^Atgal į viršų

 

Molėtų gimnazija

Lietuvių English (UK)

Gimnazijos tvarkos ir aprašai

Ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašas

Mokinių elgesio taisyklės

Molėtų gimnazijos vidaus tvarkos taisyklės

Molėtų gimnazijos lankomumo užtikrinimo tvarkos aprašas

Molėtų rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų mokinių mokyklos lankomumo apskaitos ir mokyklos nelankymo prevencijos tvarkos aprašas

Neformaliojo ugdymo organizavimo tvarka

Mokinių tėvų ir globėjų informavimo tvarka

Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo aprašas

Socialinės pedagoginės pagalbos teikimo Molėtų gimnazijoje tvarkos aprašas

Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašas

Pedagogų etikos kodeksas

Krizių valdymo tvarkos aprašas

Vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas

Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarka

Individualios pažangos stebėjimo ir fiksavimo tvarkos aprašas

Namų darbų skyrimo ir vertinimo rekomendacijos

Elektroninio dienyno tvarkos aprašas

Priėmimo į Molėtų rajono mokyklas tvarkos aprašas

Molėtų rajono savivaldybės mokinių vežimo organizavimo ir važiavimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašas

Mokamo maitinimo organizavimo ir gautų grynųjų pinigų už maisto gaminių pardavimą mokyklos valgykloje tvarkos aprašas

Internetinės svetainės sukūrimo ir administravimo tvarkos aprašas

Vidaus kontrolės įgyvendinimo Molėtų gimnazijoje tvarkos aprašas

Molėtų gimnazijos dokumentų rengimo, tvarkymo, apskaitos ir valdymo tvarkos aprašas

Molėtų gimnazijos dokumentų ekspertų komisijos nuostatai 

II klasių mokinių projektinių darbų nuostatai

Informacijos apie pažeidimus pagal Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymą teikimo tvarkos aprašas

Skatinimo nuostatai

VU Teisės fakulteto stipendijos skyrimo nuostatai

„Erasmus+“ tarpmokyklinių strateginių partnerysčių projektų atrankos ir vykdymo tvarka 

Socialinės mokinių veiklos tvarkos aprašas 

 

 

Informacija atnaujinta 2024-05-07

 

Copyright © 2024. Molėtų gimnazija  Rights Reserved.