, buvo išvykę į Vilniaus Gedimino technikos universitetą, kur laboratorijoje atliko laboratorinius darbus.

Vasario 23-24 dienomis, bendradarbiaudamas su Vilniaus licėjumi, Goethe‘s  institutas organizavo metodinę – praktinę konferenciją „CLILIG@ LITAUEN – dalinimasis patirtimi ir žvilgsnis į priekį“, kurioje mokytojos Valentina Zapolskienė ir Regina Mongirdienė vedė integruotos biologijos ir vokiečių kalbos pamokos „Karalystė ne pasakoje, o gyvenime“ simuliaciją.

Antrokai  savo žinias pasitikrino viktorinoje „Ką žinai apie Molėtus?“, kurią vedė istorijos mokytojos Skaidrina Laurinavičienė ir Virginija Petrauskienė.

Vasario 14 –ąją švenčiam įsimylėjusiųjų dieną, Vasario 16 –ąją - Valstybės atkūrimo dieną ir, žinoma, nepamirštam knygos. Taigi, sujungę visas tris meiles - knygai, Lietuvai ir mylinčioms širdims, kartu su pirmokais bibliotekininkė Vida Juknevičienė, mokytojos Vida Šlepikienė ir Gintarė Meilūnaitė  žaidė interaktyvias viktorinas.

Adelė Grigaitė laimėjo trečią vietą gamtos fotografijos konkurse, kurį organizuoja savaitraštis „Žaliasis pasaulis“.  Į prizininkų trisdešimtuką pateko ir metinę „Žaliojo pasaulio“ prenumeratą laimėjo net dešimties molėtiškių fotografių nuotraukos.

Molėtų gimnazijoje 2022-2023 mokslo metų I pusmetį puikiai ir labai gerai baigė dvylika mokinių.

Gimnazijos mokytojai dalyvavo pilietinėje akcijoje „Įveik Laisvės ratus“.

Vyko „teismas“  - XXVI laidos abiturientų šimtadienis.

Rajono mokyklų sporto žaidynių krepšinio 5X5 varžybose pirmąją vietą laimėjo Molėtų gimnazijos komanda „Vienuoliktokai“, trečia liko mūsų gimnazijos komanda „Devintokai“.

Trečiokai, besiruošiantys dalyvauti programos „Erasmus+“ KA201 Bendradarbiavimo inovacijų ir keitimosi gerąja patirtimi - strateginių tarpmokyklinių partnerysčių projekto „Debating as a new Approach to Learning“ veiklose Slovėnijoje, debatavo  netradicinėje  anglų kalbos pamokoje.

Kovo 10 dieną Molėtų visuomenę gimnazistai pakvietė į koncertą „Šiandien širdį pasivaikščioti išleisiu...“

Devintą kartą LR Seime vykusiame  nacionaliniame konkurse „Lietuvos istorijos žinovas“ dalyvavo trys gimnazistai ir mokytoja Skaidrina Laurinavičienė.

Lietuvos mokyklų žaidynių vaikinų 3x3 krepšinio zoninėse  varžybose gimnazijos vaikinų komanda (mokytojas Ramūnas Knezys) nugalėjo visus varžovus ir iškovojo teisę dalyvauti tarpzoninėse varžybose, kuriose pelnė ketvirtą vietą ir į tolimesnį etapą nepateko.

Kovo mėnesį „Erasmus+“ KA2 tarpmokyklinių partnerysčių projekto „Debating as a new Approach to Learning“ mokymo, mokymosi ir dėstymo veiklose Slovėnijoje (Limbuš mokykloje, Maribor mieste) susitiko Italijos, Ispanijos, Slovėnijos, Suomijos ir Lietuvos - Molėtų gimnazijos komandos.

II b klasė dalyvavo integruotoje etikos-geografijos pamokoje „Pasaulio turizmas ir etiniai jo aspektai“, kurios metu vyko aktyvios veiklos.

Ic klasės mokiniai, bibliotekininkė Vida Juknevičienė ir mokytoja Lina Urbanavičienė minėjo Knygnešio dieną.

 IIa ir IIIb klasių mokiniai popietę praleido Vilniuje - Lukiškių kalėjime.

Kovo 15 dieną  švęsta Europos muzikos diena „EuDaMuS“.

Kovo 13-17 dienomis Molėtų gimnazijoje vyko Matematikos savaitės renginiai.

Lietuvių kalbos ir literatūros olimpiadoje Lietuvos ir užsienio mokyklų 9-12/I-IV gimnazijos klasių mokiniams dalyvavo gimnazistė Saulė Druskytė (mokytoja Lina Urbanavičienė).

Gimnazijos erdvės pasipuošė pirmokų gimnazistų ir mokytojos Rūtos Vekerotienės rankdarbiais.

II klasių gimnazistai su mokytoja Egle Žaliene parengė plakatų parodą „Žemė - mūsų planeta“, skirtą Žemės dienai.

Grupė mokinių – savanorių dalyvavo „Maisto banko“ akcijoje ir tradiciškai talkino Molėtų krašto žmonių su negalia sąjungos organizacijai - „Iki“ ir „Norfa“ prekybos centruose pirkėjams dalino skrajutes bei kvietė paaukoti maisto produktų.

Gimnazistai, bendradarbiaudami su aliejaus surinkimo ir apdorojimo įmone „Biomotorai“, rinko panaudotą aliejų ir prisidėjo  prie atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo bei šiltnamio efektą sukeliančių dujų (CO2) kiekio mažinimo.

Septintus metus gimnazijoje vyko „Makaronų tiltų“ varžytuvės, kuriose dalyvavo 15 Molėtų gimnazijos ir 3 svečių komandos iš Alantos gimnazijos. Įnirtingą kovą laimėjo Molėtų gimnazijos komanda „Koks skirtumas“, kuri dalyvavo respublikiniame etape ir laimėjo ketvirtą vietą.

I, III ir IV klasių mokiniai dalyvavo Lietuvos mokslų akademijos organizuotoje nuotolinėje akademiko Gintauto Dzemydos paskaitoje - pamokoje „Dirbtinis intelektas – naujos galimybės“.

Kovo 21 dieną gimnazistai minėjo pasaulinę Dauno sindromo dieną ir dalyvavo skirtingų „Spalvotų kojinių“ akcijoje.

Kovo 27 dieną teatro studija „Remarka“ visą gimnazijos bendruomenę sveikino su tarptautine teatro diena.

Grupė mokinių dalyvavo stalo teniso turnyre, kuris vyko du mėnesius.

Kovo mėnesį gimnazijos mokytojos Vita Maželienė, Vilija Dubauskienė, Valerija Mateikienė  dalyvavo programos „Erasmus+“ bendrojo ugdymo 1 pagrindinio veiksmo projekto „Inovatyvus ugdymas su STEAM“ darbo stebėjimo vizite Italijos šiaurėje, prie pat Milano įsikūrusiame Busto Arsizio mieste, Istituto Tecnico Economico Enrico Tosi.

Jubiliejiniame 55-ajame Lietuvos mokinių jaunųjų filologų konkurse gimnazistė Elzė Dubnikovaitė  (mokytoja Lina Urbanavičienė) tapo laureate - už gerą poeziją pelnė trečiąją vietą.

Panevėžio Juozo Miltinio gimnazijoje vykusiame respublikiniame jaunųjų dramaturgų konkurse  Elzė Dubnikovaitė tapo laureate. Jos pjesė „Natiurmortai“ pelnė antrąją vietą.

Elzė Dubnikovaitė tapo 59-ojo tarptautinio poezijos festivalio „Poezijos pavasaris“ laureate.

Gimnazijos pirmokai ir antrokai susitiko su reabilitacijos centro „Nugalėtojų akademija“ reabilitantais ir psichologe Dovile Gutnikiene.

Molėtų gimnazijos komanda „Fata Morgana“, teisinių žinių konkurso „Temidė“ II etapo (apskrities) nugalėtoja, atstovavo Utenos apskričiai respublikiniame etape.

Kovo 30 - 31 dienomis Taujėnuose vyko 55 respublikinė biologijos olimpiada, kurioje dalyvavo du Molėtų gimnazijos mokiniai - Kajus Okunevas ir Gustas Braškys (mokytoja Regina Mongirdienė). Kajus laimėjo III vietą ir bronzos medalį.

Gimnazijos mokiniai ir jų mokytojos Eglė Žalienė bei Rūta Vekerotienė, laukdami šv. Velykų, margino margučius, gamino sviestinius avinėlius ir surengė pavasarinę parodą.

Mokinių mokomoji bendrovė „Nešanti” „Lietuvos Junior Achievement“ mokinių mokomųjų bendrovių programos „accelerator_x“ regioninėje eXpo nominuota „Komandiškiausia“ ir apdovanota dienos mokymais „Komandinė lyderystė“, kuriuos vedė Junior Achievement Lyderystės akademijos lektorė Loreta Pivoriūnaitė.

39 gimnazistai ir mokytojos Virginija Petrauskienė, Rasa Čekuolienė, Vida Šlepikienė ir Lina Urbanavičienė balandžio septintą dieną lankėsi Latvijoje.

IIa klasės mokinys Kajus Okunevas dalyvavo trečius metus Lietuvoje vykusioje neuromokslų Brain Bee olimpiadoje anglų kalba.

Molėtų rajono mokytojų metodinėje dienoje „Veikimas kartu su socialiniais partneriais įgyvendinat atnaujintą ugdymo turinį. Patirtys ir galimybės“ patirtimis dalinosi gimnazijos mokytojos:  Regina Mongirdienė „Bendrystė veža“, Valerija  Mateikienė „Socialinių partnerių vaidmuo mokinių bendrųjų kompetencijų ugdyme per neformalias veiklas“, Rūta  Vekerotienė „Bendradarbiavimas su socialiniais Europos šalių partneriais vykdant Erasmus+ projektus“.

Mokinių komandų darbai „Moters kančios tremtyje“ ir „Tremtinių vaikų likimas“ (mokytoja Virginija Petrauskienė) pateko į Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamento prie Krašto apsaugos ministerijos, Vilniaus universiteto ir Kultūros ministerijos organizuojamo nacionalinio mokinių konkurso „Praeities stiprybė – dabarčiai“ geriausių darbų dešimtuką.

Gimnazistės Saulė Druskytė (IIb), Gustė Kavaliūnaitė (IIa), Elzė Dubnikovaitė ir Meida Baranauskaitė (Id) vykdė VšĮ „Žaliasis taškas“ akciją, kurios metu prie dvidešimties Molėtų mieste esančių rūšiavimo aikštelių konteinerių klijavo lipdukus, primenančius plastiko, popieriaus ir stiklo rūšiavimo pagrindus.

Balandžio 17 dieną Molėtų gimnazijos administracija Utenoje dalyvavo susitikime su ŠMSM ministre Jurgita Šiugždiniene ir jos komanda.

Gimnazijoje vyko bendruomenės nariams skirta Sporto šventė!  Tėveliai rungėsi su vaikų komanda.

„Lietuvos Junior Achievement“ ir Women Go Tech tęsia kelionę per Lietuvą ir jau trečią kartą įgyvendina projektą #EmpoweringGirls, kurį remia The Coca-Cola Foundation. Mūsų gimnazija taip pat prisijungė prie #EmpoweringGirls projekto, kurio tikslas - skatinti mokinių susidomėjimą technologijų,  inžinerijos ir verslo sričių galimybėmis, skatinti verslumą bei inovatyvų mąstymą. Su mokinių bendrovėmis susitiko EmpoweringGirls projekto inžinerijos direktorė Aliona Sosunova, dirbanti Vinted.

Gimnazijos mokinių komanda su biologijos mokytoja Regina Mongirdiene dalyvavo „Žaliojoje olimpiadoje“. Viena iš olimpiados užduočių – ekologijos idėjų skleidimas. Saulė, Druskytė, Elzė Dubnikovaitė, Meida Baranauskaitė, Kajus Okunevas, Almantas Činčikas ir Gustė Kavaliūnaitė Molėtų pradinės mokyklos III-IV ir Molėtų progimnazijos V klasių mokiniams vedė užsiėmimus.

Balandžio 17-21 dienomis „Erasmus+“ KA2 2020 m. tarpmokyklinių partnerysčių projekto „My culture in your school“, Nr. 2020-1-DE03-KA229-077445_3, dalyviai iš Molėtų gimnazijos ir Kaufmännische Lehranstalten Bremerhaven (Vokietija) mokyklos dalyvavo veiklose Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica mokykloje, Grybow mieste (Lenkija).

VU Genetikos mokslų centas jau šešioliktą kartą rengė respublikinį DNR dienos konkursą, kuriame Kajus Okunevas (IIa)  už savo esė vienalapio formatu buvo apdovanotas pagrindiniu konkurso prizu – VU rektoriaus premija.

Grupė II–III klasių  gimnazistų lankėsi garsiausių Lietuvoje aukštųjų technologijų bendrovių – „Teltonikos“ įmonių grupėje Molėtuose.

6 gimnazistai dalyvavo Molėtų rajono savivaldybės 5 – 10 klasių mokinių konkurse – diktante.  Airida Martušytė – I vieta; Jurgita Meškaitė ir Justinas Ivaškevičius – II vieta; Gustė Kavaliūnaitė  – I vieta; Emilija Žilinskaitė – II vieta; Vesta Petrauskaitė – III vieta. Airida ir Gustė rajono garbę gynė respublikiniame konkurse, kuris vyko Kuršėnuose.

Pavasario krose vieno kilometro bėgime geriausiai sekėsi Regvitai Okunevaitei (IIIb klasė), užėmusiai II vietą,  ir Linui Rinkevičiui (IIb klasė), iškovojusiam  III vietą.

Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijoje vyko XXXII Lietuvos mokinių istorijos olimpiada, kurios tema - „Lietuva 1795-1864 metais“. Rajonui atstovavo  mūsų gimnazijos IVc klasės mokinė Gabrielė Šlepikaitė, kuri pateko į geriausių istorikų dvidešimtuką.

Balandžio 24 – 28 dienomis gimnazijos fizinio ugdymo mokytojai Kristina Knezienė ir Ramūnas Knezys lankėsi Portugalijoje, Sesimbros regione, kur dalyvavo  Erasmus+ KA1 programos „Inovatyvus ugdymas su STEAM“ kursuose „Kūrybiškumo ir naujovių skatinimas klasėje, ateities klasės mokymo metodika“.

Gegužės mėnesį vyko Menų savaitė.

Balandžio 28 dieną muzikos mokytoja metodininkė Rūta Vekerotienė ir gimnazijos orkestro grupė dalyvavo I respublikinėje muzikos mokytojų ir mokinių metodinėje praktinėje konferencijoje „Muzikuoju!“, kuri vyko Vilniaus Pilaitės gimnazijoje.

Gegužės  5 dieną gimnazijoje vyko Atvirų durų diena. Sulaukėme svečių: rajono mero Sauliaus Jauneikos, Alantos gimnazijos direktorės Dalios Skebienės, Molėtų progimnazijos direktoriaus Kazimiero Karaliaus bei Molėtų kūno kultūros ir sporto centro direktoriaus Mindaugo Kildišiaus.

Ia, b ir c  klasių gimnazistai pratęsė  tradiciją ir kartu su „Aukštaitijos šilo“ darbuotojais sodino mišką.

Gimnazijos grupė „Estetika“ (Viltė Gečytė, Dovydas Girskas, Gustas Braškys ir mokytoja Rūta Vekerotienė) dalyvavo respublikiniame moksleivių ir jaunimo dainuojamosios poezijos festivalyje - konkurse, skirtame poetams Pauliui Širviui, Faustui Kiršai ir Antanui Vienažindžiui atminti, ir laimėjo II vietos laureato diplomą už muzikinę interpretaciją pagal Pauliaus Širvio eilėraštį „Iš versmės man atnešk tą mėnulį“.

Vyko tradicinis  gimnazijos futbolo turnyras, skirtas Pasaulinei dienai be tabako.

Gegužės 5-ąją gimnazijoje nuaidėjo ilgai lauktas „Muzikos vakaras“, sukvietęs ne tik gimnazistus, bet ir svečius bei buvusius moksleivius.

Gegužės 19 dieną gimnazijoje nudūzgė tradicinės Bičių nominacijos.

Grupė Molėtų gimnazijos VILNIUS TECH Fizikos klasės modulio mokinių buvo išvykę į Vilniaus Gedimino technikos universitetą.

Gegužės 24 dieną Molėtų stadione vyko rajono lengvosios atletikos keturkovės varžybos. Šuolio į tolį rungtyje Gustė Kavaliūnaitė užėmė II vietą,  Otas Marcinkevičius - III vietą. 400 metrų bėgime: Deividas Čirba - I vieta, Rokas Gataveckas - III vieta. 800 metrų bėgime: Regvita Okunevaitė - III vieta. 100 metrų bėgime: Jovaras Toločka užėmė III vietą.

Ukmergės Antano Smetonos gimnazijoje vyko protmūšis anglų kalba „Several Heads are Better Than One“, kuriame puikiai pasirodė mūsų gimnazijos jungtinė I-II klasių komanda, pavadinimu „Cerebra“.

Gegužės 30 dieną Vilnius TECH vyko moksleivių konferencija „Kurkime ateitį kartu su VILNIUS TECH“, kurioje su pranešimais dalyvavo  Rugilė Kniaziukaitė ir Kajus Okunevas - „Įrankis įvairių skysčių tyrimui, naudojant šviesos lūžio dėsnį“ ir Linas Matusevičius – „Saulės jėgainių panaudojimo artimoje aplinkoje tyrimas“. Vilnius TECH dėstytojų komisija iš visų konferencijos darbų išrinko  vieną, kuris buvo apdovanotas specialiu prizu. Šiuo komisijos prizu buvo apdovanotas mūsų gimnazistas Linas.

Su antrokais susitiko ambasadorius ypatingiems pavedimams Gediminas Varvuolis.

Gegužės 30 dieną dailės pamoka buvo kitokia, nes IIb ir Ic klasės su dailės mokytoja Egle Žaliene lankėsi Molėtų krašto muziejuje.

IIa klasės mokiniai lankėsi Utenos rajono gyvūnų mylėtojų draugijoje.

Mokiniai  dalyvavo susitikime su  VU Istorijos fakulteto docente dr. Genute Kirkiene.  Ji skaitė paskaitą apie ukrainietį Juozapatą Kuncevičių.

Birželio 7 dieną gimnazijoje tęsėsi Mokslo festivalio „Erdvėlaivis Žemė 2023“ veiklos. Paskaitoje „Mokslo šaknys ir vaisiai“ chemijos mokslo žiniomis ir pasiekimais su I-II klasių mokiniais dalinosi chemikas, LMA tikrasis narys, LMT valdybos pirmininkas, Vilniaus universiteto profesorius emeritas, habilituotas mokslų daktaras Eugenijus Butkus. Birželio 2 dieną gimnazistai klausėsi VU MF BMI Žmogaus ir genetikos katedros centro mokslininkų LMA tikrojo nario, prof., habilituoto daktaro V. Kučinsko, doc. Dr. L. Ambrozaitytės, doktorantės G. Petraitytės pranešimo „Retų genetinių ligų molekuliniai bei funkciniai tyrimai“.

Ib klasės mokiniai ir mokytoja Eglė lankėsi Balninkų stiklo muziejuje ir paveikslų galerijoje.

Gegužės 31 dieną Molėtų gimnazijoje nuskambėjo paskutinis skambutis XXVI abiturientų laidai.

Gimnazijoje vyko „Erasmus+“ KA2 2020 m. tarpmokyklinių partnerysčių projekto „My culture in your school“ veiklos. Pas mus svečiavosi Lenkijos ir Vokietijos mokyklų mokiniai.

Fizikos mokytoja Vilija Dubauskienė su IId klasės mokiniais dalyvavo netradicinėje pamokoje Lietuvos etnokosmologijos muziejuje.

I-II klasių mokiniai rinkosi į susitikimą su psichologe Justina Zelionkaite Dambrauskiene, kuri su jaunuoliais kalbėjosi tema „Šeima, santykiai ir meilė“.

Birželio 4-7 dienomis grupė  I-III klasių gimnazistų su mokytojomis Valerija Mateikiene, Virginija Petrauskiene, Rasa Čekuoliene bei sveikatos priežiūros specialiste Dalia Burneikiene buvo išvykę į pažintinę kelionę Slovakijoje.

Ic klasės mokinių komanda dalyvavo Molėtų r. savivaldybės administracijos skelbtame „Jaunimo iniciatyvų“ konkurse ir laimėjo „Subsoccer“ futbolo stalą.

Birželio 14 dieną Molėtų gimnazijos Ia klasės mokiniai ir klasės vadovė Regina Dragūnienė vyko į Utenos regioninį STEAM atviros prieigos centro viešinimo renginį  „Mokslo nuotykis“.

Pirmųjų ir antrųjų klasių gimnazistai dalyvavo spektaklyje – paskaitoje apie Dauno sindromą „Mongolija“.

Antrokai mokslo metų pabaigoje tradiciškai renkasi į integruotų veiklų dieną „Renesansas“.

Birželio 16 dieną vyko I gimnazijos klasių mokinių projektinių darbų pristatymas. Mokiniai pasirinkę temą „Sportiniai žaidimai darželinukams“ savo projektinį darbą pristatė vaikų lopšelyje-darželyje „Vyturėlis“.

Vyko integruota pirmų klasių mokinių dailės ir biologijos pamoka „Ląstelė“.

Molėtų gimnazijoje lankėsi grupė Pasvalio Petro Vileišio gimnazijos pedagogų.

Mokinių komanda dalyvavo Molėtų rajono savivaldybės administracijos skelbtame „Jaunimo iniciatyvų“ konkurse ir laimėjo lauko bibliotekėlės - knygų namelio ir skaitymo suoliuko finansavimą. Vyko iškilmingas naujos skaitymo vietos atidarymas.

Liepos 14 pavakarę Molėtų vasaros estradoje atsisveikinome su gimnazijos abiturientų XXVI laida. 83 gimnazistams įteikti brandos atestatai, du iš jų – su pagyrimu - Gustui Braškiui ir Skaistei Ivaškevičiūtei. Pirmą kartą gimnazijos istorijoje net 14 aukščiausių valstybinių brandos  įvertinimų,  kuriuos gavo devyni abiturientai: Gustas Braškys – lietuvių kalbos ir literatūros (mokyt. Lina Urbanavičienė), matematikos (mokyt. Elvyra Dirmaitė), biologijos (mokyt. Regina Mongirdienė), Elzė Audėjūtė – lietuvių kalbos ir literatūros (mokyt. Daiva Sičiūnienė), Skaistė Ivaškevičiūtė – matematikos (mokyt. Elvyra Dirmaitė), anglų kalbos (mokyt. Stasė Stundienė), informacinių technologijų (mokyt. Gražina Žalienė), Liutauras Skamarakas – matematikos (mokyt. Elvyra Dirmaitė), anglų kalbos (mokyt. Vita Maželienė), Miglė Sirevičiūtė – anglų kalbos (mokyt. Stasė Stundienė), Urtė Tumėnaitė  – anglų kalbos (mokyt. Vita Maželienė), Mantas Vainalavičius – anglų kalbos (mokyt. Stasė Sutndienė), Austėja Židonytė – anglų kalbos (mokyt. Stasė Stundienė), Dovydas Girskas  – informacinių technologijų (mokyt. Gražina Žalienė). Šiemet 13  abiturientų  baigė  Vilnius TECH klasę 9 abiturientai gavo  Aukštaitijos profesinio rengimo centro profesijos modulių baigimo pažymėjimus. Jau 12 metų Molėtų gimnazija  bendradarbiauja su Vilniaus universitetu, o ypač didelio rūpesčio ir dėmesio sulaukiame iš Teisės fakulteto prof. habil. dr. Vytauto Nekrošiaus, kurio iniciatyva kasmet skatinami abiturientai už akademinius pasiekimus. Šiais metais šią stipendiją profesorius  įteikė Gustui Braškiui. Šiemet pirmą kartą  I-IV   klasėse labai gerai besimokiusiems, respublikinių konkursų laimėtojams skiriama „Pineca“ vadovo, gimnazijos absolvento Arūno Gečiausko stipendija. Stipendijų skyrimo komisijos sprendimu ji įteikta  Miglei Sirevičiūtei ir Gabrielei Šlepikaitei.

Premjerė Ingrida Šimonytė ir švietimo, mokslo ir sporto ministras Gintautas Jakštas sveikino aukščiausius įvertinimus pelniusius abiturientus, jų mokytojus ir artimuosius, taip pat ugdymo įstaigų vadovus. Renginyje dalyvavo Gustas Braškys ir direktorė Rimutė Guobienė.

Išleista tradicinė (jau dvylikta) 2022-2023 m.m. renginių fotografijų knyga.

Rugsėjo 1-osios šventėje apdovanoti „Klasių konkurso“ nugalėtojai: Klasė, padariusi didžiausią pažangą moksle – IIIc (klasės vadovė Virginija Petrauskienė), Geriausiai lankiusi klasė – Ic (klasės vadovė Valerija Mateikienė), Klasė, praleidusi mažiausiai nepateisintų pamokų - Id (klasės vadovė Valerija Mateikienė), Drausmingiausia klasė – Ia (klasės vadovė Regina Dragūnienė), Iniciatyviausia klasė – IIa (klasės vadovė Kristina Knezienė), Gamtosauginė klasė – Ic (klasės vadovė Valerija Mateikienė). Meida Baranauskaitė apdovanota už savanorystę, Emiloja Januškevičiūtė – už pažangą moksle. I-III klasių respublikinių konkursų, olimpiadų laimėtojai, puikiai ir labai gerai besimokę apdovanoti pažintinėmis ekskursijomis. Klasių konkurso rėmėjas – buvęs gimnazistas Arūnas Gečiauskas.

Rugsėjį, po 13 metų, XIII laidos absolventai iš 4b klasės akimirkai buvo sugrįžę į gimnaziją.

Rugsėjo 18 dieną Id klasės gimnazistai kartu su vaikų ir jaunimo rašytoja Ilona Ežerinyte dalyvavo Utenos A. ir M. Miškinių bibliotekos Aukštakalnio filialo projekto „Draugystė su knyga“  istorijų rašymo dirbtuvėse „Namai iš žodžių“.

Aukštaitijos profesinio rengimo centre dvylika II-IV klasių mokinių mokosi profesijos modulių.

Molėtų gimnazija septynioliktą kartą įvertinta Gamtosauginių mokyklų programos apdovanojimais – Žaliąja vėliava ir Aplinkosauginio švietimo fondo sertifikatu.

Trečiadieniais vyko mokytojų sveikatos stiprinimo grupės organizuojama „Mokytojo pertrauka kitaip“.  

Gimnazija gavo dovaną – perleistą pirmąjį lietuvišką mėnraštį „Aušra“. Esame dėkingi perleidimo ir dovanojimo mokykloms iniciatoriui Lietuvos Respublikos Prezidentui Gitanui Nausėdai.

Akcija „Atminties kelias“ paminėta rugsėjo 23 dieną – Lietuvos žydų genocido aukų atminimo diena.

Muzikos mokytoja metodininkė Rūta Vekerotienė tapo Metų mokytojo premijos laureate.

Rugsėjo 28 dieną Molėtų gimnaziją savo vizitu pirmą kartą istorijoje pradžiugino Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda su komanda.

Vyko Molėtų rajono mokinių lengvosios atletikos rudens kroso varžybos, kuriose Ieva Petrauskaitė (Ia klasė) savo amžiaus grupėje, bėgdama kilometrą, laimėjo I vietą, Džiugas Tulickas (Ia klasė) 1,5 km distancijoje užėmė III vietą. Ilgiausioje, 2 kilometrų distancijoje, II vietą iškovojo Victor Jensen- Buchardt (IV c klasė), III vieta atiteko Laurynui Balčiūnui (IIa klasė).

Rugsėjo 16-22 dienomis vyko Europos judumo savaitės renginiai.

Grupė trečių klasių biologiją besimokančių gimnazistų vyko į Utenos STEAM centrą, kur dalyvavo eksperimentinėje biologijos pamokoje apie DNR.

Aštuoni gimnazijos I-II klasių gimnazistai dalyvavo nuotolinėje respublikinėje Lietuvos  gamtos mokslų olimpiadoje, kurioje  IId klasės mokinė Meida Baranauskaitė laimėjo pagyrimo raštą, pasiekdama 32 rezultatą Lietuvoje.

Gimnazija įsitraukė į Twinschools („mokyklos  dvynės“)  projektą-platformą, skirtą Ukrainos ir Lietuvos mokykloms susigiminiuoti. Programos metu Molėtų gimnazistai  dirbo grupėse po aštuonis (4 + 4 iš abiejų šalių) su Ternopilio sustiprintų užsienio kalbų mokykla.

Grupė mokinių su mokytoja Irena Jančionyte dalyvavo „Tyrėjų naktyje“.

Gimnazija jau trečius metus dalyvauja Lietuvos Junior Achievement  (LJA) projekte „Praktinio verslumo ugdymo programos įgyvendinimas Lietuvos mokyklose 9- 12 klasių mokiniams“. Šiais mokslo metais į projektą įsitraukė Id, IIc ir IId klasių gimnazistai. Susiskirstę į 6 komandas, rugsėjo 30 dieną gimnazistai su mokytoja Valerija Mateikiene dalyvavo nuotolinėje inovacijų stovykloje „Challenge the Challenge“.

Valgykloje atliktas  viešojo maitinimo įmonės atitikties higienos reikalavimams vertinimas. Laumėtas aukščiausias įvertinimas – 5 puodeliai.

Mokiniai ir mokytojai dalyvavo dešimtajame Solidarumo bėgime.

Minėta Europos kalbų diena.

Rugsėjo tris ketvirtadienius I klasių gimnazistai vyko į STEAM centrą, kur mokėsi Astrofizikos -aerokosmonautikos laboratorijoje.

Technologijų pamokų metu IId klasės merginos pagamino 10 vaiduoklių, kurie papuošė Molėtų technikos muziejų Helovyno šventei.

III-IV klasių mokiniai gimnazijos skaitykloje dailės pamokos metu žiūrėjo mokomuosius 3D filmukus.

Italijoje Busto Arsizio Italy - ITE TOSI mokykloje vyko tarptautinis „Erasmus+“ KA2 bendradarbiavimo inovacijų ir keitimosi gerąja patirtimi tikslais strateginių tarpmokyklinių partnerysčių projektas Nr. 2020-1-IT02-KA201-079886 „Debating as a new Approach to Learning“.

Gimnazistai dalyvavo Molėtų rajono savivaldybės skelbtame dalyvaujamojo biudžeto iniciatyvų projektų konkurse.

Minėta Tarptautinė mokytojų diena.

Spalio 11 dieną vyko „Ateities inžinerijos“ 7-ojo sezono įvadinis renginys.

Gimnazijoje minėta Pasaulinė psichinės sveikatos diena „Žalia šviesa gyvenimui”.

Ib ir IIb klasės mokiniai bei mokytojos Eglė Žalienė ir Ramutė Mikalauskienė skobė moliūgus, kurie papuošė Molėtų technikos muziejaus Helovyno parką.

Grupė I-II klasių gimnazistų vyko į edukacinę kelionę Latvijoje.

Trečiokų klasių vadovės susirinkime pakvietė auklėtinių tėvus susipažinti su artėjančių tarpinių patikrinimų bei brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarka.

Vyko pirmokų krikštynos.

Pilietiškumo pamoką – paskaitą gimnazijos trečiokams vedė LR Seimo vicepirmininkas, šaulys dr. Paulius Saudargas.

Grupė mokinių su mokytojomis Rima Nariūnaite, Vida Šlepikiene ir socialine pedagoge Jolanta Liubeckaite bei Carito moterimis tvarkė senąsias Molėtų  kapines.

Ia ir IIb klasių mokiniai su mokytojomis Ona Sakalauskiene ir Ramute Mikalauskiene lankėsi Molėtų viešosios bibliotekos konferencijų salėje,  klausėsi Lietuvių literatūros ir meno archyvo direktorius Juozapo Blažiūno paskaitos „Kinematografas, kino teatrai ir kino kronikos. Molėtai ir aplinkiniai miestai bei miesteliai iki Pirmojo pasaulinio karo pradžios“.

Vyko „Naktis mokykloje“, inicijuota Molėtų gimnazijos mokinių tarybos.

Molėtų rajono savivaldybėje vyko jaunimo iniciatyvų projektų pristatymas. Jame grupės „MERDŽINOS“ narės Vesta Petrauskaitė ir Deimilė Pikauskaitė pristatė iniciatyvą „Meno terapija“, o grupės „Geri darbai“ narė Austėja Greičiūtė - iniciatyvą „Pradžiugink senolį“ (abiejų iniciatyvų mentorė - dailės mokytoja Ramutė Mikalauskienė).

 III klasių mokiniai, besimokantys biologiją, Utenos STEAM centre atliko tiriamąjį  darbą „Fotosintezė, fotoelektrikai: kaip „įveiklinti“ augalų pigmentus?“.

Trys pirmaklasiai:  Adas Pesliokas, Benjaminas Lim Seungmin ir Kristupas Nariūnas, besidomintys finansais, investavimu ir verslu, dalyvavo atrankoje ir pateko SEB banko ambasadorių  programą.

Dalyvaujamojo biudžeto lėšomis (1000 eurų) atnaujinta technologijų kabineto įranga.  

Gimnazistai laikė Konstitucijos egzaminą.

Mokiniai su technologijų ir dailės mokytoja Egle Žaliene surengė tradicinę moliūgų parodą.

Gimnazistai pasitikrino žinias Žaliosios politikos instituto organizuojamame Nacionaliniame aplinkosaugos egzamine.

Mokinių taryba organizavo filmų vakarą.

Birštono gimnazijoje grupė gimnazijos pedagogų pasisėmė gerosios darbo patirties.

Teatrališkai švęstas Helovynas.

Molėtų gimnazijos mokomosios mokinių bendrovės dalyvavo susitikime  su rajono verslininkais.

Gimnazijoje įvyko gimnazistų tėvų komiteto pasėdis.

Komanda „Molėtocitas“: Kajus Okunevas, Gustė Kavaliūnaitė, Saulė Druskytė, Elzė Dubnikovaitė, Meida Baranauskaitė, Airida Martušytė (biologijos mokytoja ekspertė Regina Mongirdiene) - dalyvavo „Žaliosios olimpiados“ finale.

Pyragų dienos metu rinkti pinigėliai gimnazisto svajonei įgyvendinti.

Veikė vieno paveikslo – Tėjos Šlikaitės ir II klasių mokinių (mokytoja Eglė Žalienė) „Aplink Molėtus“ piešinių parodos.

Gerumo savaitės metu minėta Tolerancijos diena.

Bibliotekoje vyko Šiaurės šalių literatūros savaitė.

Direktorė Rimutė Guobienė ir istorijos mokytoja Virginija Petrauskienė dalyvavo Tarptautinės tolerancijos  dienos minėjime LR Vyriausybės rūmuose.

Lapkričio 10-11 dienomis 34 gimnazistai, lydimi mokytojų Virginijos Petrauskienės, Vidos Šlepikienės ir Agnės Audėjienės, keliavo į Lenkijos sostinę Varšuvą.

Grupelė gimnazistų savanorių, lydimi mokytojų Vidos Šlepikienės  ir Jūratės Lapašauskės, dalyvavo tradicinio Maisto banko renginio „Pasidalink“ filmavime ir tiesioginėje TV transliacijoje.

Molėtų kultūros centre antrokai gimnazistai stebėjo vaidinimą pagal žymiąją lietuvių literatūros klasiko Antano Baranausko poemą. Sceninę „Anykščių šilelio“ versiją pristatė teatro „Cezario grupė“ aktorius Paulius Čižinauskas.

Molėtų gimnazijos mokinės dalyvavo valstybinės lietuvių kalbos statuso 35-mečio minėjimo šventėje, vykusioje Seime.

Vyko Vidaus reikalų ministerijos (VRM) informacijos paskaita apie  civilinę saugą.

Gimnazijoje viešėjo neeilinis svečias – Vilniaus universiteto profesorius, istorikas Alfredas Bumblauskas.

Regvita Okunevaitė ir Linas Rinkevičius dalyvavo Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centras organizuotame respublikiniame mokinių fotografijų konkurse „Laiko inkliuzai 2023“. Molėtiškių nuotraukos pateko į virtualią parodą.

Gimnazistai dalyvavo Lietuvos EKO mokyklų tinklo akcijoje „ENO light for friendship“ ir prie gimnazijos įžiebė žibintus.

Buvęs gimnazistas Gediminas Ivanauskas – Ivanule pasakojo apie keliones į kariaujančią Ukrainą.

Antrokai gimnazijos salėje ne tik žiūrėjo  Panevėžio teatro „Menas“ spektaklį „Anti“ (pagal Sofoklio „Antigonę“), bet jame dalyvavo.

Respublikinėje mokinių viktorinoje „Po žvaigždėtu dangum“ Aistė Remėzaitė laimėjo pirmąją vietą, Gabija Mizeikytė - antrąją vietą (mokytoja Irena Jančionytė).

Kelialapį į „Lietuvos Junior Achievement“ kalėdinę mokomųjų mokinių bendrovių „eXpo laimėjo mokinių bendrovė M.A.S.S. (Arnas Bajerčius, Rokas Knezys, Benjaminas Lim Seungmin  ir Adas Pesliokas), kurianti dizainą kompiuterių ir stalo kilimėliams.

IIa klasės mokiniai su klasės vadove Regina Dragūniene vykdė projektą ,,Ar pastebėjai?“ ir savo klasėje parengė kitokį stendą, kuriame stiklainiuose sudėta gamtinė medžiaga.

Apie socialinės pilietinės veiklos pasiūlą ir galimybes Molėtų rajone gimnazistams pasakojo Jaunimo reikalų koordinatorė Vilma Bačiulė ir „Ne imti, bet duoti“ mentorė Toma Dvilevičienė.

Elzė Dubnikovaitė tapo Lietuvos Maximaliste 2023 Kultūros ir meno kategorijoje.

Gruodžio pirmąją minima Pasaulinė AIDS diena. Ta proga tradiciškai biologijos mokytoja Regina Mongirdienė ir sveikatos priežiūros specialistė Dalia Burneikienė kasmet gimnazijos pirmų klasių mokiniams organizuoja protmūšį.

IV klasių gimnazistams vyko susitikimas su Molėtų poskyrio privalomos karo prievolės ir komplektavimo tarnybos atstovu.

Ib klasės mokiniai su vadove Ona Sakalauskiene Videniškių vienuolyne kepė kalėdaičius, o IIb klasė su vadove Vida Šlepikiene bei socialine pedagoge Jolanta Liubeckaite iš vaško liejo žvakes.

Gimnazijos trečiokai SU mokytojomis Lina Urbanavičiene ir Daiva Sičiūniene vedė atvirą lietuvių kalbos ir technologijų pamoką „Donelaičio metamorfozė: skaitome šiuolaikiškai“.

Gruodžio 6-ąją pasirašyta Molėtų gimnazijos bei VšĮ Neįgaliųjų integracijos ir darbinio užimtumo centro bendradarbiavimo sutartis.

Žurnalas „Reitingai“ pristato 2023 metų bendrojo ugdymo mokyklų reitingus, pagal tai, kur abiturientai geriausiai išlaiko konkrečius valstybinius brandos egzaminus. Reitingų sudarytojai kiekviename dalyke išskyrė po 60 gimnazijų iš daugiau nei 360 šalies gimnazijų, kurių abiturientai geriausiai išlaiko kiekvieno dalyko valstybinius brandos egzaminus. Mūsų gimnazija – geriausiai išmoko biologijos – 6 vieta, informacinių technologijų – 8 vieta, anglų kalbos – 36 vieta, chemijos – 42-43 vieta. Gimnazijų reitinguose pagal olimpiadų rezultatus iš 119 mokyklų, turinčių laimėjimų olimpiadose, molėtiškiai užima 76-81 vietą.

Gimnazijoje lankėsi Vilnius TECH Vadybos ir verslo fakulteto profesorė dr. Ieva Meidutė – Kavaliauskienė ir docentė Dr. Renata Činčikaitė.

III-IV klasių komanda MG (Rusnė Razgūnaitė, Meda Rukšnaitytė, Almantas Činčikas, Nojus Slavinskas, Tomas Pivoras) su mokytoja Skaidrina Laurinavičiene dalyvavo Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos Parlamentarizmo istorinės atminties skyriaus organizuotoje respublikinėje bendrojo ugdymo mokyklų 9–12 (gimnazijų I–IV) klasių mokinių viktorinoje „SUGRĮŽIMAS Į NEPRIKLAUSOMYBĘ: nuo Sąjūdžio iki okupacinės Rusijos kariuomenės išvedimo iš Lietuvos“.

Vienuolika gimnazistų dalyvavo 6-osios Lietuvos mokinių etninės kultūros olimpiados rajono ture. 9-10 klasių grupėje I vietą užėmė Elzė Dubnikovaitė, II vietą dalijasi Viltė Buinauskaitė ir Agota Lukošiūtė, III vietoje Brigita Veteikytė. 11-12 klasių  grupėje I vieta teko Mildai Baronaitei, II vieta - iltei Audėjūtei ir III vieta - Austėjai Vekerotaitei.

Devyni gimnazijos II klasių mokiniai su mokytojomis Rita Glinskiene ir Ramute Mikalauskiene dalyvavo Vilniaus TECH „Ateities inžinerijos“ organizuotose kūrybinėse dirbtuvėse.

Pradėjo veikti Meniška kavinė. Ją įkūrė IId klasės mokinės su technologijų mokytoja Egle Žaliene.

III-IV klasių gimnazistai lankėsi Kaune, kur susipažino su  istorine Lietuvos Respublikos prezidentūra, aplankė eglę, stebėjo Eurolygos varžybas: Kauno „Žalgiris“ – Monako „Monaco“.

Šventiškai papuoštoje gimnazijoje įžiebta eglutė.

Lietuvos Junior Achievement projekte „Praktinio verslumo ugdymo programos įgyvendinimas Lietuvos mokyklose 9- 12 klasių mokiniams“ dalyvaujančios gimnazijos mokinių bendrovės vyko į Aukštaitijos profesinio rengimo centro kalėdinę mugę „Verslas, amatai ir tautodailė kaime“, kurioje prekiavo savo pagaminta produkcija.

„Išdrįsk kalbėti“ - tai Kultūros paso renginys, kuriame dalyvavo Molėtų gimnazijos IIa, IIc ir IId klasių gimnazistai.

Gimnazijos mokiniai, pasinaudodami kultūros paso galimybėmis, dalyvavo „Solo teatro“ spektaklyje –impresijoje rašytojos Marijos Pečkauskaitės-Šatrijos Raganos gyvenimo ir kūrybos motyvais „Neparašytas laiškas“.

Vyko kalėdinis vaikinų 2×2 krepšinio turnyras, kuriame dalyvavo  šešios komandos.

Nacionalinės švietimo agentūros EdTech centras, vykdydamas projektą „Skaitmeninė švietimo transformacija“, Lietuvos mokykloms išdalino 500 naujų hibridinės įrangos komplektų, kuriuos sudaro kompiuteris su reikalingais priedais, interaktyvusis ekranas, vaizdo kamera, mikrofonas bei garso kolonėlės. Toks įrangos komplektas atkeliavo ir į Molėtų gimnaziją, į 11 kabinetą, pas mokytoja Valentiną Zapolskienę.

Vyko merginų ir vaikinų, gimusių 2008 metais, Lietuvos mokyklų žaidynių krepšinio 3x3 rajoninis etapas. Gimnazijos merginų ir vaikinų komandos laimėjo pirmąsias vietas ir pateko į zonines Lietuvos mokyklų žaidynes.

III-IV klasių gimnazistai vyko į pažintinę - edukacinę išvyką Vilniuje, kurios metu lankėsi KGB muziejuje, dalis mokinių stebėjo spektaklį „Lietaus žemė“, kita dalis žiūrėjo filmą „Napoleonas“.

Ia klasės mokiniai rinkosi į naktį mokykloje, pasinaudodami kultūros paso galimybėmis, žiūrėjo filmą „Balkonas“.

Grupė „Merdžinos“ su jaunimo iniciatyvų projektu „Meno terapija“ lankėsi Molėtų „Saulutės“ vaikų lopšelyje – darželyje.

Pirmokus į viktoriną apie Kalėdas ir knygas pakvietė mokytoja Gintarė Meilūnaitė ir bibliotekininkė Vida Juknevičienė.

Pas Molėtų gimnazistus buvo atvykęs „Muziejus ant ratų“.

Ia klasės mokiniai su mokytoja Ramute Mikalauskiene, vykdydami mokinių iniciatyvos „Pradžiugink senolį“ veiklas, lankėsi Molėtų ligoninės slaugos skyriuje ir padovanojo pačių dekoruotus 42 puodelius.

Vyko kalėdinė mokytojų popietė.

Utenos rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuras išleido kalendorių, kuriame yra trijų gimnazisčių piešiniai.

Dailės ir technologijų mokytoja Eglė Žalienė  organizavo virtualią senovinių eglutės žaisliukų parodą.

Įkurtas Molėtų gimnazijos Alumni klubas.

Prieš Kalėdas mokiniai dekoravo kabinetų duris, surengė advento vainikų parodą.

Metus baigėme karnavalu, kurio tema „Luomai“. Kalėdinę nuotaiką padėjo sukurti šaunūs rėmėjai Molėtų rajono vartotojų kooperatyvas ir Miško savininkų kooperatyvas „Aukštaitijos šilas“, kurio gražia iniciatyva skanūs nominacijų prizai pas gimnazistus atkeliavo lesyklėlėse. Įdomiausių ir nuotaikingiausių pasirodymų dalyviai buvo įpareigoti atsakingai pasirūpinti mažesniais už mus. Tad gautas lesyklėles Ic, IIb ir IIIa klasių mokiniai su klasių vadovėmis pakabino gimnazijos ąžuolų alėjoje.

Copyright © 2024. Molėtų gimnazija  Rights Reserved.