^Atgal į viršų

Molėtų gimnazija

Bibliotekos nuostatai

   PATVIRTINTA

                                                                                     Molėtų gimnazijos direktoriaus

2011 m. sausio 21 d.

įsakymu Nr. V-136

  

MOLĖTŲ GIMNAZIJOS BIBLIOTEKOS NUOSTATAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Šie nuostatai atitinka Lietuvos Respublikos bibliotekų įstatymą bei Švietimo ir mokslo ministerijos bei Kultūros ministerijos 1998 m. sausio 27 d. patvirtintus Bendrojo lavinimo mokyklos bibliotekos bendruosius nuostatus ir reglamentuoja Molėtų gimnazijos bibliotekos (toliau – biblioteka) funkcijas, uždavinius, teises, darbo organizavimą, valdymą bei finansavimą.

2. Biblioteka yra gimnazijos struktūrinis padalinys, kultūros, švietimo ir informacijos centras, kuriame kaupiami, tvarkomi ir saugomi spaudiniai ir kiti dokumentai (toliau spaudiniai), sisteminamos ir platinamos juose pateikiamos žinios, padedančios formuoti mokinių ugdymo turinį, įgyti tvirtus dorovės ir sveikos gyvensenos pagrindus, brandinti mokinių kūrybinį mąstymą ir savarankiškumą, tobulinti pedagoginės veiklos formas ir metodus.

3. Biblioteka, plėtodama savo veiklą, vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos bibliotekų įstatymu, Lietuvos Respublikos švietimo ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Švietimo ir mokslo bei Kultūros ministerijų įsakymais, Bendrojo lavinimo mokyklų bibliotekų nuostatais, Molėtų gimnazijos nuostatais, kitais teisės aktais ir šiais nuostatais.

4. Metodinę ir organizacinę paramą bibliotekai teikia Molėtų rajono savivaldybės administracijos Kultūros ir švietimo skyrius, Molėtų švietimo centras, savivaldybės ir apskrities viešosios bibliotekos, Lietuvos nacionalinė M. Mažvydo biblioteka, Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo bei Kultūros ministerijos.

5. Naudojimasis biblioteka yra nemokamas.

6. Bibliotekos steigėjas yra Molėtų gimnazija.

II. UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

7.  Bibliotekos pagrindinis uždavinys - kaupti spaudinių ir kitų dokumentų fondą, garantuojantį galimybę švietimo įstaigai įgyvendinti mokslo, didaktinius ir ugdymo tikslus, tobulinti pedagogų kvalifikaciją, prisidėti prie Lietuvos bibliotekų fondo bei bibliotekų informacinės sistemos formavimo.

8. Biblioteka komplektuoja, tvarko, saugo ir populiarina fondą visose įmanomose laikmenose atsižvelgiant į ugdymo proceso poreikius. Skaitytojams pateikia Lietuvoje ir užsienyje leidžiamus spaudinius, teikdama pirmenybę programinei, metodinei, pedagoginei, bibliografinei ir informacinei literatūrai, atitinkančiai mokymo programas, prenumeruoja periodinius leidinius.

9. Biblioteka vykdo informacines ir edukacines funkcijas. Kaupia ir pristato gimnazijos bendruomenei informaciją, atitinkančią gimnazijos veiklos tikslus, prioritetus, lankytojų poreikius, teikia konsultacijas, padedančias naudotis techninėmis priemonėmis, informacinėmis technologijomis. Organizuoja veiklas, renginius integruotus į ugdymo procesą, siekiant plėtoti moksleivių kultūrinį, socialinį, pilietinį sąmoningumą. Padeda mokiniams gilinti mokymo procese įgytas žinias, plėtoti polinkius ir gebėjimus, skatina domėjimąsi literatūra.

10. Biblioteka informuoja skaitytojus apie gautas knygas ir teikia jiems reikalingą bibliografinę informaciją, ugdo mokinių informacinę kultūrą, rengia spaudinių parodas, bibliografines apžvalgas, parengia literatūrą mokyklos renginių organizatoriams.

11. Biblioteka, vadovaudamasi „Mokyklų aprūpinimo bendrojo lavinimo dalykų vadovėliais ir mokymo priemonėmis tvarkos aprašu“ komplektuoja, tvarko vadovėlių fondą bei mokymo priemones.

12. Biblioteka aptarnauja gimnazijos mokinius ir darbuotojus ,,Naudojimosi gimnazijos biblioteka taisyklių“ nustatyta tvarka. Bibliotekoje mokiniai registruojami pagal mokymo įstaigos patvirtintą mokinių sąrašą.

13. Biblioteka analizuoja spaudinių fondą, nustatyta tvarka išima iš fondų ir nurašo pasenusius, susidėvėjusius bei skaitytojų negrąžintus spaudinius.

 

III. BIBLIOTEKOS DARBO ORGANIZAVIMAS

14. Bibliotekos veikla planuojama mokslo metams. Bibliotekininkas už savo veiklą atsiskaito gimnazijos direktoriui ir gimnazijos tarybai.

15. Bibliotekoje turi būti visi pirminės fondo apskaitos dokumentai (inventorinė knyga, bibliotekos dienoraštis, fondo apskaitos knyga, skaitytojų pamestų knygų apskaitos sąsiuvinis, skaitytojo formuliaras) ir vadovėlių fondo apskaitos dokumentai, nurodyti „Mokyklų aprūpinimo bendrojo lavinimo dalykų vadovėliais ir mokymo priemonėmis tvarkos apraše“.

16. Bibliotekos fondas ir informacinė paieškų sistema tvarkoma vadovaujantis Universaliąja dešimtaine klasifikacija (UDK).

17 Bibliotekos darbas ir spaudinių fondas apskaitomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos standartu „Bibliotekos fondo ir darbo apskaitos vienetai“.

18. Bibliotekos fondas saugomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos standartu „Spaudinių ir kitų dokumentų apsauga“ .

IV. BIBLIOTEKOS FINANSAVIMAS IR VALDYMAS

19. Lėšas spaudiniams (vadovėliams, programinės ir užklasinio skaitymo literatūros kūriniams, informaciniams leidiniams ir kt.) skiria Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, Molėtų rajono savivaldybė.

20. Bibliotekai gali būti skiriama papildomų lėšų iš savivaldybės švietimo fondo, gimnazijos nebiudžetinių lėšų, taip pat organizacijų ir pavienių asmenų dovanos, labdara, parama.

21. Už darbą su vadovėliais bibliotekos darbuotojui gali būti mokamas atlyginimo priedas.

22. Už darbą su ,,Mobio“ programa bibliotekos darbuotojui gali būti mokamas atlyginimo priedas.

23. Bibliotekų darbuotojų etatai nustatomi vadovaujantis "Bendrojo lavinimo mokyklų tipinių etatų" sąrašu.

24. Bibliotekininkus skiria pareigoms ir atleidžia iš jų gimnazijos direktorius. Tais atvejais, kai bibliotekoje dirba du ir daugiau bibliotekininkų, vienam iš jų pavedama vadovauti bibliotekai.

25. Bibliotekininku skiriamas asmuo, turintis aukštąjį, aukštesnįjį bibliotekinį arba pedagoginį išsilavinimą.

26. Bibliotekos darbuotojai, suderinę su gimnazijos vadovu, privalo kelti kvalifikaciją Kultūros bei Švietimo ir mokslo ministerijų, apskričių ir savivaldybių bibliotekų organizuojamuose kursuose, dalyvauti bibliotekininkų pasitarimuose, seminaruose ir pan.

27. Bibliotekininkas atsako už spaudinių fondo saugumą Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

28. Bibliotekininkas yra mokytojų tarybos narys, jis gali būti renkamas į gimnazijos tarybą.

29. Bibliotekos darbo laiką tvirtina gimnazijos direktorius.

V. BIBLIOTEKININKŲ TEISĖS IR PAREIGOS

30. Bibliotekininkas turi teisę:

30.1 reikalauti iš steigėjo sudaryti normalias darbo sąlygas bibliotekos funkcijoms ir uždaviniams vykdyti (tinkamos abonemento patalpos, skaityklos ir saugyklos apšvietimas ir apšildymas, bibliotekos inventorius, įranga ir pan.);

30.2. kreiptis ir gauti metodinę paramą iš 4 punkte nurodytų institucijų;

30.3. imtis priemonių, kad asmenys, pažeidę „Naudojimosi gimnazijos biblioteka taisykles“, atlygintų bibliotekai padarytą žalą;

30.4. steigėjui sutikus, neatlygintinai perduoti kitoms bibliotekoms dubletinius, nepaklausius spaudinius;

30.5. teikti mokamas paslaugas skaitytojams pagal Kultūros ministerijos patvirtintą mokamų paslaugų sąrašą;

31. Bibliotekininkas privalo:

31.1. organizuoti mokinių ir pedagogų bibliotekinį – informacinį aptarnavimą, sudarydamas galimybes skaitytojams gauti reikiamus spaudinius, prireikus pasinaudoti regiono ir Lietuvos bibliotekų paslaugomis;

31.2. teikti vartotojui išsamią informaciją apie bibliotekos dokumentų fondą ir jos teikiamas paslaugas, aptarnavimo sąlygas, procedūras bei sudaryti galimybę naudotis bibliotekos katalogais, kartotekomis ir kitomis informacijos paieškos priemonėmis „Naudojimosi gimnazijos biblioteka taisyklių“ nustatyta tvarka;

31.3. duoti atsakymą į vienkartinę bibliografinę užklausą, panaudojus gimnazijos bibliotekos ar kitų bibliotekų informacines paieškų sistemas;

31.4. suteikti informaciją apie Lietuvos bibliotekų sistemą, bibliotekų tinklus, komplektavimo profilį, fondus ir teikiamas paslaugas;

31.5. palaikyti ryšius su savivaldybių ir valstybinėmis bibliotekomis;

VI. BIBLIOTEKOS PATALPOS IR ĮRANGA

32. Biblioteka privalo turėti higieninius reikalavimus atitinkančias patalpas spaudiniams saugoti bei išduoti į namus ir atskirą patalpą – skaityklą skaityti spaudinius vietoje, taip pat bibliotekinę įrangą, reikalingą bibliotekos uždaviniams atlikti.

33. Biblioteka gali būti iškeldinama tik į geresnes patalpas, negu buvusios, tinkamas bibliotekos funkcijoms.

VII. NUOSTATŲ TVIRTINIMAS, KEITIMAS IR PAPILDYMAS

34. Bibliotekos nuostatus tvirtina gimnazijos direktorius, pritarus gimnazijos tarybai. Nuostatai keičiami ir papildomi pasikeitus bendriesiems gimnazijos nuostatams arba kai tai inicijuoja gimnazijos vadovybė ar gimnazijos taryba.

Copyright © 2022. Molėtų gimnazija  Rights Reserved.